Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2178(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0098/2016

Texte depuse :

A8-0098/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.43
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0179

Texte adoptate
PDF 344kWORD 88k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
P8_TA(2016)0179A8-0098/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2178(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004(4), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0098/2016),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 223.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 223.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 165, 18.6.2013, p. 41.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2178(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004(4), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0098/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 223.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 223.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 165, 18.6.2013, p. 41.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2178(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0098/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 9 708 297 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 0,39 % față de bugetul pentru 2013;

B.  întrucât contribuția Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2013 s-a ridicat la 8 820 666 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 0,05 % față de 2013;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a declarat în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”) că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 100 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 85,61 %;

Credite de angajament și reportări

2.  constată că, potrivit raportului Curții, valoarea totală a creditelor angajate reportate în 2015 a fost de 1 332 421 EUR, reprezentând 15 % din totalul creditelor; ia act de faptul că, la titlul II (cheltuieli administrative), au fost reportate credite în valoare de 612 981 EUR (49 %), ceea ce reprezintă o reducere de 10 % față de 2013; constată faptul că aceste reportări au fost legate de investiții în infrastructura informatică pentru cele două birouri ale Agenției, comandate conform planificărilor spre sfârșitul exercițiului;

3.  observă că suma de 717 927 EUR a fost reportată din exercițiul financiar 2013; constată că o sumă în valoare de 49 460 EUR (6,89 %) din reportările din 2013 a fost anulată;

Transferuri

4.  constată cu satisfacție că, potrivit raportului anual de activitate al Agenției, precum și constatărilor auditului efectuat de Curte, nivelul și natura transferurilor în 2013 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

5.  constată, potrivit Raportului anual de activitate al Agenției, că, la sfârșitul anului 2014, aceasta avea 62 de angajați statutari; constată totodată că, în cursul anului 2014, trei angajați au părăsit Agenția, au fost publicate zece posturi vacante și au fost recrutate șapte persoane;

6.  observă că Agenția întâmpină dificultăți în a atrage și a păstra personal calificat în mod corespunzător care să o sprijine în activitățile sale, în principal din cauza amplasării biroului său în Creta, unde este greu de găsit oportunități de educație internațională; constată faptul că Agenția a încheiat un acord privind nivelul serviciilor cu fiecare dintre școlile private la care sunt înscriși copiii angajaților de la biroul din Atena, deoarece acolo nu există nicio școală europeană; constată, de asemenea, că între Comisie și Agenție a fost încheiat un nou acord privind mandatul și serviciile, care conține detalii privind finanțarea pentru școlile europene la care sunt înscriși copiii angajaților Agenției;

7.  constată, pe baza informațiilor furnizate în raportul său de activitate anual, că în 2014 Agenția a efectuat în premieră un exercițiu de evaluare a posturilor folosind metodologia comună adoptată pentru agenții; constată, de asemenea, că, potrivit acestei evaluări, 68 % din personalul Fundației ocupa funcții operaționale, 22 % funcții de asistență administrativă și de coordonare, iar 10 % funcții neutre;

Auditul intern

8.  ia act de faptul că, la începutul anului 2014, Agenția avea 25 de recomandări deschise din rapoartele anterioare ale Serviciului de Audit Intern al Comisiei (IAS); constată faptul că 24 de recomandări au fost închise în cursul anului 2014, așa cum a confirmat IAS în cursul vizitei sale la Agenție în noiembrie 2014; constată că o recomandare rămasă deschisă a fost închisă în 2015, după introducerea instrumentului pentru fluxul de lucru electronic;

Alte observații

9.  constată faptul că Agenția a adoptat politici interne pentru a îmbunătăți raportul cost-eficacitate și calitatea ecologică a clădirilor sale; observă că un pas important înspre îndeplinirea ambelor cerințe a fost adoptarea platformei „paperless”, destinată gestionării fluxului de lucru și stocării documentelor interne; constată cu satisfacție că Agenția a eliminat practic toate fluxurile de lucru pe hârtie, inclusiv dosarele și documentele aferente tranzacțiilor financiare și gestionării resurselor umane, înlocuindu-le cu documente și fluxuri de lucru în format electronic în scopul de a obține un mediu de lucru fără hârtie; ia act de faptul că acest instrument a fost introdus cu succes în ianuarie 2015;

10.  afirmă că rapoartele anuale ale Agenției ar putea juca un rol important în asigurarea respectării transparenței, responsabilității și integrității; invită Agenția să includă în raportul său anual un capitol standard privind aceste componente;

11.  constată faptul că, ca o consecință a observațiilor aferente exercițiului de descărcare de gestiune din 2013 și în conformitate cu contractul de închiriere semnat între autoritățile elene, Agenție și proprietar, chiria aferentă birourilor din Atena este plătită de autoritățile elene; este preocupat de faptul că plata chiriei se face în mod constant cu întârziere, situație care a continuat în 2014 și în 2015 și care constituie un risc pentru reputația, situația financiară și continuitatea activității Agenției; constată cu preocupare că în 2015 plata chiriei pentru primele șase luni ale anului a fost făcută la 27 august 2015 și doar după ce Agenția a primit un avertisment că proprietarul biroului din Atena va declanșa o procedură judiciară; îndeamnă Comisia, Agenția și autoritățile elene să găsească o soluție la această problemă, pentru a reduce substanțial riscurile la care este expusă Agenția;

o
o   o

12.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate