Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2190(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0096/2016

Předložené texty :

A8-0096/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.45
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0181

Přijaté texty
PDF 504kWORD 100k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
P8_TA(2016)0181A8-0096/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2014 (2015/2190(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0096/2016),

1.  uděluje výkonné ředitelce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonné ředitelce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 255.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 255.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2014 (2015/2190(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0096/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonné ředitelce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 255.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 255.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2014 (2015/2190(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0096/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán“) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 výše 33 267 143 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 18,02 % vzhledem k dalším úkolům, které byly orgánu svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu za rozpočtový rok 2014 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

1.  připomíná, že Parlament byl klíčovým aktérem v rámci úsilí o vytvoření nového, komplexního evropského systému finančního dohledu (ESFS) v období po finanční krizi a při zřizování orgánu jakožto součásti ESFS v roce 2011;

2.  zdůrazňuje, že úloha orgánu při prosazování společného režimu dohledu na celém vnitřním trhu je zásadní pro zajištění finanční stability, lépe integrovaného, transparentnějšího, efektivnějšího a bezpečnějšího finančního trhu i vyšší úrovně ochrany spotřebitelů v Unii;

3.  zdůrazňuje, že činnost orgánu má čistě technický charakter a že klíčová politická rozhodnutí jsou výsadou zákonodárce Unie;

Připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky

4.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že poplatky, které orgán účtuje subjektům, nad nimiž vykonává dohled, vykázané v předběžném výkazu finanční výkonnosti jako příjmy, vycházely z odhadů, nikoliv ze skutečných nákladů na prováděné dohledové činnosti; bere na vědomí, že orgán v roce 2014 vypracoval model nákladů podle činností, který umožní přesné sledování výdajů souvisejících s jeho dohledovými činnostmi; dále bere na vědomí, že orgán tento model uplatňuje od roku 2015, takže poplatky za dohled se vypočítávají podle skutečných nákladů;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

5.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že orgán zdědil po svém předchůdci CESR (Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry) řadu rámcových smluv v oblasti IT; bere na vědomí, že tyto smlouvy se týkaly hostování datových center orgánu a vývoje a údržby jeho systémů; se znepokojením konstatuje, že tyto smlouvy týkající se IT nebyly včas nahrazeny výzvami k podávání nabídek, což vedlo k tomu, že dvě z těchto smluv byly prodlouženy nad rámec původní doby platnosti; je znepokojen tím, že ve výsledku orgán v roce 2014 nakoupil služby IT, nábytek a kancelářské potřeby v hodnotě 956 000 EUR prostřednictvím francouzského centrálního zadavatele (UGAP – Union de Groupements d’Achats Publics); poukazuje na to, že využívání UGAP není v souladu s finančním nařízením; bere na vědomí, že orgán přestal využívat rámcové smlouvy s UGAP a nahradil veškeré rámcové smlouvy CESR v oblasti IT vlastními smlouvami;

Rozpočtové a finanční řízení

6.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu 98,89 %, čímž oproti roku 2013 došlo k nárůstu o 5,71 %, což znamená, že závazky byly přijímány včas; bere na vědomí, že míra plnění prostředků na platby činila 81,16 %;

7.  bere na vědomí, že celková míra rušení prostředků na závazky, které byly přeneseny z roku 2013, činila 19 %; uznává, že tato zrušení souvisela především se zpožděním na straně dodavatelů v souvislosti s poskytováním požadovaných služeb, se zrušeným nákupem licencí pro jeden zrušený projekt, obtížemi při zavádění smlouvy pro dočasné zaměstnance a přechodem na novou rámcovou smlouvu na poradenství v oblasti IT;

Závazky a přenesené prostředky

8.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že míra prostředků na závazky přenesených do roku 2015 v hlavě III (operační výdaje) činila 45 %, což představuje snížení o 13 % ve srovnání s rokem 2013; konstatuje, že tyto přenosy se týkaly především služeb v oblasti IT a jiných služeb poskytnutých v roce 2014 a nezaplacených ke konci roku, služeb, které měly být poskytnuty v roce 2015, a víceleté povahy podepsaných smluv;

Převody

9.  s uspokojením bere na vědomí, že orgán snížil objem převodů v roce 2014 tím, že zavedl podrobný čtvrtletní přezkum rozpočtu, pravidelné měsíční podávání zpráv výkonné ředitelce a čtvrtletní podávání zpráv správní radě, aby zajistil lepší a transparentnější monitorování rozpočtu;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

10.  konstatuje, že ke konci roku zaměstnával orgán 167 zaměstnanců, v porovnání se 139 zaměstnanci v předchozím roce; na základě informací orgánu konstatuje, že orgán usiluje o nejlepší možnou genderovou a zeměpisnou rovnováhu a ve výsledku je v něm zastoupeno 24 různých státních příslušností Unie a EHP a zaměstnance tvoří z 55 % muži a ze 45 % ženy;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

11.  konstatuje, že orgán ve spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) vypracoval politiku zvládání střetů zájmů určenou jeho zaměstnancům; konstatuje, že tato politika byla přijata v březnu 2015; dále konstatuje, že v září 2014 přijala rada orgánů dohledu politiku zvládání střetů zájmů pro osoby, které nejsou jeho zaměstnanci; konstatuje, že orgán má každoročně získat a posoudit prohlášení o zájmech svých zaměstnanců, zavést informační školení pro zaměstnance a nové zaměstnance a posuzovat ad hoc prohlášení zaslaná zaměstnanci, aby se zvýšila informovanost o významu předcházení střetům zájmů;

12.  bere na vědomí, že na internetových stránkách orgánu byly zveřejněny životopisy a prohlášení o zájmech vrcholného vedení orgánu, členů jeho rady orgánů dohledu, kteří mají hlasovací právo, a členů skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů;

13.  bere na vědomí, že v roce 2014 vypracoval orgán v úzké spolupráci s EBA a EIOPA strategii pro boj proti podvodům na období 2015–2017 a že její uplatňování zlepší schopnost orgánu předcházet případným podvodům, odhalovat je, vyšetřovat je a udělovat za ně tresty;

14.  vyzývá orgán, aby následoval příkladu EBA a v zájmu větší transparentnosti zveřejňoval informace o všech svých setkáních se zástupci třetích stran;

Interní audit

15.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl audit týkající se správy IT a projektového řízení a zahájil audit týkající se vztahů se zúčastněnými stranami a externí komunikace; konstatuje, že v červnu 2014 provedl IAS následnou kontrolní návštěvu a prověřil uplatňování standardů vnitřní kontroly orgánu; konstatuje, že podle IAS bylo již sedm ze 14 doporučení uskutečněno a některá z dosud neuskutečněných doporučení byla zaslána IAS k finalizaci a čeká se u nich na nový přezkum;

Další připomínky

16.  konstatuje, že orgán zavedl různá opatření k řešení otázky opožděných plateb, které v roce 2013 představovaly 27 % veškerých plateb za obdržené zboží a služby; konstatuje, že tato opatření vedla ke snížení míry opožděných plateb v roce 2015 pod 1 %;

17.  prohlašuje, že výroční zprávy orgánu by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá orgán, aby do svých výročních zpráv standardně zařazoval kapitolu věnovanou těmto prvkům;

18.  bere na vědomí, že po diskusích s hostitelským členským státem začal orgán předkládat žádosti o vrácení DPH v souladu s Protokolem č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a se směrnicí Rady o DPH(1); konstatuje, že v roce 2013 byl zaveden postup pro žádosti o vrácení DPH, který zahrnuje zapojení účastníků finančních operací hned v počátku; konstatuje, že v důsledku tohoto opatření je od roku 2014 zaveden čtvrtletní postup předkládání žádostí o vrácení DPH, což v zásadě vyřešilo otázku vracení DPH;

19.  zdůrazňuje, že orgán musí při provádění svých činností věnovat zvláštní pozornost zajištění bezpečnosti a stability finančního sektoru, dodržování právních předpisů Unie, zásady proporcionality a základních principů vnitřního trhu s finančními službami; podtrhuje, že orgán musí s ohledem na výše uvedené usilovat o dosahování jednoznačných, konzistentních a soudržných cílů, které nejsou zbytečně komplexní;

20.  zdůrazňuje, že je velmi důležité, aby orgán navrhoval ustanovení tak, aby je mohly stejným způsobem uplatňovat i menší subjekty;

21.  zdůrazňuje, že u všech záležitostí spojených se zdroji orgánu musí být zajištěno, aby byl důsledně naplňován mandát orgánu a aby v důsledku rozpočtových omezení nebyl po praktické stránce omezován nezávislý, spolehlivý a účinný dohled;

22.  uvědomuje si, že zřizovací fáze systému ESFS stále není dokončena, a připomíná proto, že úkoly již svěřené orgánu stejně jako jeho dodatečné úkoly, s nimiž se počítá v probíhajícím legislativním procesu, vyžadují odpovídající stav zaměstnanců, a to jak z hlediska jejich počtu, tak z hlediska jejich kvalifikace, a finanční prostředky, které umožní uspokojivý dohled; zdůrazňuje, že má-li se udržet kvalita činností v oblasti dohledu, je ve většině případu nutné, aby rozšíření úkolů doprovázelo navýšení zdrojů; zdůrazňuje však, že veškeré případné zvyšování objemu prostředků pro orgán musí být důkladně zdůvodněno a musí jej doprovázet racionalizační opatření všude tam, kde to bude možné;

23.  zdůrazňuje, že orgán se musí důsledně zaměřovat na úkoly, které mu svěřil zákonodárce Unie, přičemž musí zajistit plnění svých pověření v celém rozsahu, avšak nesmí se snažit fakticky rozšiřovat svůj mandát nad rámec těchto činností; zdůrazňuje, že při výkonu své činnosti a zejména při přípravě prováděcích technických norem a technických doporučení musí orgán včas, pravidelně a souhrnně informovat Parlament o svých krocích; lituje, že v minulosti tomu tak ne vždy bylo;

24.  zdůrazňuje, že při přípravě prováděcích právních předpisů, obecných zásad, otázek a odpovědí či obdobných opatření musí orgán vždy dodržovat mandát, který mu svěřil zákonodárce Unie, a nesmí stanovovat normy v oblastech, kde dosud probíhá legislativní proces;

25.  s politováním konstatuje, že orgán zákonodárce Unie neinformoval dostatečným a komplexním způsobem o všech jednotlivostech své probíhající činnosti;

26.  vyjadřuje politování nad některými případy, kdy informace orgánu byly poskytnuty členským státům nebo zúčastněným třetím stranám, avšak nikoli Parlamentu; vyzývá orgán, aby přijal účinná opatření s cílem zamezit tomuto nesprávnému postupu a k Parlamentu přistupoval stejným způsobem jako k členským státům, a to pokud jde o obsah i načasování zveřejňovaných informací;

27.  dospívá k závěru, že smíšený způsob financování orgánu, který z velké části závisí na příspěvcích příslušných vnitrostátních orgánů, je nedostatečný, nepružný, zatěžující a představuje potenciální hrozbu pro jeho nezávislost; vyzývá proto Komisi, aby v rámci bílé knihy plánované na 2. čtvrtletí roku 2016 a legislativního návrhu, který má být předložen do roku 2017, zavedla jiný způsob financování založený na samostatné rozpočtové položce v rozpočtu Unie a úplném nahrazení příspěvků vnitrostátních orgánů poplatky odváděnými účastníky trhu;

28.  vyzývá orgán, aby při komunikaci s Parlamentem ohledně návrhů poradenství nebo technických norem týkajících se nastavení obezřetnostních vzorců uváděl rovněž úplný popis údajů a metodiky, z kterých toto nastavení vychází;

o
o   o

29.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
(2) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí