Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2178(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0098/2016

Predkladané texty :

A8-0098/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.43
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0179

Prijaté texty
PDF 355kWORD 88k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
P8_TA(2016)0179A8-0098/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014 (2015/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(6) (EÚ, Euratom) č. 966/20123, a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0098/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 223.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 223.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014 (2015/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(6) (EÚ, Euratom) č. 966/20123, a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0098/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 223.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 223.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014 (2015/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0098/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 9 708 297 EUR, čo predstavuje nárast o 0,39 % v porovnaní s rokom 2013;

B.  keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2013 dosiahol sumu 8 820 666 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 0,05 % v porovnaní s rokom 2013;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 % a že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 85,61 %;

Záväzky a prenosy

2.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že celkový objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2015 bol 1 332 421 EUR (15 % celkových rozpočtových prostriedkov); berie na vedomie, že prenosy boli vo výške 612 981 EUR (49 %) v hlave II (administratívne výdavky), čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 10 %; uznáva, že tieto prenosy sa týkali investícií do infraštruktúry IT, ktoré boli objednané približne koncom roka pre dve kancelárie agentúry;

3.  poznamenáva, že z rozpočtového roka 2013 bola prenesená suma 717 927 EUR; berie na vedomie, že 49 460 EUR (6,89 %) z prenosov z roku 2013 bolo zrušených;

Presuny

4.  s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy agentúry, ako aj zistení z auditu vykonaného Dvorom audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2013 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  na základe výročnej správy o činnosti agentúry konštatuje, že koncom roka 2014 zamestnávala 62 stálych zamestnancov; ďalej konštatuje, že v roku 2014 traja zamestnanci ukončili pracovný pomer v agentúre, bolo zverejnených desať oznámení o voľných miestach a sedem zamestnancov bolo prijatých;

6.  konštatuje, že agentúra sa stretáva s problémami pri získavaní a udržaní dostatočne kvalifikovaného personálu na podporu svojich činností, najmä vzhľadom na umiestnenie svojej kancelárie na Kréte, kde je medzinárodné vzdelávanie problematickým faktorom; uznáva, že agentúra uzavrela dohodu o úrovni poskytovaných služieb s každou zo súkromných škôl, ktoré využívajú deti zamestnancov kancelárie v Aténach, keďže sa tam nenachádzajú žiadne európske školy; ďalej konštatuje, že medzi Komisiou a agentúrou bola uzatvorená nová dohoda o mandáte a poskytovaní služieb, ktorá poskytuje podrobnejšie informácie o financovaní európskych škôl, ktoré využívajú deti zamestnancov agentúry;

7.  konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti agentúry agentúra v roku 2014 prvýkrát uskutočnila previerku pracovných miest, pričom použila spoločnú metodiku prijatú pre agentúry; konštatuje ďalej, že podľa tejto previerky je 68 % zamestnancov agentúry v kategórii prevádzkových funkcií, 22 % je v kategórii administratívnej podpory a koordinácie a 10 % zamestnancov bolo zamestnaných v neutrálnych funkciách;

Vnútorný audit

8.  berie na vedomie skutočnosť, že začiatkom roka 2014 mala agentúra 25 nevyriešených odporúčaní z predchádzajúcich správ Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS); berie na vedomie skutočnosť, že 24 odporúčaní bolo uzavretých v roku 2014, ako potvrdil IAS pri svojej návšteve agentúry „na mieste“ v novembri 2014; konštatuje, že jedno nevyriešené odporúčanie bolo uzavreté v roku 2015 po tom, ako bol zavedený nástroj e-workflows;

Ďalšie pripomienky

9.  uznáva, že agentúra prijala vnútorné politiky s cieľom zvýšiť nákladovú efektívnosť a environmentálnu prijateľnosť svojich zariadení; poznamenáva, že dôležitým krokom smerom k splneniu oboch požiadaviek bolo prijatie „bezpapierovej“ platformy slúžiacej na riadenie pracovných postupov a uchovávanie interných dokumentov; s uspokojením konštatuje, že agentúra už prakticky odstránila všetky písomné pracovné postupy vrátane spisov a dokumentov týkajúcich sa finančných operácií a ľudských zdrojov a nahradila ich elektronickými dokumentmi a pracovnými postupmi v snahe dosiahnuť k bezpapierové pracovné prostredie; uznáva, že tento nástroj bol úspešne zavedený v januári 2015;

10.  konštatuje, že výročné správy agentúry by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

11.  v nadväznosti na absolutórium udelené agentúre za rok 2013 berie na vedomie, že podľa zmluvy o prenájme medzi gréckymi orgánmi, agentúrou a prenajímateľom platia nájomné za kancelárie v Aténach grécke orgány; je znepokojený tým, že toto nájomné je neustále uhrádzané neskoro, čo sa dialo aj v rokoch 2014 a 2015 a čo predstavuje významné riziko z hľadiska dobrej povesti, financií a kontinuity činností agentúry; so znepokojením konštatuje, že v roku 2015 bola splátka za prvých šesť mesiacov roka uhradená 27. augusta 2015, a to až potom, čo agentúra dostala varovanie, že prenajímateľ kancelárie v Aténach začne súdne konanie; naliehavo vyzýva Komisiu, agentúru a grécke orgány, aby našli riešenie tohto problému s cieľom výrazne obmedziť riziká, ktorým je agentúra vystavená;

o
o   o

12.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia