Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2178(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0098/2016

Předložené texty :

A8-0098/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.43
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0179

Přijaté texty
PDF 494kWORD 88k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
P8_TA(2016)0179A8-0098/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2014 (2015/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0098/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 223.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 223.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014 (2015/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0098/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 223.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 223.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2014 (2015/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0098/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 činil 9 708 297 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 0,39 %;

B.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013 činil 8 820 666 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 0,05 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2014 vyústilo ve vysokou míru plnění rozpočtu dosahující 100 % a že míra plnění prostředků na platby činila 85,61 %;

Závazky a přenesené prostředky

2.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora celkově dosáhly přenosy prostředků přidělených na závazky do roku 2015 částku 1 332 421 EUR (15 % celkových prostředků); bere na vědomí, že přenosy dosáhly v hlavě II (správní výdaje) výše 612 981 EUR (49 %), takže ve srovnání s předchozím rokem představovaly snížení o 10 %; uznává, že tyto přenosy souvisely s investicemi do infrastruktury IT, která byla podle plánu objednána ke konci roku pro dvě kanceláře agentury;

3.  bere na vědomí, že z rozpočtového roku 2013 byla přenesena částka ve výši 717 927 EUR; konstatuje, že 49 460 EUR (6,89 %) přenosů v roce 2013 bylo zrušeno;

Převody

4.  s uspokojením konstatuje, že podle výroční zprávy agentury a také zjištění auditu Účetního dvora se míra a povaha převodů v roce 2013 udržela v mezích příslušných finančních předpisů;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

5.  na základě výroční zprávy o činnosti agentury konstatuje, že ke konci roku 2014 měla agentura 62 stálých zaměstnanců; dále konstatuje, že v roce 2014 ukončili tři zaměstnanci pracovní poměr v agentuře, bylo zveřejněno deset oznámení o volných místech a sedm zaměstnanců bylo přijatých;

6.  konstatuje, že agentura se potýká s problémy při získávání a udržení dostatečně kvalifikovaných pracovníků na podporu svých činností, zejména vzhledem k umístění své kanceláře na Krétě, kde je mezinárodní vzdělávání problematickým faktorem; uznává, že agentura uzavřela dohodu o úrovni poskytovaných služeb s každou ze soukromých škol, jež navštěvují děti zaměstnanců kanceláře v Aténách, jelikož se tam nenacházejí žádné evropské školy; dále konstatuje, že mezi Komisí a agenturou byla uzavřena nová dohoda o mandátu a poskytování služeb, která poskytuje podrobnější informace o financování evropských škol, jež navštěvují děti zaměstnanců agentury;

7.  konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti agentury provedla agentura v roce 2014 poprvé prověrku pracovních míst s použitím společné metodiky přijaté pro agentury; konstatuje dále, že podle této prověrky bylo 68 % zaměstnanců agentury v kategorii provozních funkcí, 22 % v kategorii administrativní podpory a koordinace a 10 % zaměstnanců bylo zaměstnáno v neutrálních funkcích;

Interní audit

8.  bere na vědomí skutečnost, že počátkem roku 2014 měla agentura 25 otevřených doporučení z předchozích zpráv útvaru interního auditu Komise (IAS); bere na vědomí skutečnost, že 24 doporučení bylo uzavřeno v roce 2014, jak potvrdil IAS při své návštěvě agentury „na místě“ v listopadu 2014; konstatuje, že jedno otevřené doporučení bylo uzavřeno v roce 2015 poté, co byl zaveden nástroj e-workflows;

Další připomínky

9.  uznává, že agentura přijala vnitřní politiky s cílem zvýšit nákladovou efektivnost a environmentální přijatelnost svých zařízení; poznamenává, že důležitým krokem ke splnění obou požadavků bylo přijetí „bezpapírové“ platformy sloužící k řízení pracovních postupů a uchovávání interních dokumentů; s uspokojením konstatuje, že agentura ve snaze dosáhnout bezpapírové pracovní prostředí už prakticky odstranila veškeré písemné pracovní postupy včetně spisů a dokumentů týkajících se finančních operací a lidských zdrojů a nahradila je elektronickými dokumenty a pracovními postupy; uznává, že tento nástroj byl úspěšně zaveden v lednu 2015;

10.  prohlašuje, že výroční zprávy agentury by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá agenturu, aby se standardní součástí jejích výročních zpráv stala kapitola věnovaná těmto prvkům;

11.  v návaznosti na absolutorium udělené agentuře za rok 2013 bere na vědomí, že podle nájemní smlouvy uzavřené mezi řeckými orgány, agenturou a pronajímatelem platí nájem za kancelářské prostory v Aténách řecké orgány; vyjadřuje obavy v souvislosti s neustále zpožděnými platbami nájemného, k čemuž docházelo i v roce 2014 a 2015 a což představuje významné riziko pro dobrou pověst, finance a kontinuitu činnosti agentury; se znepokojením konstatuje, že v roce 2015 byla splátka za prvních šest měsíců roku uhrazena 27. srpna 2015, a to až poté, co agentura obdržela varování, že pronajímatel kanceláře v Aténách zahájí soudní řízení; naléhavě vyzývá Komisi, agenturu a řecké orgány, aby nalezly řešení tohoto problému s cílem výrazně omezit rizika, jimž agentura čelí;

o
o   o

12.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí