Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2178(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0098/2016

Predložena besedila :

A8-0098/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.43
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0179

Sprejeta besedila
PDF 338kWORD 86k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj
Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)
P8_TA(2016)0179A8-0098/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014 (2015/2178(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004(4), zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0098/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 223.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 223.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 165, 18.6.2013, str. 41.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014 (2015/2178(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004(4), zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0098/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 223.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 223.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 165, 18.6.2013, str. 41.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014 (2015/2178(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0098/2016),

A.  ker računovodski izkazi Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2014 znašal 9 708 297 EUR, kar je 0,39 % več kot leta 2013,

B.  ker je v proračunskem letu 2013 prispevek Unije v proračun agencije znašal 8.820.666 EUR, kar je 0,05 % več kot v letu 2013,

C.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 stopnja izvrševanja proračuna dosegla visokih 100 %, stopnja izvrševanja plačil pa 85,61 %;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

2.  ugotavlja, da je bilo v skladu s poročilom Računskega sodišča v leto 2015 preneseno 1 332 421 EUR odobrenih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, oziroma 15 % vseh odobrenih sredstev; je seznanjen z dejstvom, da je bilo 612 981 EUR (49 %) sredstev prenesenih v naslovu II (upravni odhodki), kar je 10 % manj kot v letu 2013; potrjuje dejstvo, da so bili prenosi povezani z naložbami v infrastrukturo IT v obeh pisarnah agencije, ki so bile v skladu z načrtom opravljene ob koncu leta;

3.  opaža, da je bilo iz proračunskega leta 2013 v naslednje leto prenesenih 717 927 EUR; ugotavlja, da je bilo 49 460 EUR (6,89 %) sredstev, prenesenih iz leta 2013, storniranih;

Prerazporeditve

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila agencije in ugotovitev revizije Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2013 skladni s finančnimi pravili;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.  ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih razvidno, da je agencija ob koncu leta 2014 zaposlovala 62 statutarnih uslužbencev; ugotavlja tudi, da so agencijo v letu 2014 zapustili trije uslužbenci, agencija pa je objavila deset razpisov prostih delovnih mest in zaposlila sedem uslužbencev;

6.  opaža, da se agencija sooča z izzivi pri iskanju in zadrževanju ustrezno usposobljenega osebja, ki podpira njene dejavnosti, zlasti zaradi tega, ker je pisarna agencije na Kreti, kjer je mednarodno izobraževanje težaven dejavnik; potrjuje dejstvo, da je agencija z vsemi zasebnimi šolami, ki jih obiskujejo otroci osebja pisarne v Atenah, sklenila sporazum o ravni storitev, saj v tem mestu ni evropskih šol; prav tako ugotavlja, da sta Komisija in agencija sklenili nov mandat in sporazum o zagotavljanju storitev, v katerem je podrobno opredeljeno financiranje evropskih šol, ki jih obiskujejo otroci osebja agencije;

7.  iz podatkov letnega poročila o dejavnostih agencije ugotavlja, da je agencija v letu 2014 prvič izvedla kadrovsko analizo, pri tem pa uporabila skupno metodologijo, sprejeto za agencije; ugotavlja tudi, da po podatkih opravljene analize 68 % uslužbencev agencije izvaja operativne naloge, 22 % je zadolženih za upravno podporo in usklajevanje, 10 % pa opravlja nevtralne naloge;

Notranja revizija

8.  je seznanjen z dejstvom, da je bilo za agencijo v začetku leta 2014 odprtih 25 priporočil iz prejšnjih poročil službe za notranjo revizijo pri Komisiji; je seznanjen z dejstvom, da je bilo leta 2014 zaključenih 24 priporočil, kakor je potrdila služba za notranjo revizijo med obiskom agencije novembra 2014; ugotavlja, da je bilo leta 2015 zaključeno še zadnje odprto priporočilo, potem ko je agencija začela uporabljati elektronsko orodje za potek dela;

Druge pripombe

9.  je seznanjen z dejstvom, da je agencija sprejela notranjo politiko, da bi izboljšala stroškovno učinkovitost in prijaznost do okolja v svojih prostorih; ugotavlja, da je bilo sprejetje platforme "brez papirja", ki se uporablja za potek dela in shranjevanje notranjih dokumentov, pomemben korak na poti do uresničitve obeh zahtev; z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija dejansko odpravila vse na papirju temelječe poteke dela, vključno z dosjeji in dokumenti o finančnih transakcijah in kadrovskih zadevah, ter jih nadomestila z elektronskimi dokumenti, s čimer si prizadeva doseči pisarniško okolje brez papirja; je seznanjen z dejstvom, da se je orodje začelo uspešno uporabljati januarja 2015;

10.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila agencije pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva agencijo, naj standardno poglavje o teh sestavinah vključi v svoja letna poročila;

11.  je seznanjen z dejstvom, da v sklopu nadaljnjega spremljanja razrešnice agenciji za leto 2013, najemnino za pisarno v Atenah v skladu s pogodbo o najemu med grškimi organi, agencijo in lastnikom plačujejo grški organi; je zaskrbljen, ker organi redno zamujajo pri plačevanju najemnine, kar se je nadaljevalo tudi v letih 2014 in 2015 in za agencijo pomeni precejšnje tveganje na področju ugleda, financ in neprekinjenosti poslovanja; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo v letu 2015 plačilo obroka za prvih šest mesecev opravljeno 27. avgusta 2015, šele potem ko je najemodajalec pisarne v Atenah agenciji poslal opozorilo pred tožbo; poziva Komisijo, agencijo in grške organe, naj poiščejo rešitev za to vprašanje, da bi zmanjšali precejšnje tveganje, ki mu je izpostavljena agencija;

o
o   o

12.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov