Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2173(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0116/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0116/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.46
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0182

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 604kWORD 95k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
P8_TA(2016)0182A8-0116/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2173(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(4), και ιδίως το άρθρο 17,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0116/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 266.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 266.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 82.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2173(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(4), και ιδίως το άρθρο 17,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0116/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 266.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 266.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 82.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2173(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0116/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης («το Ίδρυμα») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 20 158 053 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 0,07% σε σχέση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2013

1.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι, μετά τη συμφωνία για τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος που υπογράφηκε τον Μάρτιο 2013 με τις αρχές της περιφέρειας του Πιεμόντε στην Ιταλία, το Ίδρυμα πραγματοποίησε εργασίες έκτακτης συντήρησης στις εγκαταστάσεις και ανέλαβε τον άμεσο έλεγχο των εσωτερικών συστημάτων, όπως της ύδρευσης, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η πλήρης διαχείριση και συντήρηση των κοινών συστημάτων εξακολουθεί να υπάγεται στην περιφέρεια· σημειώνει με ικανοποίηση ότι τον Ιούλιο 2015, το Ίδρυμα και η περιφέρεια του Πιεμόντε υπέγραψαν νέα συμφωνία για τις εγκαταστάσεις η οποία καλύπτει την περίοδο 2016-2018·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανέρχεται στο 99,90%, γεγονός που δείχνει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιήθηκαν έγκαιρα, καθώς και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε στο 94,80%·

3.  διαπιστώνει ότι το Ίδρυμα συμμετείχε στη πρόσκληση της Επιτροπής για διοργανική υποβολή τραπεζικών προσφορών, η οποία οδήγησε στη σύναψη σύμβασης με νέα τράπεζα· σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, το Ίδρυμα μείωσε το ποσό που διακρατείται στην ιταλική τράπεζα με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα (F3, BBB) από 7 500 000 EUR το 2013 σε 1 800 000 EUR το 2014· σημειώνει το γεγονός ότι, λόγω ειδικών τραπεζικών ζητημάτων, το Ίδρυμα υποχρεούται να παραμένει σε ιταλική τράπεζα·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το συνολικό ποσό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2015 ανήλθε σε 940 119 EUR (4,7% του συνόλου των πιστώσεων)· σημειώνει το γεγονός ότι οι μεταφορές ανήλθαν σε 756 768 EUR (36,2%) για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες), ποσό που συνιστά μείωση ύψους 6,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· γνωρίζει ότι οι μεταφορές αυτές αφορούν κυρίως αγορές λογισμικού, υλικού εξοπλισμού και ανανέωσης των επίπλων·

5.  παρατηρεί ότι μεταφέρθηκαν 2 618 494 EUR από το οικονομικό έτος 2013· σημειώνει ότι μεταφορές ύψους 85 129 EUR (3,25%) του 2013 ακυρώθηκαν· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι ακυρώσεις μεταφορών του 2013 ήταν υψηλές για τον τίτλο Ι (δαπάνες προσωπικού), της τάξης του 15,9%, και για τον τίτλο ΙΙ (διοικητικές δαπάνες), της τάξης του 7,6%, γεγονός που υποδηλώνει υπερεκτίμηση των οικονομικών αναγκών· γνωρίζει, σύμφωνα με το Ίδρυμα, ότι οι ακυρώσεις αυτές συνδέονταν κυρίως με απροσδόκητες καθυστερήσεις και απρόβλεπτα θέματα σε σχέση με το προσωπικό·

Μεταφορές πιστώσεων

6.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, και τις διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2014 έχουν παραμείνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

7.  σημειώνει ότι το Ίδρυμα προσπαθεί να μειώσει τον αριθμό των υπαλλήλων σε κεντρικές διοικητικές θέσεις από την έγκριση της αναθεωρημένης εντολής του το 2008, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων που απασχολεί, αυξάνοντας το προσωπικό του τμήματος επιχειρήσεων κατά 19%, από 64 το 2008 σε 76 το 2014·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

8.  σημειώνει ότι το 2014 το Ίδρυμα ζήτησε βιογραφικά σημειώματα και δηλώσεις συμφερόντων από τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, τον διευθυντή και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη· σημειώνει, επιπλέον, ότι το μεγαλύτερο μέρος των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων που συγκεντρώθηκαν έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το Ίδρυμα επιδιώκει ενεργά τη δημοσίευση των υπόλοιπων βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων, τα οποία θα δημοσιευθούν όταν υποβληθούν, εφόσον δοθεί συγκατάθεση για τη δημοσίευσή τους· καλεί το Ίδρυμα να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο ως προς την πρόσληψη ανώτερων διοικητικών στελεχών·

9.  προτρέπει το Ίδρυμα να μεριμνήσει περαιτέρω ώστε να συνειδητοποιήσει καλύτερα το προσωπικό του την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στην αξιολόγηση των επιδόσεων·

10.  δηλώνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις του Ιδρύματος θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί το Ίδρυμα να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

11.  καλεί το Ίδρυμα να ενισχύσει τις διαδικασίες και πρακτικές του που αποσκοπούν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συμβάλει ενεργά σε μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα διαδικασία απαλλαγής·

Επιδόσεις

12.  σημειώνει ότι το 2014 ήταν το πρώτο έτος της μεσοπρόθεσμης προοπτικής του Ιδρύματος για την περίοδο 2014-2017 και συγχαίρει το Ίδρυμα για την εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα της απόδοσής του σε ποσοστό πάνω από 97%, κατά τη σύγκριση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν όσον αφορά τους τρεις στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι συμπεριλάμβαναν την ενίσχυση της τεκμηριωμένης ανάλυσης της πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ΕΕΚ, ενόψει της προοπτικής της δια βίου μάθησης, και την αύξηση της καταλληλότητας της παροχής ΕΕΚ σε σχέση με την αγορά εργασίας, και την οικονομική και την κοινωνική συνοχή·

Εσωτερικός έλεγχος

13.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το σχέδιο ελέγχου, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου («IAS») της Επιτροπής δεν διενήργησε έλεγχο κατά τη διάρκεια του 2014· διαπιστώνει ότι στα τέλη του 2014, το Ίδρυμα είχε υλοποιήσει και τις έξι συστάσεις που εξέδωσε η ΥΕΛΕ μετά τον έλεγχο του 2013 για την ειδική διαχείριση και τις αποστολές· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα στοιχεία υποβλήθηκαν στην IAS για την ετήσια επισκόπησή της το 2014 και ότι τον Ιούλιο 2015 η IAS έκλεισε επίσημα πέντε από τις έξι συστάσεις, ενώ η έκτη υποβαθμίστηκε από « πολύ σημαντική » σε « σημαντική »·

Λοιπά σχόλια

14.  λαμβάνει υπό σημείωση την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για στήριξη από το Ίδρυμα της βοήθειας στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης από 78, το 2013, σε 82, το 2014, και πιστεύει ότι το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σημασία του Ιδρύματος για την υποστήριξη του ρόλου της Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα σε αυτόν τον τομέα·

15.  επισημαίνει ότι το Ίδρυμα λειτουργεί σε ένα δυναμικό περιβάλλον που απαιτεί υψηλό επίπεδο ευελιξίας με συνεχή επικαιροποίηση και προσαρμογή των δράσεών του προκειμένου να επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την παρεχόμενη στήριξη στις χώρες εταίρους· υπενθυμίζει ότι το 2014 χαρακτηρίστηκε κυρίως από διαρκή πολιτική αστάθεια στην περιοχή της Νότιας και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης λόγω της κρίσης στην Ουκρανία. προτείνει να αξιοποιηθεί πλήρως το έργο που επιτελεί το ETF στον τομέα της μετανάστευσης και των δεξιοτήτων·

o
o   o

16.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0159.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου