Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2178(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0098/2016

Внесени текстове :

A8-0098/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.43
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0179

Приети текстове
PDF 566kWORD 94k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
P8_TA(2016)0179A8-0098/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година (2015/2178(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8‑0076/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(4), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0098/2016),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 223.
(2) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 223.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година (2015/2178(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8‑0076/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(4), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0098/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 223.
(2) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 223.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година (2015/2178(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0098/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 9 708 297 EUR, което представлява увеличение с 0,39 % спрямо 2013 г.;

Б.  като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година възлиза на 8 820 666 EUR, което представлява увеличение от 0,05% спрямо 2013 г.;

В.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година („доклад на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Бюджет и финансово управление

1.  Отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година степента на изпълнение на бюджета е 100% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 85,61%;

Поети задължения и преноси

2.  Отбелязва, че според доклада на Сметната палата общо прехвърлените към 2015 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, възлизат на 1 332 421 EUR (15% от общия размер на бюджетните кредити); отбелязва факта, че преносите по дял ІІ („Административни разходи“) възлизат на 612 981 EUR (49%), което представлява намаление с 10% спрямо 2013 година; отчита факта, че тези преноси са свързани с инвестиции в инфраструктура за информационни технологии, направени по план към края на годината за двата офиса на Агенцията.

3.  Отбелязва, че сума в размер от 717 927 EUR е била пренесена от финансовата 2013 година; отбелязва, че 49 460 EUR (6,89%) от преносите от 2013 г. са били отменени;

Трансфери

4.  Отбелязва със задоволство, че според годишния доклад на Агенцията, както и според одитните констатации на Сметната палата, равнището и естеството на трансферите през 2013 г. са останали в рамките на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.  Отбелязва, че според годишния отчет за дейността на Агенцията към края на 2014 г. Агенцията е разполагала със законоустановен персонал от 62 души; отбелязва освен това, че през 2014 г. трима служители са напуснали Агенцията, били са публикувани десет обявления за свободни длъжности и са били назначени седем служители;

6.  Отбелязва, че Агенцията изпитва затруднения при привличането и задържането на служители с подходяща квалификация за дейностите, които извършва, главно поради факта, че офисът ѝ се намира на остров Крит, където възможностите за получаването на международно образование са ограничени; отчита факта, че Агенцията е сключила споразумение за нивото на обслужване с всяко от частните училища, в които учат децата на служителите в Атина, тъй като там няма Европейски училища; отбелязва освен това новото споразумението за предоставяне на мандат и услуги, сключено между Комисията и Агенцията, което предоставя подробностите на финансирането за Европейски училища, в които се обучават децата на служителите на Агенцията;

7.  Отбелязва, че според годишния отчет за дейността на Агенцията през 2014 г. Агенцията за първи път е направила оценка на работните места, използвайки общата методология, приета за агенциите; отбелязва освен това, че според резултатите от тази оценка 68% от служителите на Агенцията имат оперативни функции, 22% имат административни и координационни функции, а функциите на 10% са неутрални;

Вътрешен одит

8.  Отбелязва факта, че в началото на 2014 г. Агенцията е имала 25 неизпълнени препоръки от предходните доклади на Службата за вътрешен одит на Комисията ("СВО"); отчита факта, че 24 препоръки са били изпълнени през 2014 г., което е потвърдено от СВО по време на проверката ѝ „на място“ в Агенцията през ноември 2014 г.; отбелязва, че оставащата една неизпълнена препоръка е била изпълнена през 2015 г., с въвеждането на инструмент за електронни работни потоци;

Други коментари

9.  Отчита факта, че Агенцията е приела вътрешни политики за подобряване на ефективността на разходите и екологосъобразността на съоръженията си; отбелязва, че важна стъпка към постигането и на двете цели е приемането на платформа за „среда без документи на хартиен носител“, служеща за работа по вътрешните документи и за съхранението им; отбелязва със задоволство, че Агенцията практически е преустановила използването на хартиени носители в процеса на своята работа, включително за финансовите си операции и за досиетата и документите в областта на човешките ресурси, и ги е заменила с електронни документи и работни потоци в усилията си за постигане на офис среда без хартиени носители; отчита факта, че този инструмент е успешно въведен през януари 2015 г.;

10.  Заявява, че годишните доклади на Агенцията биха могли да играят важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Агенцията да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

11.  Отчита факта, че — като продължение на процедурата по освобождаване на Агенцията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. — съгласно споразумението за наем между гръцките органи, Агенцията и наемодателя на помещенията на Агенцията в Атина, наемът за офисите в Атина се поема от гръцката държава; изразява загриженост, че наемът постоянно се изплаща със закъснение, което е продължило през 2014 г. и 2015 г. и което излага на риск доброто име, финансите и непрекъсваемостта на дейността на Агенцията; отбелязва със загриженост, че през 2015 г. плащането на вноската за първите шест месеца на годината е извършено на 27 август 2015 г., и едва след като Агенцията е получила предупреждение, че наемодателят на помещенията в Атина ще заведе дело; настоятелно призовава Комисията, Агенцията и гръцките органи да намерят решение на този въпрос, за да се намалят рисковете, на които Агенцията е изложена;

o
o   o

12.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2016)0159.

Правна информация - Политика за поверителност