Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2178(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0098/2016

Esitatud tekstid :

A8-0098/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.43
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0179

Vastuvõetud tekstid
PDF 262kWORD 74k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
P8_TA(2016)0179A8-0098/2016
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2178(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)(4), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0098/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 223.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 223.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2178(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)(4), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0098/2016),

1.  märgib, et Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 223.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 223.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2178(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0098/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2014. aasta lõplik eelarve 9 708 297 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes 0,39 % suurust kasvu;

B.  arvestades, et liidu rahaline toetus ameti eelarvesse oli 2013. aastal 8 820 666 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes 0,05 % suurust kasvu;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr kõrge, st 100 % ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 85,61 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et 2015. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute kogusumma oli 1 332 421 eurot (15 % kõigist assigneeringutest); võtab teadmiseks asjaolu, et II jaotises (halduskulud) oli ülekandmiste summaks 612 981 eurot (49 %), mis kujutab endast 10 % suurust vähenemist 2013. aastaga võrreldes; võtab teadmiseks asjaolu, et need ülekandmised olid seotud investeeringutega ameti kahe kontori IT-taristusse, mis telliti kavakohaselt aasta lõpus;

3.  täheldab, et 2013. aastast kanti üle 717 927 euro suurune summa; märgib, et 2013. aastast üle kantud assigneeringutest tühistati assigneeringuid 49 460 euro ulatuses (6,89 %);

Ümberpaigutamised

4.  märgib rahuloluga, et ameti aastaaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäid 2013. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

5.  võtab ameti iga-aastase tegevusaruande põhjal teadmiseks, et 2014. aasta lõpuks oli tööle võetud 62 koosseisulist töötajat; märgib lisaks, et 2014. aastal lahkus ametist kolm töötajat, avaldati kümme teadet vaba ametikoha kohta ja tööle võeti seitse töötajat;

6.  täheldab, et ametil on raskusi piisava kvalifikatsiooniga töötajate ligimeelitamise ja hoidmisega oma tegevuse toetamiseks – peamiselt oma kontori asukoha tõttu Kreetal, kus rahvusvaheline haridus on probleemne tegur; võtab teadmiseks asjaolu, et amet on sõlminud teenustaseme kokkuleppe iga erakooliga, kus käivad Ateenas asuva kontori töötajate lapsed, kuna Euroopa koole seal ei ole; märgib lisaks, et komisjon ja amet sõlmisid uue volitus- ja teenuslepingu, milles sätestatakse üksikasjalikult niisuguste Euroopa koolide rahastamine, kus käivad ameti töötajate lapsed;

7.  märgib, et ameti iga-aastase tegevusaruande kohaselt viis amet 2014. aastal esimest korda läbi ametikohtade läbivaatamise ametite jaoks vastu võetud ühise metoodika alusel; märgib lisaks, et kõnealusel läbivaatamisel selgus, et 68 % ameti töötajatest kuulus põhitegevuse kategooriasse, 22 % haldustoe- ja koordineerimiskategooriasse ning 10 % oli seotud neutraalsete ülesannetega;

Siseaudit

8.  võtab teadmiseks asjaolu, et 2014. aasta alguses oli ametil 25 veel täitmata soovitust varasematest komisjoni siseauditi talituse aruannetest; võtab teadmiseks asjaolu, et 24 soovitust täideti 2014. aastal, nagu kinnitas siseauditi talitus oma kohapealse kontrolli käigus, mis toimus ameti juures 2014. aasta novembris; märgib, et see üks täitmata soovitus täideti 2015. aastal – pärast seda, kui kasutusele võeti e-töövoogude vahend;

Muud kommentaarid

9.  võtab teadmiseks asjaolu, et amet võttis vastu sisepoliitika, et parandada oma ruumide kulutasuvust ja keskkonnasõbralikkust; märgib, et oluline samm mõlema nõude rahuldamise suunas oli paberivaba asjaajamise vastuvõtmine, mis kujutab endast sisedokumentide salvestamise ja töövoo platvormi; märgib rahuloluga, et amet on kaotanud peaaegu kõik paberipõhised töövood, sealhulgas finantstehingud ning personalifailid ja -dokumendid, ning on asendanud need elektrooniliste dokumentide ja töövoogudega, et saavutada paberivaba kontorikeskkond; võtab teadmiseks asjaolu, et kõnealune vahend võeti edukalt kasutusele 2015. aasta jaanuaris;

10.  märgib, et ameti aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et amet lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

11.  võtab ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelemeetmena teadmiseks asjaolu, et Kreeka ametivõimude, ameti ja omaniku vahelise üürilepingu kohaselt maksavad Ateenas asuvate kontoriruumide eest üüri Kreeka ametivõimud; tunneb muret üürimaksete tegemise pideva hilinemise pärast, mis jätkus 2014. ja 2015. aastal ning mis kujutab endast ameti jaoks märkimisväärset maine-, finants- ja toimepidevusalast riski; märgib murega, et 2015. aastal tehti osamakse aasta esimese kuue eest 27. augustil 2015, kusjuures alles pärast seda, kui amet sai hoiatuse selle kohta, et Ateena kontoriruumide omanik võib algatada kohtuvaidluse; nõuab tungivalt, et komisjon, amet ja Kreeka ametivõimud leiaksid sellele probleemile lahenduse, et vähenda märkimisväärselt riske, millega amet silmitsi seisab;

o
o   o

12.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0159.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika