Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2178(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0098/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0098/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.43
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0179

Usvojeni tekstovi
PDF 411kWORD 86k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles
Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
P8_TA(2016)0179A8-0098/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014. (2015/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0098/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 9.12.2015., str. 223.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 223.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014. (2015/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0098/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 9.12.2015., str. 223.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 223.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014. (2015/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0098/2016),

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2014. iznosio 9 708 297 EUR, što predstavlja povećanje od 0,39 % u odnosu na 2013.;

B.  budući da je doprinos Unije proračunu Agencije za financijsku godinu 2013. iznosio 8 820 666 EUR, što predstavlja povećanje od 0,05 % u odnosu na 2013.;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultirali visokom stopom izvršenja proračuna od 100 % te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 85,61 %;

Obveze i prijenosi

2.  primjećuje da je, prema izvješću Suda, ukupan iznos rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u 2015. iznosio 1 332 421 EUR (15 % od ukupnih odobrenih sredstava); prima na znanje činjenicu da je iznos prijenosa bio 612 981 EUR (49 %) za glavu II. (administrativni troškovi), što predstavlja smanjenje od 10 % u odnosu na 2013.; potvrđuje činjenicu da su se ti prijenosi odnosili na ulaganja u infrastrukturu informacijskih tehnologija koja je, kako je i planirano, naručena krajem godine za dva ureda Agencije;

3.  primjećuje da je iznos od 717 927 EUR prenesen iz financijske godine 2013.; primjećuje da je od prijenosa iz 2013. otkazano 49 460 EUR (6,89 %);

Prijenosi

4.  sa zadovoljstvom primjećuje da su prema godišnjem izvješću o radu Agencije te prema rezultatima revizije Revizorskog suda razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2013. ostale u granicama financijskih pravila;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

5.  primjećuje na temelju godišnjeg izvješća o radu Agencije da su do kraja 2014. zaposlena 62 statutarna djelatnika; nadalje primjećuje da su tijekom 2014. tri djelatnika napustila Agenciju, da je objavljeno deset natječaja za radna mjesta te da je zaposleno sedam djelatnika;

6.  primjećuje da se Agencija suočava s izazovima u privlačenju i zadržavanju prikladno kvalificiranog osoblja za podupiranje svojih aktivnosti, većinom zbog lokacije svojeg ureda na Kreti, gdje međunarodno obrazovanje predstavlja izazov; potvrđuje činjenicu da je Agencija sklopila ugovor o razini usluge sa svakom privatnom školom koju pohađaju djeca zaposlenika u uredu u Ateni s obzirom na to da ondje nema europskih škola; nadalje primjećuje da je dogovoren novi mandat i sklopljen novi sporazum o pružanju usluga između Komisije i Agencije u kojemu su navedene pojedinosti o financiranju europskih škola koje pohađaju djeca djelatnika Agencije;

7.  primjećuje da je Agencija, prema godišnjem izvješću o radu Agencije, 2014. prvi put provela analitički pregled poslova s pomoću zajedničke metodologije koja je donesena za agencije; nadalje primjećuje da je prema tom pregledu 68 % zaposlenika Agencije bilo svrstano u kategoriju operativnih funkcija, 22 % u kategoriju administrativne podrške i koordinacije, a 10 % bilo je zaposleno u neutralnim funkcijama;

Unutarnja revizija

8.  primjećuje činjenicu da je Agencija početkom 2014. imala 25 preporuka iz prijašnjih izvješća Službe Komisije za unutarnju reviziju koje nisu provedene; potvrđuje činjenicu da su tijekom 2014. provedene 24 preporuke, kako je potvrdila Služba za unutarnju reviziju tijekom svojeg posjeta Agenciji u studenome 2014.; primjećuje da je jedina preostala preporuka koja nije bila usvojena provedena 2015., nakon uvođenja alata za elektroničko praćenje rada (e-workflow);

Druge primjedbe

9.  potvrđuje činjenicu da je Agencija usvojila unutarnje politike radi poboljšanja isplativosti i ekološke neškodljivosti svojih uređaja; primjećuje da je važan korak prema ispunjavanju obaju zahtjeva bilo usvajanje platforme „bez papira” koja služi praćenju rada i pohrani unutarnjih dokumenata; sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija ukinula gotovo sve oblike praćenja rada na papiru, uključujući financijske transakcije te dosjee i dokumente ljudskih resursa, te ih zamijenila elektroničkim dokumentima i oblicima praćenja rada kako bi se postiglo uredsko okruženje bez papira; potvrđuje činjenicu da je taj alat uspješno uveden u siječnju 2015.;

10.  navodi da bi godišnja izvješća Agencije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

11.  potvrđuje činjenicu da, kao mjeru poduzetu na temelju preporuka iz razrješnice Agencije za 2013., u skladu s ugovorom o najmu između grčkih vlasti, Agencije i najmodavca, najamninu za urede u Ateni plaćaju grčke vlasti; izražava zabrinutost zbog stalnog kašnjenja u plaćanju najamnine, što se nastavilo u 2014. i 2015. godini te predstavlja znatne reputacijske i financijske rizike te rizike za kontinuitet poslovanja Agencije; sa zabrinutošću primjećuje da je 2015. plaćanje rate za prvih šest mjeseci u toj godini izvršeno 27. kolovoza 2015., i to tek nakon što je Agencija primila upozorenje da će najmodavac ureda u Ateni pokrenuti sudski spor; snažno potiče Komisiju, Agenciju i grčke vlasti da pronađu rješenje za to pitanje kako bi se znatno umanjili rizici kojima je Agencija izložena;

o
o   o

12.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1)Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2016)0159.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti