Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2178(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0098/2016

Indgivne tekster :

A8-0098/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.43
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0179

Vedtagne tekster
PDF 177kWORD 74k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
P8_TA(2016)0179A8-0098/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014 (2015/2178(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(4), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0098/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 223.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 223.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014 (2015/2178(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(4), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0098/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 223.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 223.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014 (2015/2178(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0098/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed ("agenturet") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 9 708 297 EUR, hvilket svarer til en stigning på 0,39 % sammenlignet med 2013;

B.  der henviser til, at Unionens bidrag til agenturets budget for regnskabsåret 2013 var på 8 820 666 EUR, hvilket svarer til en stigning på 0,05 % sammenlignet med 2013;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har konkluderet, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad, nemlig på 100 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 85,61 %;

Forpligtelser og fremførsler

2.  noterer, at ifølge Revisionsrettens beretning beløb de forpligtede bevillinger fremført til 2015 sig til i alt 1 332 421 EUR (15 % af de samlede bevillinger); noterer sig det forhold, at fremførslerne inden for afsnit II (administrationsudgifter) udgjorde 612 981 EUR (49 %), hvilket var et fald på 10 % i forhold til 2013; konstaterer, at disse fremførsler vedrørte investeringer i IT-infrastruktur, der planmæssigt var blevet bestilt til agenturets to kontorer ved årets udgang;

3.  bemærker, at 717 927 EUR var fremført fra regnskabsåret 2013; konstaterer, at af disse fremførsler fra 2013 bortfaldt 49 460 EUR (6,89 %);

Overførsler

4.  konstaterer med tilfredshed, at antallet og beskaffenheden af overførsler i 2013 ifølge såvel agenturets årsberetning som Revisionsrettens revisionsresultater ligger inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

5.  noterer sig på baggrund af agenturets årlige aktivitetsrapport, at der ved udgangen af 2014 var ansat 62 personer som vedtægtsomfattet personale; bemærker endvidere, at der i 2014 var tre ansatte, som forlod deres stilling, mens der blev slået ti stillinger op og ansat syv personer;

6.  konstaterer, at agenturet oplever problemer med at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt kvalificeret personale til at varetage dets opgaver, hovedsagelig på grund af placeringen af dets kontor på Kreta, hvor internationale skoler er en mangelvare; konstaterer det forhold, at agenturet har indgået en tjenesteaftale med hver af de private skoler, der anvendes af børn af ansatte på kontoret i Athen, eftersom der ikke findes nogen Europaskoler der; konstaterer endvidere, at der er indgået et nyt mandat og en ny tjenesteaftale mellem Kommissionen og agenturet med nærmere bestemmelser om anvendelse af Europaskole-finansieringen til børn af agenturets ansatte;

7.  noterer sig, at agenturet ifølge dets årlige aktivitetsrapport afholdt en jobscreeningsøvelse efter den fælles metode, der er vedtaget for agenturerne, for første gang i december 2014; konstaterer endvidere, at 68 % af agenturets ansatte i henhold til denne undersøgelse havde operationelle funktioner, mens 22 % havde administrative støtte- og koordineringsfunktioner, og 10 % havde neutrale funktioner;

Intern revision

8.  noterer sig det forhold, at agenturet ved begyndelsen af 2014 havde 25 udestående anbefalinger fra tidligere rapporter fra Kommissionens interne revisionstjeneste ("IAS"); konstaterer, at 24 anbefalinger blev afsluttet i 2014 som bekræftet af IAS ved dets "in situ"-besøg på agenturet i november 2014; bemærker, at den sidste udestående anbefaling blev afsluttet i 2015, efter at et værktøj til e-workflow var blevet implementeret;

Andre bemærkninger

9.  konstaterer, at agenturet har vedtaget interne politikker for at forbedre sin omkostningseffektivitet og sine faciliteters miljøvenlighed; bemærker, at et vigtigt skridt i retning af at opfylde begge krav var indførelsen af en "paperless" platform, der anvendes til workflowstyring og oplagring af interne dokumenter; konstaterer med tilfredshed, at agenturet praktisk taget har elimineret alle papirbaserede arbejdsstrømme, herunder erstattet filer og dokumenter vedrørende finansielle transaktioner og personale med elektroniske dokumenter og arbejdsstrømme som led i bestræbelserne for at skabe et papirløst kontormiljø; konstaterer, at dette værktøj med succes blev taget i brug i januar 2015;

10.  mener, at agenturets årsberetninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer agenturet til at indføre et standardkapitel om disse principper i sin årsberetning;

11.  konstaterer, i opfølgning af dechargemeddelelsen til agenturet for 2013, at lejen for kontorerne i Athen i henhold til lejeaftalen mellem de græske myndigheder, agenturet og udlejeren betales af de græske myndigheder; er bekymret over, at huslejen konstant betales for sent, et fænomen, som er fortsat i 2014 og 2015 og indebærer betydelige risici for opretholdelsen af agenturets omdømme, finansiering og aktiviteter; bemærker med bekymring, at lejen for de første seks måneder af 2015 først blev betalt den 27. august 2015 og først efter, at agenturet havde modtaget en advarsel fra udlejeren af kontoret i Athen om, at man ville gå rettens vej; opfordrer indtrængende Kommissionen, agenturet og de græske myndigheder til at finde en løsning på dette problem med henblik på at reducere de betydelige risici, som dette indebærer for agenturet;

o
o   o

12.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 28. april 2016(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik