Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2178(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0098/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0098/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.43
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0179

Pieņemtie teksti
PDF 493kWORD 86k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
P8_TA(2016)0179A8-0098/2016
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2178(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004(4), un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0098/2016),

1.  sniedz Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 223. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 223. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2015/2178(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004(4), un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0098/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 223. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 223. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2178(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0098/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras („Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2014. gada galīgais budžets bija EUR 9 708 297, t. i., par 0,39 % lielāks nekā 2013. gadā;

B.  tā kā 2013. finanšu gadā Savienības kopējā iemaksa Aģentūras budžetā bija EUR 8 820 666, t. i., par 0,05 % lielākā nekā 2013. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras gada pārskatiem par 2014. finanšu gadu („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ņem vērā, ka 2014. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā bija augsts budžeta izpildes līmenis, proti, 100 %, un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 85,61 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

2.  no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka kopējā uz 2015. gadu pārnesto saistību apropriāciju summa bija EUR 1 332 421 (15 % no kopējām apropriācijām); ņem vērā, ka pārnesto apropriāciju apmērs bija EUR 612 981 (49 %) II sadaļā (administratīvie izdevumi), kas ir par 10 % mazāk salīdzinājumā ar 2013. gadu; atzīst, ka šīs pārnestās apropriācijas bija saistītas ar ieguldījumiem IT infrastruktūrā, kuri, kā plānots, Aģentūras abiem birojiem bija pasūtīti gada beigās;

3.  norāda, ka EUR 717 927 tika pārnesti no 2013. finanšu gada; atzīmē, ka tika atceltas no 2013. gada pārnestās apropriācijas EUR 49 460 apjomā (6,89 %);

Pārvietojumi

4.  ar gandarījumu konstatē, ka saskaņā ar Aģentūras gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas konstatējumiem 2013. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

5.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras gada darbības ziņojumu konstatē, ka 2014. gada beigās tajā bija 62 štata darbinieki; turklāt norāda, ka 2014. gadā no darba Aģentūrā aizgāja trīs darbinieki, tika publicēti desmit paziņojumi par vakancēm un septiņi cilvēki tika pieņemti darbā;

6.  konstatē, ka Aģentūrai ir problēmas pieņemt un noturēt darbā pienācīgi kvalificētu personālu savu funkciju veikšanai, un galvenokārt tas saistīts ar Aģentūras biroja atrašanās vietu Krētā, kur ir problēmas nodrošināt starptautisku izglītību; ņem vērā, ka Aģentūra ir noslēgusi pakalpojumu līgumu ar visām privātajām skolām, kuras apmeklē tās Atēnu biroja darbinieku bērni, jo tur nav Eiropas skolas; turklāt norāda, ka ir noslēgts jauns pilnvaru un pakalpojumu nolīgums starp Komisiju un Aģentūru, kurā sīki noteikts, kā nodrošināms finansējums Eiropas skolām, kuras apmeklē Aģentūras darbinieku bērni;

7.  no Aģentūras gada darbības pārskata konstatē, ka 2014. gadā tā pirmo reizi veica darba pienākumu pārbaudi, izmantojot attiecībā uz aģentūrām pieņemtu vienotu metodiku; turklāt atzīmē, ka saskaņā ar šo pārbaudi 68 % Aģentūras personāla ieskaitāmi darbības funkciju kategorijā, 22 % — administratīvā atbalsta un koordinācijas, bet 10 % tika nodarbināti neitrālu funkciju kategorijā;

Iekšējā revīzija

8.  atzīmē, ka 2014. gada sākumā Aģentūra nebija īstenojusi 25 ieteikumus no iepriekšējiem Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) ziņojumiem; atzīst, ka 2014. gadā tika īstenoti 24 ieteikumi, kas tika apstiprināts IAS veiktā Aģentūras apmeklējumā 2014. gada novembrī; norāda, ka viens neizpildītais ieteikums tika īstenots 2015. gadā, kad tika ieviests elektroniskās darbplūsmas instruments;

Citi komentāri

9.  ņem vērā, ka Aģentūra ir pieņēmusi iekšējo politiku, lai uzlabotu tās ēku izmaksu lietderību un mazinātu vides ietekmi; atzīmē, ka svarīgs posms šo prasību izpildē bija elektroniskās platformas ieviešana darbplūsmas vajadzībām un iekšējo dokumentu uzglabāšanai; ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūrā ir praktiski likvidēta jebkāda papīra dokumentu darbplūsma, tostarp attiecībā uz finanšu darījumu un cilvēkresursu lietām un dokumentiem, aizstājot tos ar elektroniskajiem dokumentiem un darbplūsmām, lai tādējādi veidotu pilnībā elektronisku biroja vidi; atzīmē, ka šo instrumentu sekmīgi ieviesa 2015. gada janvārī;

10.  norāda, ka Aģentūras gada ziņojumiem varētu būt nozīmīga loma attiecībā uz pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes regulējuma ievērošanu; aicina Aģentūru gada ziņojumā iekļaut standarta sadaļu par šiem elementiem;

11.  saistībā ar Aģentūras 2013. gada budžeta izpildes apstiprināšanu atzīmē, ka atbilstoši nomas līgumam starp Grieķijas iestādēm, Aģentūru un īpašnieku, nomas maksu par Atēnu birojiem maksā Grieķijas iestādes; pauž bažas par to, ka arī 2014. un 2015. gadā turpinājās pastāvīga kavēšanās ar nomas maksu, kas Aģentūrai rada ievērojamus reputācijas, darbības nepārtrauktības un finanšu riskus; ar bažām atzīmē, ka 2015. gada pirmo sešu mēnešu īres maksājums tika veikts 2015. gada 27. augustā un vien pēc tam, kad Aģentūra saņēma brīdinājumu par to, ka Atēnu biroja izīrētājs gatavojas uzsākt tiesvedību; aicina Komisiju, Aģentūru un Grieķijas iestādes rast risinājumu šai problēmai, lai samazinātu nopietnos riskus, kam pakļauta Aģentūra;

o
o   o

12.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0159.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika