Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2179(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0106/2016

Predložena besedila :

A8-0106/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.44
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0180

Sprejeta besedila
PDF 344kWORD 96k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2014: Evropska železniška agencija (ERA)
P8_TA(2016)0180A8-0106/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014 (2015/2179(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije (Uredba o Agenciji)(4), zlasti člena 39,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0106/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske železniške agencije glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske železniške agencije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 238.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 238.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 164, 30.4.2004, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014 (2015/2179(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije (Uredba o Agenciji)(4), zlasti člena 39,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0106/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske železniške agencije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske železniške agencije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 238.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 238.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 164, 30.4.2004, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014 (2015/2179(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0106/2016),

A.  ker je iz računovodskih izkazov Evropske železniške agencije (v nadaljevanju: agencija) razvidno, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2014 znašal 25 715 600 EUR, kar je 0,55 % manj kot leta 2013; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije,

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 97,34 %, kar je 0,53 % manj kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 85,82 %, kar je 2,3 % manj kot leto prej;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

2.  ugotavlja, da je znesek prenesenih proračunskih sredstev v naslovu III (operativni odhodki), za katera so bile prevzete obveznosti, znašal 2 200 000 EUR (37,7 %); ugotavlja tudi, da je prenos teh sredstev povezan z zapoznelimi operativnimi projekti in projekti IT ter je posledica tega, da so bile pogodbe podpisane pozno v proračunskem letu, saj so bila javna naročila razpisana šele po sprejetju proračuna in delovnega programa agencije; ugotavlja, da agencija pozorno spremlja prenos sredstev, da bi v naslednjem letu dosegla stopnjo izvrševanja najmanj 95 %;

3.  želi spomniti agencijo, da mora obseg v naslednje leto prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katere so bile prevzete obveznosti, v prihodnje ohraniti na najnižji možni ravni, da bi tako zagotovila preglednost in večjo odgovornost;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

4.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija med izvajanjem okvirne pogodbe za evropski sistem za upravljanje železniškega prometa ponovila razpisni postopek za dodelitev posebnega naročila; ugotavlja tudi, da so bile prejete finančne ponudbe zaradi prevelikega ponderja za kakovost in visoke najvišje vrednosti naročila v novem razpisu blizu najvišje vrednosti naročila; ugotavlja, da je to v nasprotju s ciljem ponovitve razpisnega postopka, tj. zagotovitve konkurenčne cene; je seznanjen s tem, da je agencija v času revizije pripravljala notranje smernice o ponovitvi razpisnega postopka, da bi zagotovila konkurenčnejše cene; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku v zvezi s tem;

5.  ugotavlja, da je agencija revidirala svoje izbirne postopke in uvedla številne izboljšave postopka zaposlovanja, da bi zagotovila popolno preglednost in enako obravnavanje kandidatov; je seznanjen s tem, da je služba Komisije za notranjo revizijo odkrila nekaj drugih nepravilnosti, zaradi česar je agencija uvedla predhodno kontrolo, da bi zagotovila neodvisno spremljanje izbirnih postopkov;

6.  je seznanjen s tem, da je agencija sprejela odločitev o možnosti dolgoročne zaposlitve za operativne uslužbence; je ugotovil, da je v svoji novi ureditvi omogočila dolgoročno zaposlitev operativnih uslužbencev, medtem ko naj bi se ta možnost vključila v novo uredbo o ustanovitvi agencije(1);

7.  ugotavlja, da je agencija objavila življenjepise in izjave o navzkrižju interesov večine članov upravnega odbora; obenem obžaluje, da še ni objavila izjav o navzkrižjih interesov različnih članov upravnega odbora ter uradnikov; odločno opominja agencijo, da takšno ravnanje ne pripomore k preglednosti, zato naj čim prej objavi tudi preostale izjave;

8.  je seznanjen z rezultati prve primerjalne analize kadrovskega načrta agencije, v katerem je 20,9 % delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 67,6 % operativnim nalogam, 11,7 % pa nadzoru in finančnim nalogam;

9.  je seznanjen, da je kadrovski načrt po postopkih izbire in zaposlovanja v letu 2014 zapolnjen 96-odstotno; pozdravlja, da se je nekoč veliko število kadrovskih menjav med operativnim osebjem zmanjšalo, in pričakuje, da bo agencija po sprejetju nove uredbe o Evropski železniški agenciji dosegla ravnovesje med kratko- in dolgoročno zaposlenimi, zlasti v operativnih oddelkih, da bo lahko poslovala nemoteno;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.  ugotavlja, da je agencija objavila življenjepise in izjave o navzkrižju interesov večine članov upravnega odbora; ugotavlja, da namerava objaviti ostale izjave članov upravnega odbora in vodstvenega osebja o navzkrižju interesov ;

11.  je seznanjen s tem, da je bila strategija agencije proti goljufijam upravnemu odboru predložena novembra 2014, marca 2015 pa je bila sprejeta; ugotavlja, da ta strategija v celoti upošteva metodologijo in smernice Evropskega urada za boj proti goljufijam za strategije decentraliziranih agencij proti goljufijam ter določa cilje za izvršnega direktorja in upravni odbor na področju boja proti goljufijam;

12.  ugotavlja, da ima agencija od leta 2012 za uslužbence in napotene nacionalne strokovnjake uveljavljeno politiko o preprečevanju navzkrižja interesov; je seznanjen s tem, da se bo ta politika kmalu pregledala, in poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

Notranja revizija

13.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo leta 2014 izdala priporočilo, označeno kot zelo pomembno, ki ga je agencija decembra 2015 zaključila; na podlagi spremljanja revizijskih priporočil iz prejšnjih let, ki ga je izvedla služba za notranjo revizijo, ugotavlja, da je agencija dve priporočili zaključila, štiri pa je ob koncu leta 2015 še izvajala; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

Notranje kontrole

14.  je seznanjen s tem, da je bil marca 2014 v podporo razvoju integriranega sistema upravljanja in izvajanju standardov notranje kontrole imenovan koordinator notranje kontrole, s čimer se bosta okrepila kakovost in pomen dela agencije;

15.  ugotavlja, da je agencija v proračunskem letu 2014 ocenila učinkovitost svojih ključnih sistemov notranje kontrole in pri tem ugotovila, da je bilo dejansko izvedenih 16 standardov notranje kontrole; ugotavlja tudi, da je iz te ocene razvidno, da je agencija v celoti spoštovala osem standardov notranje kontrole, ostalih osem pa je deloma spoštovala; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih svojega akcijskega načrta za doseganje popolne skladnosti s prednostnimi standardi notranje kontrole;

Uspešnost

16.  je seznanjen z velikim številom uresničenih ciljev (240) in ključnih kazalnikov uspešnosti (41) v delovnem programu agencije za leto 2014 in njenem letnem poročilu; se strinja, da bi sistem poročanja, izhajajoč iz učinkov, ki jih je agencija dosegla v železniškem sektorju, prispeval k preglednosti in prepoznavnosti opravljanja njenih nalog;

Druge pripombe

17.  ugotavlja, da je bila v letu 2014 z zastopanostjo deležnikov v upravnem odboru agencije in postopkom posvetovanja pri pripravi njenega delovnega programa zagotovljena udeležba civilne družbe pri delu agencije; je seznanjen s tem, da je agencija prepoznavna zaradi svoje navzočnosti v družbenih medijih, udeležbe na javnih prireditvah, sodelovanja z akademiki s področja železniškega prometa, ustanavljanja delovnih skupin in rednega raziskovanja deležnikov, da bi od interesnih skupin pridobila povratne informacije in jih analizirala;

18.  poziva, naj se s celostnim pristopom na splošno izboljšata preprečevanje korupcije in boj proti njej, za kar je najprej treba olajšati dostop javnosti do dokumentov in uvesti strožja pravila glede navzkrižja interesov, uvesti ali izboljšati registre za preglednost in zagotoviti zadostne vire za ukrepe kazenskega pregona, tudi s poglobitvijo sodelovanja med državami članicami in z ustreznimi tretjimi državami;

19.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila agencije pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva agencijo, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

20.  ugotavlja, da ima agencija skupnega računovodjo z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge ter nekatere skupne zmogljivosti s Prevajalskim centrom za organe Evropske unije, da bi se vzpostavila sinergija in dosegla stroškovna učinkovitost;

21.  ugotavlja, da agencija kljub temu, da je začela delovati leta 2005, še vedno deluje na podlagi korespondence in izmenjav z državo članico gostiteljico, saj sporazum o sedežu med agencijo in državo članico gostiteljico ni bil podpisan; je seznanjen s tem, da je država članica gostiteljica pred kratkim začela neuradne pogovore z agencijo o tej zadevi; poziva agencijo in državo članico gostiteljico, naj nujno rešita to vprašanje in organ za podelitev razrešnice obvestita o napredku pri pogajanjih;

22.  obžaluje, da uporaba dveh lokacij za opravljanje dejavnosti pomeni dodatne stroške za agencijo in zapravljanje denarja evropskih davkoplačevalcev; zahteva, da se to vprašanje reši, da se bo davkoplačevalski denar znova porabljal smotrno in da se povrne operativna učinkovitost, hkrati pa se preprečijo nepotrebni posredni stroški, kot je „zapravljen“ delovni čas zaradi potovanja in dodatno upravno delo.

23.  poudarja vlogo agencije pri zagotavljanju varnosti in interoperabilnosti evropskega železniškega sistema; pozdravlja vlogo agencije pri spremljanju razvoja, preizkušanja in uvedbe evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS), pa tudi pri ocenjevanju nekaterih projektov ERTMS; poleg tega ugotavlja, da je pregled vloge agencije (na primer enotna kontaktna točka za izdajo dovoljenj in varnostnih spričeval za vozila) in njenih pristojnosti del četrtega železniškega svežnja; poudarja, da bo agencija dobila več pristojnosti, zato ji je treba zagotoviti potrebne finančne, materialne in človeške vire, da bo lahko učinkovito in uspešno izvajala svoje nove in dodatne naloge; se z zaskrbljenostjo seznanja z navzkrižjem med nedavno sprejeto zakonodajo, ki razširja naloge agencije, in krčenjem njenega proračuna, ki bo izvedeno v večletnem finančnem okviru 2014–2020;

24.  spodbuja agencijo, naj sodeluje z državami članicami, da bi povečala število in kakovost železniških projektov, predlaganih v prometnem programu instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), zlasti projektov ERTMS; spominja na stališče Parlamenta iz proračunskega postopka, da je treba povrniti celotne zneske, ki so bili prerazporejeni iz instrumenta za povezovanje Evrope v Evropski sklad za strateške naložbe;

o
o   o

25.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za železniški promet in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (COM(2013)0027, 30.1.2013).
(2) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov