Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2179(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0106/2016

Indgivne tekster :

A8-0106/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.44
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0180

Vedtagne tekster
PDF 183kWORD 80k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)
P8_TA(2016)0180A8-0106/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur(4), særlig artikel 39,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0106/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Jernbaneagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 238.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 238.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur(4), særlig artikel 39,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0106/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 238.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 238.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0106/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Jernbaneagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 25 715 600 EUR, hvilket svarer til et fald på 0,55 % i forhold til 2013; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Det Europæiske Jernbaneagenturs årsregnskab for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 97,34 %, hvilket er et fald på 0,53 % i forhold til 2013; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 85,82 %, hvilket er et fald på 2,3 % i forhold til det foregående år;

Forpligtelser og fremførsler

2.  erfarer fra Revisionsrettens beretning, at niveauet af forpligtede bevillinger under afsnit III (aktionsudgifter), der blev fremført, var 2 200 000 EUR (37,7 %); bemærker endvidere, at disse fremførsler vedrører forsinkede operationelle projekter og IT-projekter og følger af aftaler, som blev indgået i slutningen af regnskabsåret som følge af, at udbudsprocedurerne blev lanceret efter vedtagelsen af agenturets budget og arbejdsprogram; noterer sig, at fremførslerne følges nøje af agenturet og nåede op på en gennemførelsesgrad på mindst 95 % det efterfølgende år;

3.  anmoder agenturet om fremover at holde omfanget af forpligtede bevillinger, som fremføres til det efterfølgende år, på et så lavt niveau som muligt for således bedre at leve op til princippet om gennemsigtighed og ansvarlighed.

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

4.  bemærker i Revisionsrettens beretning, at agenturet har genåbnet en udbudsprocedure for tildelingen af en specifik kontrakt inden for rammerne af "European Rail Traffic Management System"; bemærker endvidere, at både den overdrevne vægtning af kvalitetsaspektet og den høje maksimale kontraktværdi under det genåbnede udbud imidlertid medførte, at de finansielle tilbud lå tæt på den maksimale kontraktværdi; konstaterer imidlertid, at dette strider mod formålet med at genåbne en udbudsprocedure, nemlig at sikre konkurrence om prisen; anerkender, at agenturet var i færd med at udarbejde de interne retningslinjer for anvendelsen af en genåbning af udbudsproceduren for at sikre bedre konkurrence på prisen på tidspunktet for revisionen; anmoder agenturet om at underrette dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

5.  noterer sig, at agenturet har revideret sine udvælgelsesprocedurer og foretaget en række forbedringer i ansættelsesproceduren for at sikre fuld gennemsigtighed og ligebehandling af ansøgerne; noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) konstaterede visse yderligere svagheder, som skyldtes, at agenturet indførte en forudgående kontrol med henblik på at sikre en uafhængig overvågning af udvælgelsesprocedurer;

6.  noterer sig, at agenturet vedtog en afgørelse, der gør det muligt at anvende langsigtet ansættelse for sit operationelle personale; har konstateret, at det har givet mulighed for langsigtet ansættelse for personalet i den nye forordning, eftersom denne mulighed forventes at blive indarbejdet i den nye grundforordning for agenturet(1);

7.  har konstateret, at agenturet har offentliggjort CV'er og erklæringer om interessekonflikter for flertallet af sine bestyrelsesmedlemmer; beklager samtidig, at visse bestyrelsesmedlemmer og administrative medarbejdere fortsat ikke har fremlagt erklæringer om interessekonflikter; minder udtrykkeligt om, at denne praksis skader gennemsigtigheden, og at agenturet derfor straks skal offentliggøre de manglende interesseerklæringer;

8.  noterer sig resultaterne af den første benchmarking af agenturets stillinger med 20,9 % af stillingerne, der er afsat til administrativ støtte og koordinering, 67,6 % til operationelle opgaver og 11,7 % til kontrol og finansielle opgaver;

9.  anerkender, at de udvælgelses- og ansættelsesprocedurer, der blev gennemført i 2014, førte til, at 96 % af stillingerne i stillingsfortegnelsen er besat; glæder sig over reduktionen af den tidligere høje udskiftning i det operationelle personale og forventer, at vedtagelsen af den nye forordning om Det Europæiske Jernbaneagentur vil gøre det muligt for agenturet at opnå en passende balance mellem kort- og langtidsansat personale, navnlig i de operationelle enheder, der kan sikre forretningskontinuitet;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

10.  konstaterer, at agenturet har offentliggjort CV'er og erklæringer om interessekonflikter for flertallet af sine bestyrelsesmedlemmer; bemærker, at agenturet agter at offentliggøre de resterende erklæringer om interessekonflikter for sine bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere;

11.  noterer sig, at agenturets strategi til bekæmpelse af svig blev forelagt bestyrelsen i november 2014 og vedtaget i marts 2015; bemærker, at denne strategi til bekæmpelse af svig fuldt ud tager højde for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs "metoder og vejledning om strategier til bekæmpelse af svig for decentrale EU-agenturer", og indeholder mål for den administrerende direktør og bestyrelsen i kampen mod svig;

12.  bemærker, at agenturet siden 2012 har haft en politik vedrørende interessekonflikter for agenturets medarbejdere og udstationerede nationale eksperter; noterer sig, at denne politik vil blive taget op til revision i den nærmeste fremtid og opfordrer agenturet til at underrette til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

Intern revision

13.  erfarer fra agenturet, at IAS i 2014 udstedte én anbefaling markeret som "meget vigtig", som blev afsluttet af agenturet i december 2015; noterer sig, at i forlængelse af IAS' opfølgning på revisionsanbefalingerne fra tidligere år var to anbefalinger blevet afsluttet af agenturet, og fire anbefalinger var blevet behandlet af agenturet ved udgangen af 2015; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres i forbindelse med gennemførelsen af disse anbefalinger;

Interne kontroller

14.  erfarer, at en intern kontrolkoordinator blev udpeget i marts 2014 for at støtte udviklingen af et integreret forvaltningssystem og gennemførelsen af standarder for intern kontrol, hvilket vil øge kvaliteten og relevansen af agenturets arbejde;

15.  konstaterer, at agenturet vurderede effektiviteten af sine vigtigste interne kontrolsystemer i regnskabsåret 2014 og konkluderede, at de 16 standarder for intern kontrol (ICS) gennemføres effektivt; bemærker endvidere, at vurderingen af ICS viste, at agenturet var i fuld overensstemmelse med otte ICS'er og delvist i overensstemmelse med de øvrige otte ICS'er; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af sine handlingsplaner med henblik på at opnå fuld overensstemmelse med de prioriterede ICS'er;

Resultater

16.  bemærker det høje antal resultater (240) og centrale resultatindikatorer (41) i agenturets arbejdsprogram for 2014 og dets årsrapport; støtter holdningen, at rapporteringssystemet, der er baseret på agenturets indvirkning på jernbanesektoren, vil kunne øge gennemsigtigheden og synligheden af agenturets gennemførelse af sin mission;

Andre bemærkninger

17.  bemærker, at civilsamfundets inddragelse i agenturets arbejde i 2014 blev sikret gennem repræsentation af interessenterne i bestyrelsen og gennem høringsprocessen i forbindelse med udviklingen af arbejdsprogrammet; bemærker agenturets synlighed gennem dets tilstedeværelse på de sociale medier, deltagelse i offentlige arrangementer, samarbejde med jernbanerelaterede akademiske kredse, nedsættelse af arbejdsgrupper og gennemførelse af regelmæssige rundspørger blandt interessenter med henblik på at indhente og analyse feedback fra interessegrupper;

18.  opfordrer til en generel forbedring af forebyggelsen og bekæmpelsen af korruption gennem en holistisk tilgang, der skal begynde med bedre offentlig adgang til dokumenter og strengere regler om interessekonflikter, indførelse eller styrkelse af åbenhedsregistre og tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer til retshåndhævende foranstaltninger samt gennem et bedre samarbejde medlemsstaterne imellem og med relevante tredjelande;

19.  mener, at agenturets årsberetninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer agenturet til at indføre et standardkapitel om disse principper i sin årsberetning;

20.  noterer sig, at agenturet deler sin regnskabsfører med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og visse faciliteter med Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer med henblik på at skabe synergier og opnå omkostningseffektivitet;

21.  konstaterer, at selv om agenturet blev operationelt i 2005, har det hidtil fungeret på basis af korrespondance og udveksling med værtsmedlemsstaten, da der ikke er blevet indgået en dækkende hjemstedsaftale mellem agenturet og værtsmedlemsstaten; anerkender, at værtsmedlemsstatens regering for nylig indledte uformelle drøftelser med agenturet om dette spørgsmål; opfordrer agenturet og værtsmedlemsstaten til at afhjælpe dette problem hurtigst muligt og underrette dechargemyndigheden om fremskridt i forhandlingerne;

22.  beklager, at anvendelsen af to hjemsteder til udførelse af agenturets opgaver resulterer i ekstra omkostninger og er spild af de europæiske skatteyderes penge; kræver, at dette emne bliver taget op, således at skatteyderne får mest muligt for deres penge, og at der opnås operationel effektivitet, samtidig med at unødvendige indirekte omkostninger, såsom "spildte" arbejdstimer som følge af rejser eller ekstra administrativt arbejde, undgås;

23.  påpeger agenturets opgave med hensyn til at garantere sikkerhed og interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem; glæder sig over agenturets rolle i opfølgningen af udviklingen, afprøvningen og gennemførelsen af European Rail Traffic Management System (ERTMS) samt evalueringen af de specifikke ERTMS-projekter; bemærker endvidere, at en revision af agenturets rolle (f.eks. kvikskranke for køretøjstilladelser og sikkerhedscertificering) og beføjelser er en del af den fjerde jernbanepakke; understreger, at eftersom agenturet får øgede ansvarsområder, skal agenturet tildeles de nødvendige økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer til at kunne udføre sine nye og yderligere opgaver grundigt og effektivt; noterer sig med bekymring modsætningsforholdet mellem den nyligt vedtagne lovgivning, der udvider agenturets mission, og budgetnedskæringerne for agenturet, der skal gennemføres i forbindelse med den flerårige finansielle ramme for 2014-2020;

24.  tilskynder agenturet til at samarbejde med medlemsstater om at øge antallet og kvaliteten af jernbaneprojekter, navnlig ERTMS-projekter, der foreslås under Connecting Europe-facilitetens (CEF) transportprogram; minder om Parlamentets standpunkt i budgetproceduren vedrørende tilbagebetaling af de samlede beløb, der er overført fra CEF til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer;

o
o   o

25.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, til sin beslutning af 28. april 2016(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004, COM(2013)0027, af 30.1.2013.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik