Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2190(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0096/2016

Teksty złożone :

A8-0096/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.45
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0181

Teksty przyjęte
PDF 600kWORD 103k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
P8_TA(2016)0181A8-0096/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2014 (2015/2190(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(4), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i  Monetarnej (A8-0096/2016),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych absolutorium z wykonania budżetu Urzędu na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 255.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 255.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2014 (2015/2190(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(4), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(6) (UE, Euratom) nr 966/2012, w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i  Monetarnej (A8-0096/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 255.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 255.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2014 (2015/2190(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i  Monetarnej (A8-0096/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2014 zamknął się kwotą 33 267 143 EUR, co stanowi wzrost o 18,02% w porównaniu z 2013 r. spowodowany powierzeniem Urzędowi dodatkowych zadań;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu za rok 2014 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

1.  przypomina, że Parlament był jednym z głównych motorów działań na rzecz stworzenia nowego, kompleksowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) w następstwie kryzysu finansowego, a także walnie przyczynił się do powstania Urzędu w 2011 r. w ramach ESNF;

2.  podkreśla, że rola Urzędu polegająca na wspieraniu wspólnego systemu nadzoru na rynku wewnętrznym jest kluczowa dla zapewnienia stabilności finansowej i większej integracji, przejrzystości oraz lepszej efektywności i bezpieczeństwa rynku finansowego, jak również zadbania o wysoki poziom ochrony konsumentów w Unii;

3.  podkreśla, że zadania wykonywane przez Urząd mają charakter czysto techniczny i że podejmowanie kluczowych decyzji politycznych należy do prerogatyw prawodawcy Unii;

Uwagi dotyczące wiarygodności rozliczeń

4.  stwierdza – zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału – że opłaty nadzorcze pobrane od nadzorowanych podmiotów, które we wstępnej wersji sprawozdania z finansowych wyników działalności zostały ujęte jako przychód, wynikały raczej z prognozowanych, a nie rzeczywistych kosztów przeprowadzonych działań nadzorczych; odnotowuje, że w 2014 r. Urząd opracował model dotyczący rachunku kosztów działań, który umożliwi bardziej dokładne śledzenie wydatków związanych z działaniami nadzorczymi; zauważa ponadto, że Urząd stosuje ten model począwszy od 2015 r., co oznacza, że opłaty nadzorcze są obliczane na podstawie rzeczywistych kosztów;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

5.  stwierdza na podstawie sprawozdania Trybunału, że Urząd odziedziczył po Komitecie Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR) – organie, którego został następcą – szereg umów ramowych w dziedzinie informatyki; odnotowuje, że te umowy dotyczyły hostingu centrów przetwarzania danych Urzędu, a także opracowywania i utrzymania systemów informatycznych; z niepokojem zauważa, że z uwagi na brak ogłoszenia w odpowiednim czasie postępowań o udzielenie zamówień, które zastąpiłyby te umowy, dwie z nich zostały przedłużone poza pierwotny okres obowiązywania; wyraża zaniepokojenie, że doprowadziło to także do sytuacji, w której w 2014 r. Urząd zamówił pewne usługi informatyczne, wyposażenie biur oraz artykuły papiernicze za pośrednictwem francuskiej centralnej jednostki zakupującej (Union de Groupements d’Achats Publics – UGAP) na kwotę 956 000 EUR; zwraca uwagę, że korzystanie z UGAP było niezgodne z rozporządzeniem finansowym; odnotowuje, że Urząd zaprzestał składania zamówień za pośrednictwem umów ramowych z UGAP i zastąpił wszystkie umowy ramowe w dziedzinie informatyki zawarte przez CESR własnymi umowami;

Zarządzanie budżetem i finansami

6.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,89 %, co oznacza wzrost o 5,71 % w porównaniu do roku 2013 oraz wskazuje na to, że zobowiązania zaciągano w sposób bardziej terminowy; zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 81,16 %;

7.  zauważa, że całkowity wskaźnik anulowania zaciągniętych zobowiązań przeniesionych z 2013 r. wyniósł 19 %; odnotowuje, że anulowanie zobowiązań było związane przede wszystkim z opóźnieniami w realizacji zamówionych usług po stronie wykonawców, anulowaniem zakupu licencji na rzecz anulowanego projektu, trudnościami w trakcie realizacji umowy dotyczącej pracowników tymczasowych, a także z przejściem na nową ramową umowę w zakresie doradztwa informatycznego;

Zobowiązania i przeniesienia

8.  na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że w tytule III (wydatki operacyjne) poziom przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na 2015 r. wyniósł 45 %, co oznacza spadek o 13 % w porównaniu do roku 2013; odnotowuje, że te przeniesienia dotyczyły głównie usług informatycznych i innych usług świadczonych w 2014 r. i nieuregulowanych na koniec roku, usług, które miały zostać zapewnione w 2015 r., jak również związane były z wieloletnim charakterem podpisanych umów;

Przesunięcia

9.  z zadowoleniem zauważa, że w 2014 r. z myślą o zapewnieniu lepszego i bardziej przejrzystego monitorowania budżetu Urząd obniżył poziom przesunięć dzięki wdrożeniu dogłębnego kwartalnego przeglądu budżetu, a także dzięki comiesięcznym sprawozdaniom składanym dyrektorowi wykonawczemu oraz kwartalnym sprawozdaniom składanym zarządowi;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

10.  zwraca uwagę, że na koniec roku Urząd zatrudniał 167 pracowników, w porównaniu z 139 pracownikami w roku poprzednim; odnotowuje z informacji przekazanych przez Urząd, że dąży on do zapewnienia możliwie najlepszej równowagi płci i równowagi geograficznej, dzięki czemu w Urzędzie reprezentowane są 24 narodowości Unii oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a stosunek mężczyzn do kobiet wynosi 55 % do 45 %;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

11.  zauważa, że Urząd opracował – przy współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) – politykę zarządzania konfliktami interesów pracowników Urzędu; odnotowuje, że polityka ta została przyjęta w marcu 2015 r.; zauważa również, że we wrześniu 2014 r. Rada Organów Nadzoru Urzędu przyjęła politykę zarządzania konfliktami interesów mającą zastosowanie do osób, które nie są pracownikami Urzędu; stwierdza, że Urząd ma co roku zbierać i oceniać deklaracje o braku konfliktu interesów składane przez swoich pracowników, wprowadzić sesje informacyjne dla pracowników i nowych pracowników, jak również przeprowadzać oceny ad hoc deklaracji składanych przez pracowników celem zwiększenia wiedzy na temat tego, jak ważne jest unikanie konfliktów interesów;

12.  zauważa, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków Rady Organów Nadzoru posiadających prawo głosu oraz członków Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu;

13.  odnotowuje, że w 2014 r. Urząd opracował – przy ścisłej współpracy z EUNB i EIOPA – strategię zwalczania nadużyć finansowych na lata 2015–2017, a jej wdrożenie zwiększy możliwości Urzędu, jeżeli chodzi o zapobieganie ewentualnym przypadkom nadużyć oraz ich wykrywanie, badanie i karanie;

14.  wzywa Urząd do wzięcia przykładu z EUNB w zakresie większej przejrzystości dzięki ujawnianiu wszystkich posiedzeń z udziałem zainteresowanych stron trzecich;

Audyt wewnętrzny

15.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła audyt dotyczący administrowania i zarządzania projektami w dziedzinie informatyki oraz rozpoczęła audyt dotyczący zarządzania interesariuszami i komunikacji zewnętrznej; odnotowuje, że w czerwcu 2014 r. w wyniku wizyty monitorującej podjęte działania Służba Audytu Wewnętrznego dokonała przeglądu wdrożenia przez Urząd standardów kontroli wewnętrznej; odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego uznała siedem z czternastu zaleceń za już wdrożone, a niektóre z zaleceń będących w toku zostały przesłane Służbie Audytu Wewnętrznego do zamknięcia i oczekują na nową ocenę;

Inne uwagi

16.  zauważa, że Urząd wdrożył różne działania w celu rozwiązania problemu opóźnień w płatnościach, które w 2013 r. dotyczyły 27 % wszystkich płatności za otrzymane towary i usługi; odnotowuje, że te działania doprowadziły do obniżenia poziomu opóźnień w płatnościach do poziomu poniżej 1 % w 2015 r.;

17.  twierdzi, że sprawozdania roczne Urzędu mogłyby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa Urząd do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

18.  zwraca uwagę, że w następstwie dyskusji prowadzonych z przyjmującym państwem członkowskim Urząd rozpoczął starania o zwrot podatku VAT zgodnie z Protokołem nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej oraz z dyrektywą Rady w sprawie VAT(1); odnotowuje, że procedura ubiegania się o zwrot podatku VAT została wprowadzona w 2013 r. i zakłada ona wczesny udział podmiotów działań finansowych w odpowiednich procedurach; zauważa, że w wyniku wprowadzenia tego środka od 2014 r. obowiązuje kwartalna procedura ubiegania się o zwrot podatku VAT, która w sposób skuteczny rozwiązała problem odzyskiwania podatku VAT;

19.  zauważa, że podejmując swoje działania, Urząd musi zwracać szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i solidności sektora finansowego, zapewnienie zgodności z prawem Unii, poszanowanie zasady proporcjonalności i respektowanie podstawowych zasad rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych; podkreśla, że Urząd musi na tej podstawie dążyć do osiągnięcia jednoznacznych, spójnych, jednolitych i nie nazbyt skomplikowanych rezultatów;

20.  zwraca uwagę, że szczególnie ważne jest to, by przepisy przygotowane przez Urząd były opracowane w taki sposób, aby mogły być jednakowo stosowane przez mniejsze podmioty;

21.  podkreśla, że we wszystkich kwestiach związanych z zasobami Urzędu należy dopilnować, by mandat mógł być konsekwentnie wykonywany oraz by ograniczenia praktyczne w zakresie niezależnego, wiarygodnego i skutecznego nadzoru nie wynikały z ograniczeń budżetowych;

22.  przyjmuje do wiadomości, że etap tworzenia ESNF nadal nie został zakończony, dlatego zauważa, że zadania już powierzone Urzędowi, a także dodatkowe zadania przewidziane w toczących się pracach legislacyjnych wymagają odpowiedniej obsady kadrowej – zarówno jeśli chodzi o liczbę pracowników, jak i o ich kwalifikacje – oraz finansowania, aby zapewnić należyty nadzór; podkreśla, że w celu utrzymania jakości działań nadzorczych bardzo często rozszerzeniu zadań musi towarzyszyć zwiększenie zasobów; podkreśla jednak, że jakiekolwiek ewentualne zwiększenie środków dla Urzędu powinno być szczegółowo omówione i w miarę możliwości poprzedzone działaniami racjonalizacyjnymi;

23.  podkreśla, że Urząd, dopilnowując pełnej realizacji wszystkich zadań, musi skrupulatnie trzymać się zadań powierzonych mu przez prawodawcę Unii i nie może dążyć do faktycznego rozszerzenia swojego mandatu poza te zadania; podkreśla, że wykonując swoją działalność, a zwłaszcza opracowując standardy techniczne i doradztwo techniczne, Urząd musi terminowo, regularnie i wyczerpująco informować Parlament o podjętych działaniach; ubolewa, że w przeszłości nie zawsze tak było;

24.  podkreśla, że opracowując przepisy wykonawcze, wytyczne, pytania i odpowiedzi lub podobne środki, Urząd musi zawsze przestrzegać mandatu powierzonego mu przez prawodawcę Unii i nie może dążyć do określenia standardów w obszarach, gdzie procedury ustawodawcze nie zostały jeszcze zakończone;

25.  z przykrością stwierdza, że Urząd nie informował prawodawcy Unii o wszystkich szczegółach prowadzonych przez niego prac w sposób zadowalający i kompleksowy;

26.  wyraża ubolewanie z powodu szeregu przypadków, kiedy to informacje od Urzędu dostępne dla państw członkowskich lub zainteresowanych stron trzecich nie zostały przekazane Parlamentowi; wzywa Urząd do podjęcia skutecznych środków w celu położenia kresu tym przypadkom niewłaściwego administrowania oraz do równego traktowania Parlamentu i państw członkowskich, zarówno co do treści, jak i ram czasowych ujawniania informacji;

27.  podsumowując, zwraca uwagę, że mieszany system finansowania Urzędu, uzależniony w dużym stopniu od składek krajowych właściwych organów, jest nieodpowiedni, nieelastyczny i uciążliwy, a także stanowi potencjalne zagrożenie dla niezależności urzędu; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w białej księdze planowanej na drugi kwartał 2016 r. i we wniosku ustawodawczym, który ma zostać przedstawiony do 2017 r., wprowadziła inny system finansowania oparty na osobnej linii budżetowej w budżecie UE oraz na całkowitym zastąpieniu składek od organów krajowych opłatami uiszczanymi przez uczestników rynku;

28.  wzywa Urząd do uzupełnienia komunikatu dla Parlamentu o projekt zalecenia lub norm technicznych dotyczących kalibracji formuły ostrożnościowej, wraz z pełnym opisem danych i metodologii używanych w tego typu kalibracjach;

o
o   o

29.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
(2) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0159.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności