Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2178(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0098/2016

Teksty złożone :

A8-0098/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.43
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0179

Teksty przyjęte
PDF 489kWORD 88k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2014: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
P8_TA(2016)0179A8-0098/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2014 (2015/2178(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004(4), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0098/2016),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1)Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 223.
(2)Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 223.
(3)Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4)Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41.
(5)Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6)Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2014 (2015/2178(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004(4), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0098/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1)Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 223.
(2)Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 223.
(3)Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4)Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41.
(5)Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6)Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2014 (2015/2178(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0098/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2014 zamknął się kwotą 9 708 297 EUR, co stanowi wzrost o 0,39 % w porównaniu z 2013 r.;

B.  mając na uwadze, że wkład Unii do budżetu Agencji na rok budżetowy 2013 r. wyniósł 8 820 666 EUR, co stanowi wzrost o 0,05% w porównaniu z 2013 r.;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wysokiego wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100% oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 85,61%;

Zobowiązania i przeniesienia

2.  zwraca uwagę, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału, całkowita kwota przeniesionych na 2015 r. środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wynosiła 1 332 421 EUR (15% wszystkich środków); zwraca uwagę na fakt, że przeniesienia wynosiły 612 981 (49%) w tytule II (wydatki administracyjne), co stanowi spadek o 10% w porównaniu do roku 2013; stwierdza, że przeniesienia te były związane z inwestycjami w infrastrukturę informatyczną zamówionymi zgodnie z planem w okolicach końca roku dla dwóch biur Agencji;

3.  zauważa, że kwota 717 927 EUR została przeniesiona z roku budżetowego 2013; zauważa, że 49 460 EUR (6,89%) ze środków przeniesionych z 2013 r. zostało anulowane;

Przesunięcia

4.  z zadowoleniem zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem Agencji i ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy poziom i charakter przesunięć w roku 2013 nie wykraczają poza ramy określone w przepisach finansowych;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

5.  zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności Agencji według stanu na koniec 2014 r. zatrudnionych było 62 pracowników statutowych; zauważa ponadto, że w 2014 r. trzech pracowników odeszło z Agencji, opublikowano dziesięć ogłoszeń o naborze oraz zatrudniono siedmiu pracowników;

6.  zauważa, że Agencja doświadcza wyzwań związanych z przyciąganiem i utrzymaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników wspierających jej działania, co wynika głównie z ulokowania jej biura na Krecie, gdzie okolicznością stanowiącą wyzwanie jest kształcenie w środowisku międzynarodowym; stwierdza, że Agencja zawarła umowę o gwarantowanym poziomie usług z każdą z prywatnych szkół, do których uczęszczają dzieci jej pracowników zatrudnionych w biurze w Atenach, ponieważ brak jest tam europejskich szkół; zauważa ponadto, że Komisja i Agencja zawarły nową umowę upoważnienia i o świadczenie usług, która szczegółowo określa kwestie finansowania dla szkół europejskich, do których uczęszczają dzieci pracowników Agencji;

7.  zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności Agencji przeprowadziła ona procedurę przeglądu miejsca pracy z wykorzystaniem wspólnej metodologii przyjętej dla Agencji po raz pierwszy w 2014 r.; zauważa ponadto, że w toku tej procedury stwierdzono, że 68% pracowników Agencji wykonywało zadania operacyjne, 22% zajmowało się wsparciem administracyjnym i koordynacją, natomiast 10% wykonywało zadania neutralne;

Kontrola wewnętrzna

8.  zwraca uwagę na fakt, że na początku 2014 r. 25 zaleceń sformułowanych w poprzednich sprawozdaniach Służby Audytu Wewnętrznego Komisji nie zostało wdrożonych w Agencji; stwierdza, że w 2014 r. wdrożono 24 zalecenia, co zostało potwierdzone przez Służby Audytu Wewnętrznego podczas ich „wizji lokalnej” w Agencji w listopadzie 2014 r.; zauważa, że jedno niewdrożone zalecenie zostało wdrożone w 2015 r. po wprowadzeniu narzędzia do elektronicznego obiegu dokumentów;

Inne uwagi

9.  stwierdza, że Agencja przyjęła wewnętrzne zasady z myślą o poprawieniu gospodarności i proekologicznego charakteru jej obiektów; zauważa, że ważnym krokiem na drodze ku zaspokojeniu obu wymogów było rozpoczęcie korzystania z platformy eliminującej papierowe formy dokumentów, która służy do obiegu i przechowywania dokumentów wewnętrznych; z zadowoleniem zauważa, że Agencja praktycznie wyeliminowała wszystkie procedury papierowe, w tym akta i dokumenty dotyczące transakcji finansowych i zasobów ludzkich, zastępując je dokumentami i procedurami elektronicznymi z myślą o wyeliminowaniu ze środowiska biurowego papierowej formy dokumentów; stwierdza, że narzędzie to zostało pomyślnie wdrożone w styczniu 2015 r.;

10.  twierdzi, że sprawozdania roczne Agencji mogłyby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa Agencję do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

11.  stwierdza, w następstwie udzielenia absolutorium Agencji za rok 2013, że zgodnie z umową najmu między władzami greckimi, Agencją oraz wynajmującym czynsz za biuro w Atenach jest płacony przez władze greckie; jest zaniepokojony ciągłymi opóźnieniami w regulowaniu czynszu, które nadal miały miejsce w 2014 i 2015 r., co stanowi istotne zagrożenie dla reputacji, finansów i ciągłości działania Agencji; z zaniepokojeniem zauważa, że w 2015 r. rata za pierwsze sześć miesięcy roku została zapłacona w dniu 27 sierpnia 2015 r., i to dopiero po pogrożeniu Agencji wszczęciem postępowania sądowego przez wynajmującego biuro w Atenach; wzywa Komisję, Agencję i władze greckie do rozwiązania tej kwestii w celu ograniczenia zagrożeń, na które w istotnym stopniu wystawiona jest Agencja;

o
o   o

12.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1)Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0159.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności