Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2179(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0106/2016

Predkladané texty :

A8-0106/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.44
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0180

Prijaté texty
PDF 361kWORD 100k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Európska železničná agentúra (ERA)
P8_TA(2016)0180A8-0106/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014 (2015/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(4), a najmä na jeho článok 39,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0106/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 238.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 238.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014 (2015/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(4), a najmä na jeho článok 39,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0106/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej železničnej agentúry sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 238.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 238.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014 (2015/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0106/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej železničnej agentúry (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2014 sumu 25 715 600 EUR, čo je zníženie o 0,55 % v porovnaní s rokom 2013; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,34 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 0,53 %; ďalej konštatuje, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola 85,82 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 2,3 %;

Záväzky a prenosy

2.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave III (operačné výdavky) bola 2 200 000 EUR (37,7 %); ďalej berie na vedomie, že tieto prenosy súvisia s odloženými prevádzkovými a IT projektmi a vyplývajú zo zmlúv podpísaných koncom rozpočtového roka vzhľadom na to, že postupy verejného obstarávania sa začali až po prijatí rozpočtu a pracovného programu agentúry; berie na vedomie, že agentúra tieto prenosy pozorne sleduje a dosiahla mieru plnenia vo výške aspoň 95 % v nasledujúcom roku;

3.  upozorňuje agentúru, aby v záujme zvýšenia transparentnosti a zodpovednosti zachovala v budúcnosti objem prenášaných viazaných rozpočtových prostriedkov na čo najnižšej úrovni;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

4.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra opätovne otvorila výberové konanie na zadanie konkrétnej zákazky v súvislosti s rámcovou zmluvou o Európskom systéme riadenia železničnej dopravy; okrem toho konštatuje, že nadmerná váha prisudzovaná kvalite a vysoká maximálna hodnota zákazky v opätovne otvorenom výberovom konaní vyústili do finančných ponúk, ktoré sa blížili k maximálnej hodnote zákazky; konštatuje však, že je to v rozpore s cieľom opätovného otvorenia súťaže, ktorým je zabezpečiť cenovú súťaž; berie na vedomie, že agentúra v čase auditu pripravovala interné usmernenia o využívaní novootvoreného výberového konania na zabezpečenie lepšej cenovej súťaže; žiada agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tejto oblasti;

5.  konštatuje, že agentúra prehodnotila svoje výberové postupy a prijala viaceré zlepšenia procesu prijímania zamestnancov s cieľom zaručiť úplnú transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi; berie na vedomie, že niektoré ďalšie nedostatky zistené Útvarom Komisie pre vnútorný audit (IAS) viedli k tomu, že agentúra zaviedla kontrolu ex ante s cieľom zabezpečiť nezávislé monitorovanie výberových postupov;

6.  berie na vedomie skutočnosť, že agentúra prijala rozhodnutie, ktoré umožňuje, aby sa v prípade jej operačného personálu využívalo dlhodobé zamestnanie; konštatuje, že agentúra v svojom novom nariadení umožnila dlhodobé zamestnanie pre operačný personál, keďže táto možnosť by sa mala začleniť do nového nariadenia o zriadení agentúry(1);

7.  konštatuje, že agentúra zverejnila životopisy a vyhlásenia o konflikte záujmov väčšiny členov svojej správnej rady; vyjadruje zároveň poľutovanie nad tým, že ešte stále chýbajú vyhlásenia o konflikte záujmov viacerých členov správnej rady a manažmentu; dôrazne upozorňuje, že takýto postup je v rozpore so zásadou transparentnosti, a preto je agentúra povinná tieto chýbajúce vyhlásenia bezodkladne zverejniť;

8.  berie na vedomie výsledky prvého referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, pričom 20,9 % miest bolo venovaných administratívnej podpore a koordinácii, 67,6 % operačným úlohám a 11,7 % kontrole a finančným úlohám;

9.  berie na vedomie, že postupy výberu a prijímania zamestnancov uskutočnené v roku 2014 viedli k 96 % naplneniu plánu pracovných miest; víta zníženie predchádzajúcej vysokej fluktuácie operačného personálu a očakáva, že prijatie nového nariadenia o Európskej železničnej agentúre umožní agentúre dosiahnuť primeranú rovnováhu krátkodobých a dlhodobých zamestnancov, a to najmä na operačných oddeleniach, v záujme zabezpečenia kontinuity činností;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

10.  konštatuje, že agentúra zverejnila životopisy a vyhlásenia o konflikte záujmov väčšiny členov svojej správnej rady; konštatuje, že agentúra plánuje uverejniť zostávajúce vyhlásenia o konfliktoch záujmov členov svojej správnej rady, ako aj vedúcich zamestnancov;

11.  berie na vedomie skutočnosť, že stratégia agentúry na boj proti podvodom bola predložená správnej rade v novembri 2014 a prijatá v marci 2015; konštatuje, že táto stratégia na boj proti podvodom plne zohľadňuje „Metodiku a usmernenia pre stratégie boja proti podvodom pre decentralizované agentúry EÚ“ Európskeho úradu pre boj proti podvodom a stanovuje ciele pre výkonného riaditeľa a správnu radu v oblasti boja proti podvodom;

12.  konštatuje, že agentúra má od roku 2012 zavedenú politiku v oblasti konfliktov záujmov pre svojich zamestnancov a vyslaných národných expertov; berie na vedomie, že táto politika bude v blízkej budúcnosti preskúmaná, a vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tejto súvislosti;

Vnútorný audit

13.  berie na vedomie informáciu agentúry, že IAS v roku 2014 vydal jedno odporúčanie označené ako „veľmi dôležité“, ktoré agentúra uzavrela v decembri 2015; berie na vedomie skutočnosť, že podľa opatrení IAS nadväzujúcich na odporúčania auditov z predchádzajúcich rokov dve odporúčania agentúra uzavrela a štyrmi odporúčaniami sa agentúra zaoberala koncom roka 2015; vyzýva agentúru, aby predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v zavádzaní týchto odporúčaní;

Vnútorná kontrola

14.  berie na vedomie, že koordinátor vnútornej kontroly bol vymenovaný v marci 2014 v záujme podpory rozvoja integrovaného systému riadenia a vykonávania noriem vnútornej kontroly, ktoré zlepšia kvalitu a relevantnosť činnosti agentúry;

15.  konštatuje, že agentúra posudzovala účinnosť svojich kľúčových systémov vnútornej kontroly počas rozpočtového roka 2014 a dospela k záveru, že 16 noriem vnútornej kontroly sa účinne vykonáva; ďalej konštatuje, že hodnotenie noriem vnútornej kontroly ukázalo, že agentúra je v úplnom súlade s ôsmimi normami vnútornej kontroly a čiastočne v súlade s ostatnými ôsmimi normami vnútornej kontroly; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch svojich akčných plánov na dosiahnutie úplného súladu s uprednostňovanými normami vnútornej kontroly;

Výkonnosť

16.  berie na vedomie vysoký počet výstupov (240) a kľúčových ukazovateľov výkonnosti (41) v pracovnom programe agentúry na rok 2014 a v jej výročnej správe; podporuje názor, že systém podávania správ založený na vplyve agentúry na železničné odvetvie by zvýšil transparentnosť a viditeľnosť výsledkov činnosti agentúry;

Ďalšie pripomienky

17.  konštatuje, že zapojenie občianskej spoločnosti do práce agentúry v priebehu roka 2014 bolo zabezpečené prostredníctvom zastúpenia zainteresovaných strán agentúr v jej správnej rade a prostredníctvom konzultačného postupu v rámci rozvoja jej pracovného programu; berie na vedomie zviditeľnenie agentúry prostredníctvom svojej prítomnosti v sociálnych médiách, účasti na verejných podujatiach, spolupráce s akademickou obcou z oblasti železničnej dopravy, zriadenia pracovných skupín a pravidelných prieskumov zainteresovaných strán s cieľom získania a analýzy spätnej väzby od záujmových skupín;

18.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania korupcii a boja s ňou prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

19.  uvádza, že výročné správy agentúry by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

20.  berie na vedomie skutočnosť, že agentúra má spoločného účtovníka s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy a spoločné určité zariadenia s Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie s cieľom vytvoriť synergie a dosiahnuť nákladovú efektívnosť;

21.  konštatuje, že hoci agentúra začala svoju činnosť v roku 2005, pracuje na základe korešpondencie a výmen informácií s hostiteľským členským štátom, keďže nebola podpísaná komplexná dohoda o sídle medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom; berie na vedomie, že vláda hostiteľského členského štátu nedávno iniciovala neformálne rokovania s agentúrou v tejto veci; vyzýva agentúru a hostiteľský členský štát, aby urýchlene vyriešili túto otázku a informovali orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom pri rokovaniach;

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že využívanie dvoch miest na vykonávanie činností vystavuje agentúru dodatočným nákladom a je plytvaním peňazí európskych daňových poplatníkov; žiada vyriešenie tejto otázky, aby daňoví poplatníci získali za svoje vynaložené prostriedky aj kvalitu, aby bola obnovená prevádzková efektívnosť a aby sa zároveň zabránilo zbytočným nepriamym nákladom, ako je „premrhaný“ pracovný čas z dôvodu cestovania a dodatočná administratívna záťaž;

23.  vyzdvihuje úlohu agentúry pri zaisťovaní bezpečnosti a interoperability európskeho železničného systému; víta úlohu agentúry pri ďalšom sledovaní vytvárania, testovania a vykonávania Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS), ako aj pri hodnotení špecifických projektov ERTMS; okrem toho konštatuje, že revízia úlohy (napr. jednotné kontaktné miesto pre vydávanie povolení pre vozidlá a bezpečnostnú certifikáciu) a právomocí agentúry je súčasťou štvrtého železničného balíka; zdôrazňuje, že spolu s väčšími právomocami bude agentúre potrebné poskytnúť nevyhnutné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby mohla účinne a efektívne vykonávať svoje nové a dodatočné úlohy; so znepokojením berie na vedomie rozpor medzi nedávno schválenými právnymi predpismi, ktorými sa rozširujú úlohy agentúry, a rozpočtovými škrtmi súvisiacimi s agentúrou, ktoré sa majú vykonať vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020;

24.  nabáda agentúru, aby spolupracovala s členskými štátmi s cieľom zvýšiť počet a kvalitu železničných projektov, najmä projektov ERTMS, navrhnutých v rámci dopravného programu Nástroja na prepájanie Európy (NPE); pripomína pozíciu Európskeho parlamentu v rámci rozpočtového postupu, a to v prospech vrátenia celej sumy presunutej z NPE do Európskeho fondu pre strategické investície;

o
o   o

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004, COM(2013)0027, 30.1.2013.
(2) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia