Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2179(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0106/2016

Předložené texty :

A8-0106/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.44
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0180

Přijaté texty
PDF 501kWORD 98k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro železnice (ERA)
P8_TA(2016)0180A8-0106/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2014 (2015/2179(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(4), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0106/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 238.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 238.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2014 (2015/2179(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(4), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0106/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro železnice odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 238.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 238.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2014 (2015/2179(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0106/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro železnice (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 výše 25 715 600 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje snížení o 0,55 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné transakce jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že díky úsilí zaměřenému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu 97,34 %, což představuje snížení o 0,53 % oproti roku 2013; dále konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 85,82 %, což oproti předcházejícímu roku představuje pokles o 2,3 %;

Závazky a přenosy

2.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že míra prostředků na závazky přenesených v hlavě III (operační výdaje) činila 2 200 000 EUR (37,7 %); dále konstatuje, že tyto přenosy souvisí se zpožděnými operačními projekty a projekty v oblasti IT a jsou důsledkem toho, že byly smlouvy podepsány koncem rozpočtového roku, neboť výběrová řízení byla zahájena až poté, co byl přijat rozpočet agentury a její pracovní program; konstatuje, že agentura tyto přenosy pečlivě sleduje a míra plnění pak v následujícím roce dosahuje nejméně 95 %;

3.  žádá agenturu, aby v duchu požadavků na transparentnost a odpovědnost napříště co nejvíce omezila objem prostředků na závazky přenášených do dalšího roku;

Postupy pro zadávání zakázek a přijímání pracovníků

4.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že agentura znovu otevřela výběrové řízení na konkrétní zakázku související s rámcovou smlouvou týkající se evropského systému řízení železničního provozu; konstatuje dále, že jak příliš velká váha přisuzovaná kvalitě, tak vysoká maximální hodnota zakázky ve znovu otevřeném řízení vedly k tomu, že byly předloženy finanční nabídky blížící se maximální hodnotě zakázky; došel nicméně k závěru, že je to v rozporu s cílem znovuotevření zadávacího řízení, kterým je zajistit cenovou soutěž; bere na vědomí, že agentura v době auditu připravovala vnitřní pokyny týkající se využití znovuotevření řízení s cílem zajistit lepší cenovou soutěž; žádá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v této záležitosti;

5.  konstatuje, že agentura provedla revizi svých výběrových postupů a provedla řadu zlepšení procesu příjímání pracovníků s cílem zajistit kandidátům plnou transparentnost a rovné zacházení; všímá si, že útvar interního auditu Komise (IAS) zjistil určité další nedostatky, což vedlo k tomu, že agentura zavedla kontrolu ex-ante s cílem zajistit nezávislé monitorování výběrových postupů;

6.  všímá si skutečnosti, že agentura přijala rozhodnutí, které umožňuje, aby v případě operačních zaměstnanců bylo využíváno dlouhodobé zaměstnávání; zjišťuje, že tato skutečnost umožní, aby dlouhodobé zaměstnávání provozních zaměstnanců bylo v novém nařízení o agentuře, neboť se očekává, že tato možnost bude součástí nového nařízení o zřízení agentury(1);

7.  zjistil, že agentura zveřejnila životopisy a prohlášení o střetu zájmů většiny členů své správní rady; lituje však, že dosud nebyla předložena prohlášení o střetu zájmů několika členů správní rady a několika řídících pracovníků; poukazuje na to, že tato praxe neslouží transparentnosti a že agentura musí zbývající prohlášení okamžitě zveřejnit;

8.  bere na vědomí výsledek první srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, z nichž 20,9 % je vyhrazeno na administrativní podporu a koordinaci, 67,6 % na operační úkoly a 11,7 % na kontrolní a finanční úkoly;

9.  bere na vědomí, že výběrová řízení a postupy zaměstnávání vedly v roce 2014 k naplnění plánu pracovních míst z 96 %; vítá snížení dříve vysoké fluktuace operačních pracovníků a očekává, že přijetí nového nařízení o Evropské agentuře pro železnice umožní zejména v operačních útvarech dosáhnout náležité rovnováhy mezi krátkodobými a dlouhodobými zaměstnanci, což zajistí kontinuitu činnosti;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

10.  zjišťuje, že agentura zveřejnila životopisy a prohlášení o střetu zájmů většiny členů své správní rady; konstatuje, že agentura plánuje zveřejnění zbývajících prohlášení o střetu zájmů členů své správní rady i řídících pracovníků;

11.  bere na vědomí skutečnost, že strategie agentury týkající se boje proti podvodům byla správní radě předložena v listopadu 2014 a schválena byla v březnu 2015; konstatuje, že tato strategie boje proti podvodům v plném rozsahu zohledňuje „Metodiku a pokyny týkající se strategií decentralizovaných agentur EU pro boj proti podvodům“, které vypracoval Evropský úřad pro boj proti podvodům, a stanoví výkonnému řediteli a správní radě cíle v oblasti boje proti podvodům;

12.  konstatuje, že od roku 2012 agentura uplatňuje postupy pro řešení střetů zájmů, které se týkají zaměstnanců i vyslaných národních odborníků; bere na vědomí, že tyto postupy budou v brzké budoucnosti předmětem přezkumu, a vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o pokroku, kterého bylo v této věci dosaženo;

Interní audit

13.  na základě informací poskytnutých agenturou zjišťuje, že útvar interního auditu vydal v průběhu roku 2014 jedno doporučení označené jako „velmi důležité“, které agentura uzavřela v prosinci 2015; konstatuje, že dále v návaznosti na auditní doporučení útvaru interního auditu z předchozích let agentura uzavřela dvě doporučení a čtyři doporučení agentura řešila na konci roku 2015; žádá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku dosaženém při provádění těchto doporučení;

Vnitřní kontroly

14.  bere na vědomí, že v březnu 2014 byl jmenován koordinátor pro interní kontrolu, aby se podpořil rozvoj integrovaného systému řízení a provádění standardů vnitřní kontroly, díky čemuž se posílí kvalita a dopad práce agentury;

15.  dochází ke zjištění, že agentura posoudila účinnost svých klíčových systémů vnitřní kontroly v průběhu rozpočtového roku 2014 a došla k závěru, že bylo účinně provedeno 16 standardů vnitřní kontroly; dále konstatuje, že hodnocení standardů vnitřní kontroly ukázalo, že agentura v plném rozsahu splňuje 8 standardů a částečně splňuje dalších 8 standardů vnitřní kontroly; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o výsledcích svých akčních plánů pro dosažení plného dodržování prioritních standardů vnitřní kontroly;

Výkonnost

16.  bere na vědomí vysoký počet výstupů (240) a klíčových ukazatelů výkonnosti (41) v pracovním programu agentury na rok 2014 a v její výroční zprávě; podporuje názor, že systém podávání zpráv založený na vlivu agentury na železniční odvětví by zvýšil transparentnost a viditelnost výsledků činnosti agentury;

Další připomínky

17.  konstatuje, že zapojení občanské společnosti do práce agentury bylo v roce 2014 zajištěno díky zastoupení příslušných zúčastněných stran v její správní radě a konzultacím v rámci vytváření jejího pracovního programu; všímá si viditelnosti agentury díky její přítomnosti v sociálních médiích, účasti na veřejných akcích, spolupráci s akademickými pracovníky z oblastí souvisejících s železnicí, zřízení pracovních skupin a pravidelných přehledů zúčastněných stran za účelem získání a analyzování zpětné vazby od zájmových skupin;

18.  požaduje celkové zlepšení systému pro prevenci a potírání korupce ve veřejném sektoru na základě komplexního přístupu, a to lepším přístupem veřejnosti k dokumentům a přísnějšími pravidly pro střety zájmů, zavedením nebo posílením rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření pro vymáhání práva a rovněž lepší spoluprací mezi členskými státy a s příslušnými třetími zeměmi;

19.  prohlašuje, že výroční zprávy agentury by mohly hrát důležitou úlohu při zajištění toho, aby postupovala v souladu s požadavky transparentnosti, odpovědnosti a integrity; vyzývá agenturu, aby se standardní součástí jejích výročních zpráv stala kapitola věnovaná těmto prvkům;

20.  bere na vědomí skutečnost, že agentura má společného účetního s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy a sdílí některá zařízení s překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie, aby tak dosáhla součinnosti a nákladové efektivnosti;

21.  konstatuje, že ačkoli agentura zahájila činnost v roce 2005, funguje doposud na základě korespondence a výměny informací s hostitelským členským státem, neboť dodnes nebyla mezi agenturou a tímto státem podepsána komplexní dohoda o sídle; bere na vědomí, že vláda hostitelského členského státu nedávno dala podnět k neformálním diskusím s agenturou o této otázce; vyzývá agenturu a členský stát, aby tento problém se vší naléhavostí řešili a informovali orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v této věci;

22.  vyjadřuje politování nad tím, že užívání dvou sídel k provozování svých činností vystavuje agenturu dodatečným nákladům a představuje plýtvání penězi evropských daňových poplatníků; požaduje, aby byla tato otázka řešena a byla obnovena hodnota peněz daňových poplatníků, jakož i provozní účinnost, a současně se také zamezilo zbytečným nepřímým nákladům, jako je „promarněná“ pracovní doba strávená na cestách nebo dodatečná administrativní práce;

23.  poukazuje na úlohu agentury při zajišťování bezpečnosti a interoperability evropského železničního systému; oceňuje úlohu agentury při dalším sledování vývoje, testování a zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) a při hodnocení konkrétních projektů ERTMS; dále připomíná, že součástí čtvrtého železničního balíčku je přezkum úlohy (např. jedno kontaktní místo pro povolování vozidel a osvědčení o bezpečnosti) a pravomocí agentury; zdůrazňuje, že s posílením pravomocí bude nutné agentuře poskytnout i finanční, materiální a lidské zdroje nezbytné k účelnému a účinnému plnění nových a dodatečných úkolů; se znepokojením sleduje rozpor mezi nedávno schválenými právními předpisy, jimiž se rozšiřuje činnost agentury, a rozpočtovými škrty souvisejícími s agenturou, které mají být provedeny ve víceletém finančním rámci na období 2014–2020;

24.  vybízí agenturu ke spolupráci s členskými státy za účelem zvýšení počtu a kvality železničních projektů, zejména projektů ERTMS, navržených v rámci programu Nástroje pro propojení Evropy (CEF) pro oblast dopravy; připomíná, že Evropský parlament se v rámci rozpočtového procesu vyslovil pro navrácení celé částky přesunuté z CEF do Evropského fondu pro strategické investice;

o
o   o

25.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (COM(2013)0027), 30.1.2013.
(2) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí