Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2179(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0106/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0106/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.44
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0180

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 493kWORD 106k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA)
P8_TA(2016)0180A8-0106/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2179(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων(4), και ιδίως το άρθρο 39,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0106/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εντεταλμένο διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εντεταλμένο διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 238.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 238.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2179(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων(4), και ιδίως το άρθρο 39,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0106/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εντεταλμένο διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 238.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 238.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2179(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0106/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 25 715 600 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 0,55% σε σύγκριση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), αναφέρει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 97,34%, το οποίο συνιστά μείωση κατά 0,53% σε σύγκριση με το 2013· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 85,82%, το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση κατά 2,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

2.  επισημαίνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) ήταν 2 200 200 EUR (37,7%)· σημειώνει ακόμη ότι αυτές οι μεταφορές σχετίζονται με καθυστερημένα επιχειρησιακά έργα και έργα ΤΠ και προέρχονται από συμβάσεις που υπεγράφησαν περί τα τέλη του οικονομικού έτους, λόγω του ότι οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων δρομολογήθηκαν μετά την έγκριση του προϋπολογισμού και του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού· σημειώνει ότι ο Οργανισμός παρακολουθεί στενά τα θέμα των μεταφορών αυτών, ενώ το ποσοστό εκτέλεσης το επόμενο έτος φτάνει τουλάχιστον στο 95%·

3.  καλεί τον Οργανισμό στο μέλλον να μειώσει κατά το δυνατόν το επίπεδο ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρονται στο επόμενο έτος, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

4.  σημειώνει, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο Οργανισμός προκήρυξε εκ νέου διαγωνισμό για την ανάθεση συγκεκριμένης σύμβασης στο πλαίσιο της σύμβασης πλαίσιο «Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας»· σημειώνει ακόμη ότι, εξαιτίας τόσο της υπερβολικής στάθμισης της ποιότητας όσο και της υψηλής μέγιστης αξίας της σύμβασης που προβλέπονταν στον εκ νέου προκηρυχθέντα διαγωνισμό, οι οικονομικές προσφορές προσέγγιζαν πολύ τη μέγιστη αξία της σύμβασης· διαπιστώνει, εντούτοις, ότι αυτό είναι αντίθετο προς τον σκοπό της εκ νέου προκήρυξης διαδικασίας διαγωνισμού, ο οποίος είναι η εξασφάλιση ανταγωνισμού ως προς την τιμή· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός επεξεργαζόταν εσωτερικές οδηγίες για τη διαδικασία διαγωνισμών με επαναπροκήρυξη, με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερου ανταγωνισμού ως προς την τιμή· ζητεί από τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ζήτημα αυτό·

5.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναθεώρησε τις διαδικασίες επιλογής του και διενήργησε ορισμένες βελτιώσεις στις διεργασίες πρόσληψης προκειμένου να εξασφαλίζονται πλήρως η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση των υποψηφίων· σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διέγνωσε μερικές ακόμη αδυναμίες, γεγονός που ώθησε τον Οργανισμό να καθιερώσει εκ των προτέρων έλεγχο προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη παρακολούθηση των διαδικασιών επιλογής·

6.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός ενέκρινε απόφαση που επιτρέπει τη χρήση μακροπρόθεσμης απασχόλησης για το επιχειρησιακό προσωπικό του· διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός επέτρεψε τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης απασχόλησης για το επιχειρησιακό προσωπικό του στον νέο κανονισμό του, καθώς αυτή η δυνατότητα αναμένεται να ενσωματωθεί στον νέο ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού(1)·

7.  διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός δημοσίευσε τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συγκρούσεων συμφερόντων της πλειονότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες δηλώσεις συγκρούσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του καθώς και του προσωπικού διαχείρισης εξακολουθούν να εκκρεμούν· τονίζει ρητά ότι η πρακτική αυτή δεν προάγει τη διαφάνεια και ότι, κατά συνέπεια, ο Οργανισμός θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβή στη δημοσίευση των υπόλοιπων δηλώσεων·

8.  σημειώνει τα αποτελέσματα της πρώτης συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά την απασχόληση στον Οργανισμό, σύμφωνα με την οποία το 20,9% των θέσεων εργασίας αφορά τη διοικητική υποστήριξη και τον συντονισμό, το 67,6% επιχειρησιακά καθήκοντα και το 11,7% ελεγκτικά και οικονομικά καθήκοντα·

9.  αναγνωρίζει ότι οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης που πραγματοποιήθηκαν το 2014 οδήγησαν στην κάλυψη του πίνακα προσωπικού σε ποσοστό 96%· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του υψηλού, στο παρελθόν, ποσοστού εναλλαγής του επιχειρησιακού προσωπικού και προσδοκά ότι η έγκριση του νέου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων θα επιτρέψει στον Οργανισμό να επιτύχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του προσωπικού βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απασχόλησης, ιδίως στις επιχειρησιακές μονάδες, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

10.  διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός δημοσίευσε τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συγκρούσεων συμφερόντων της πλειονότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του· σημειώνει ότι ο Οργανισμός πρόκειται να δημοσιεύσει τις υπόλοιπες δηλώσεις συγκρούσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του καθώς και του προσωπικού διαχείρισης·

11.  σημειώνει το γεγονός ότι η στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης υποβλήθηκε στο διοικητικό του συμβούλιο τον Νοέμβριο 2014 και εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2015· σημειώνει ότι η αυτή η στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης λαμβάνει πλήρως υπόψη τη «Μεθοδολογία και κατευθύνσεις για τις στρατηγικές καταπολέμησης της απάτης στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ» της OLAF και περιλαμβάνει στόχους για τον εντεταλμένο διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης·

12.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει από το 2012 πολιτική στον τομέα της σύγκρουσης συμφερόντων για το προσωπικό του και τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες· γνωρίζει ότι αυτή η πολιτική θα επανεξεταστεί σύντομα και καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά την πρόοδο που σημειώνεται στο ζήτημα αυτό·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

13.  διαπιστώνει, σύμφωνα με τον Οργανισμό, ότι στη διάρκεια του 2014 η IAS διατύπωσε μία σύσταση με τον χαρακτηρισμό «πολύ σημαντική», η οποία ολοκληρώθηκε από τον Οργανισμό τον Δεκέμβριο 2015· σημειώνει το γεγονός ότι, εκτός από τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις ελέγχου της IAS από προηγούμενα έτη, δύο συστάσεις είχαν ολοκληρωθεί από τον Οργανισμό ενώ τέσσερις συστάσεις ήταν υπό εξέταση στο τέλος του 2015· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά την πρόοδο που σημειώθηκε στην εκτέλεση των συστάσεων αυτών·

Εσωτερικοί έλεγχοι

14.  σημειώνει ότι τον Μάρτιο 2014 διορίστηκε συντονιστής εσωτερικού ελέγχου με στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου, γεγονός που θα ενισχύσει την ποιότητα και τη σημασία του έργου του Οργανισμού·

15.  διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των βασικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS) εφαρμόζονται αποτελεσματικά· σημειώνει ακόμη ότι η αξιολόγηση των ICS έδειξε ότι ο Οργανισμός είχε συμμορφωθεί πλήρως με τα οκτώ ICS και εν μέρει με τα άλλα οκτώ ICS· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα των σχεδίων δράσης του για την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με τα ICS που έχουν προτεραιότητα·

Επιδόσεις

16.  σημειώνει τον υψηλό αριθμό υλοποιήσεων (240) και βασικών δεικτών επιδόσεων (41) στο πρόγραμμα εργασίας για το 2014 και στην ετήσια έκθεση του Οργανισμού· υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση ενός συστήματος υποβολής εκθέσεων το οποίο θα βασίζεται στον αντίκτυπο που έχει ο Οργανισμός στον τομέα των σιδηροδρόμων, θα οδηγούσε σε ενίσχυση της διαφάνειας και της προβολής όσον αφορά την εκπλήρωση της αποστολής του Οργανισμού·

Λοιπά σχόλια

17.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις εργασίες του Οργανισμού κατά τη διάρκεια του 2014 εξασφαλίστηκε μέσω της εκπροσώπησης των ενδιαφερόμενων μερών των οργανισμών στο διοικητικό του συμβούλιο και της διαδικασίας διαβούλευσης για την ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας του· λαμβάνει υπό σημείωση την προβολή του Οργανισμού με την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συμμετοχή του σε δημόσιες εκδηλώσεις, τη συνεργασία του με πανεπιστημιακούς κύκλους που έχουν σχέση με τον σιδηρόδρομο, τη σύσταση ομάδων εργασίας και τις περιοδικές έρευνες για τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο τη συλλογή και ανάλυση της ανατροφοδότησης από τις ομάδες συμφερόντων·

18.  ζητεί συνολική βελτίωση στο θέμα της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με αφετηρία τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα και αυστηρότερους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, την καθιέρωση ή την ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και την πρόβλεψη επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με τις σχετικές τρίτες χώρες·

19.  δηλώνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις του Οργανισμού θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί τον Οργανισμό να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

20.  σημειώνει το γεγονός ότι ο Οργανισμός μοιράζεται τον υπόλογό του με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και ορισμένες εγκαταστάσεις με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να δημιουργηθούν συνέργειες και να επιτευχθεί καλή σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας·

21.  σημειώνει ότι, μολονότι ο Οργανισμός άρχισε να λειτουργεί το 2005, εργάζεται έκτοτε βάσει αλληλογραφίας και ανταλλαγών με το κράτος μέλος υποδοχής, δεδομένου ότι μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους υποδοχής δεν έχει υπογραφεί συνολική συμφωνία για την έδρα· αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση του κράτους μέλους υποδοχής ξεκίνησε πρόσφατα ανεπίσημες συζητήσεις με τον Οργανισμό για το θέμα αυτό· καλεί τον Οργανισμό και το κράτος μέλος υποδοχής να εξετάσουν το θέμα αυτό κατά προτεραιότητα και να ενημερώσουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων·

22.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η χρήση δύο τόπων για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού συνεπάγεται πρόσθετο κόστος και συνιστά σπατάλη χρημάτων για τον ευρωπαίο φορολογούμενο· ζητεί να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό προκειμένου να αξιοποιούνται πράγματι τα χρήματα των φορολογουμένων και να αποκατασταθεί η επιχειρησιακή αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγονται περιττές έμμεσες δαπάνες, όπως «χαμένες» ώρες εργασίας λόγω ταξιδίου ή πρόσθετο διοικητικό έργο·

23.  τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός στην κατοχύρωση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο του Οργανισμού στην παρακολούθηση της ανάπτυξης, των δοκιμών και της εφαρμογής του ERTMS, καθώς και στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων έργων του ERTMS· σημειώνει περαιτέρω ότι, στην τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, περιλαμβάνεται η επανεξέταση του ρόλου του Οργανισμού (π.χ. υπηρεσία μίας στάσης για την έγκριση οχημάτων και την πιστοποίηση ασφάλειας) και των αρμοδιοτήτων του· τονίζει ότι, παράλληλα με την ανάθεση ευρύτερων αρμοδιοτήτων, θα χρειαστεί να τεθούν στη διάθεση του Οργανισμού οι οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική και αποδοτική διεκπεραίωση των νέων και επιπρόσθετων καθηκόντων του· σημειώνει με ανησυχία την αντίφαση μεταξύ, αφενός, των νομοθετικών διατάξεων που εγκρίθηκαν πρόσφατα και διευρύνουν την αποστολή του Οργανισμού και, αφετέρου, των δημοσιονομικών περικοπών που αφορούν τον Οργανισμό και οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

24.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη προκειμένου να ενισχυθούν ο αριθμός και η ποιότητα των σιδηροδρομικών έργων, ιδίως των έργων ERTMS, που προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος CEF-Μεταφορές (Συνδέοντας την Ευρώπη)· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού όσον αφορά την ανάκτηση των συνολικών ποσών που έχουν μεταφερθεί από το πρόγραμμα CEF στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων·

o
o   o

25.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 (COM(2013)0027), 30.1.2013.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0159.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου