Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2178(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0098/2016

Ingediende teksten :

A8-0098/2016

Debatten :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.43
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0179

Aangenomen teksten
PDF 176kWORD 76k
Donderdag 28 april 2016 - Brussel
Kwijting 2014: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
P8_TA(2016)0179A8-0098/2016
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2178(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014 vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU) nr. 526/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 inzake het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 460/2004(4), en met name artikel 21,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0098/2016),

1.  verleent de uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2014;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 223.
(2) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 223.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 165 van 18.6.2013, blz. 41.
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over de afsluiting van de rekeningen van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2178(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014 vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU) nr. 526/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 inzake het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 460/2004(4), en met name artikel 21,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0098/2016),

1.  stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 223.
(2) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 223.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 165 van 18.6.2013, blz. 41.
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 28 april 2016 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2178(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0098/2016),

A.  overwegende dat de definitieve begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging ("het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2014 volgens de financiële staten 9 708 297 EUR bedroeg, hetgeen een verhoging van 0,39 % ten opzichte van 2013 betekent,

B.  overwegende dat de bijdrage van de Unie aan de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2013 8 820 666 EUR bedroeg, hetgeen een verhoging van 0,05 % ten opzichte van 2013 betekent,

C.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2014 ("verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn,

Financieel en begrotingsbeheer

1.  merkt op dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2014 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 100 % en dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 85,61 % bedroeg;

Vastleggingen en overdrachten

2.  verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat het totaalbedrag van de naar 2015 overgedragen vastleggingskredieten 1 332 421 EUR (15 % van de totale kredieten) bedroeg; stelt vast dat de overdrachten voor titel II (administratieve uitgaven) 612 981 EUR (49 %) bedroegen hetgeen een verlaging van 10 % inhoudt in vergelijking met 2013; erkent dat die overdrachten betrekking hebben op investeringen in IT-infrastructuur die volgens planning tegen het einde van het jaar werd besteld voor de twee kantoren van het Agentschap;

3.  merkt op dat een bedrag van 717 927 EUR uit het begrotingsjaar 2013 werd overgedragen; stelt vast dat 49 460 EUR (6,89 %) van de overdrachten uit 2013 werden geannuleerd;

Overschrijvingen

4.  merkt met voldoening op dat zowel uit het jaarverslag van het Agentschap als uit de controlebevindingen van de Rekenkamer blijkt dat het niveau en de aard van de overdrachten in 2013 binnen de grenzen van de financiële voorschriften zijn gebleven;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

5.  maakt uit het jaarlijks activiteitenverslag van het Agentschap op dat eind 2014 62 statutaire personeelsleden in dienst waren; stelt voorts vast dat gedurende 2014 drie personeelsleden het Agentschap verlieten, tien vacatures werden gepubliceerd en zeven personeelsleden werden aangeworven;

6.  stelt vast dat het Agentschap problemen ondervindt bij het aantrekken en houden van naar behoren gekwalificeerd personeel om zijn activiteiten te ondersteunen, vooral ten gevolge van de vestigingsplaats op Kreta waar internationaal onderwijs problematisch is; erkent dat het Agentschap een dienstenovereenkomst heeft getekend met alle privéscholen die worden bezocht door de kinderen van de personeelsleden van het kantoor in Athene, aangezien daar geen Europese scholen gevestigd zijn; stelt bovendien vast dat een nieuw mandaat is ondertekend en een nieuwe dienstenovereenkomst is gesloten tussen de Commissie en het Agentschap waarin is vastgelegd welke middelen zijn uitgetrokken voor de Europese scholen die door de kinderen van de personeelsleden van het Agentschap worden bezocht;

7.  constateert dat, volgens het jaarlijks activiteitenverslag van het Agentschap, het Agentschap in 2014 voor het eerst een banenscreening heeft gehouden middels de gemeenschappelijke methode die voor de agentschappen is vastgelegd; merkt voorts op dat volgens deze screening 68 % van de personeelsleden van het Agentschap operationele taken uitvoerden, 22 % voor de administratieve ondersteuning en coördinatie zorgden en 10 % zich met neutrale taken bezighielden;

Interne audit

8.  stelt vast dat het Agentschap begin 2014 25 aanbevelingen uit eerdere verslagen van de dienst Interne Audit van de Commissie (IAS) nog niet had afgehandeld; erkent dat 24 aanbevelingen in de loop van 2014 werden afgehandeld, zoals de IAS heeft bevestigd tijdens zijn bezoek aan het Agentschap in november 2014; constateert dat een openstaande aanbeveling in 2015 werd afgehandeld nadat het instrument voor e-workflows was ingevoerd;

Overige opmerkingen

9.  erkent dat het Agentschap interne beleidsmaatregelen heeft vastgesteld om de kostenefficiëntie en milieuvriendelijkheid van zijn faciliteiten te vergroten; merkt op dat een belangrijke stap is gezet om aan beide vereisten te voldoen met de invoering van "paperless", een platform dat dient voor de workflow en het archiveren van interne stukken; stelt met tevredenheid vast dat het Agentschap bijna alle, op papier gebaseerde workflows, met inbegrip van dossiers en documenten over financiële transacties en personeelszaken, heeft vervangen door elektronische documenten en workflows in een streven om een papierloze kantooromgeving te verwezenlijken; erkent dat dit instrument met succes in januari 2015 is ingevoerd;

10.  merkt op dat de jaarverslagen van het Agentschap een belangrijke rol zouden kunnen vervullen bij de naleving van de beginselen inzake transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit; dringt er bij het Agentschap op aan in zijn jaarverslag een standaardhoofdstuk over deze punten op te nemen;

11.  neemt ter kennis dat, als follow-up van de voor 2013 aan het Agentschap verleende kwijting, op grond van de huurovereenkomst tussen de Griekse autoriteiten, het Agentschap en de verhuurder de huur voor de kantoorruimte in Athene door de Griekse autoriteiten wordt betaald; is bezorgd over het feit dat ook in 2014 en 2105 de huur telkens te laat werd betaald, hetgeen een aanzienlijk risico voor de reputatie en de bedrijfscontinuïteit, en tevens een financieel risico vormt; merkt met bezorgdheid op dat in 2015 de betaling van de termijn voor de eerste zes maanden van het jaar op 27 augustus 2015 werd verricht en dit pas nadat het Agentschap een waarschuwing had ontvangen dat een rechtszaak zou worden aangespannen door de eigenaar van de kantoorruimte in Athene; dringt er bij de Commissie, het Agentschap en de Griekse autoriteiten op aan een oplossing voor deze kwestie te vinden om de risico's waaraan het Agentschap is blootgesteld, aanzienlijk te verminderen;

o
o   o

12.  verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 28 april 2016(1) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2016)0159.

Juridische mededeling - Privacybeleid