Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2173(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0116/2016

Teksty złożone :

A8-0116/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.46
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0182

Teksty przyjęte
PDF 495kWORD 91k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
P8_TA(2016)0182A8-0116/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2014 (2015/2173(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Fundacji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(4), w szczególności jego art. 17,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0116/2016),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu Fundacji na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 266.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 266.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 82.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2014 (2015/2173(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Fundacji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(4), w szczególności jego art. 17,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0116/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 266.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 266.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 82.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2014 (2015/2173(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0116/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Europejskiej Fundacji Kształcenia („Fundacji”) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2014 wyniósł 20 158 053 EUR, co stanowi wzrost o 0,07 % w porównaniu z 2013 r.; mając na uwadze, że cały budżet Fundacji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Fundacji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2013

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że po podpisaniu w marcu 2013 r. umowy w sprawie pomieszczeń Fundacji z władzami regionu Piemont we Włoszech Fundacja przeprowadziła niestandardową konserwację pomieszczeń oraz przejęła bezpośrednią kontrolę nad systemami wewnętrznymi, takimi jak sieć wodociągowa, gazowa i elektryczna, przy czym wspólne systemy w dalszym ciągu pozostają pod kontrolą regionu, jeśli chodzi o ogólne zarządzanie i konserwację; z zadowoleniem odnotowuje, że w lipcu 2015 r. Fundacja podpisała z władzami regionu Piemont kolejne porozumienie w sprawie pomieszczeń na lata 2016–2018;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 przyniosły efekt w postaci wysokiego wskaźnika wykonania budżetu (99,90 %), co świadczy o terminowości zaciągania zobowiązań, oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 94,80 %;

3.  przyjmuje do wiadomości, że Fundacja uczestniczyła w międzyinstytucjonalnym przetargu bankowym Komisji, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy z nowym bankiem; na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że Fundacja zmniejszyła kwotę ulokowaną we włoskim banku o niskim ratingu kredytowym (F3, BBB) z 7 500 000 EUR w 2013 r. do 1 800 000 EUR w 2014 r.; zwraca uwagę na fakt, iż ze względu na określone uwarunkowania bankowe Fundacja ma obowiązek prowadzenia rachunku w jednym z włoskich banków;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że łączna kwota przeniesionych na 2015 r. środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wyniosła 940 119 EUR (4,7 % całkowitych środków); zauważa, że przeniesienia wyniosły 756 768 EUR (36,2 %) w tytule II (wydatki administracyjne), co oznacza wzrost o 6,2 % w porównaniu do poprzedniego roku; stwierdza, że przeniesienia te były związane głównie z zakupami oprogramowania, sprzętu i umeblowania;

5.  zwraca uwagę, że z roku budżetowego 2013 przeniesiono kwotę 2 618 494 EUR; odnotowuje, że anulowano 85 129 EUR (3,25 %) środków przeniesionych z 2013 r.; zauważa, że poziom anulowania środków przeniesionych z 2013 r. był wysoki w tytule I (wydatki na personel – 15,9 %) i w tytule II (wydatki administracyjne – 7,6 %), co wskazuje na przeszacowanie potrzeb finansowych; na podstawie informacji przekazanych przez Fundację stwierdza, że anulowanie środków było związane głównie z niespodziewanymi opóźnieniami i nieprzewidzianymi kwestiami kadrowymi;

Przesunięcia

6.  z zadowoleniem zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem Fundacji i ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez Trybunał poziom i charakter przesunięć w roku 2014 nie wykracza poza ramy określone w przepisach finansowych;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

7.  zwraca uwagę, że od przyjęcia przekształconego mandatu w 2008 r. Fundacja dąży do ograniczenia liczby pracowników na głównych stanowiskach administracyjnych, jednocześnie maksymalnie zwiększając liczbę ekspertów, z usług których Fundacja korzysta, oraz zwiększając personel wydziału operacyjnego o 19 % – z 64 w 2008 r. do 76 w 2014 r.;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

8.  odnotowuje, że Fundacja zażądała w 2014 r. przedstawienia życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów przez członków Rady Zarządzającej, dyrektora i kadrę kierowniczą; ponadto zauważa, że większość zebranych życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów została opublikowana na stronie internetowej Fundacji; odnotowuje, że Fundacja aktywnie dąży do opublikowania pozostałych życiorysów i deklaracji, co nastąpi po ich otrzymaniu, pod warunkiem uzyskania zgody na publikację; wzywa Fundację do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach w sprawie naboru kadry kierowniczej wyższego szczebla;

9.  zachęca Fundację do lepszego informowania swojego personelu na temat polityki dotyczącej konfliktów interesów w ramach prowadzonych działań informacyjnych oraz do uwzględnienia rzetelności i przejrzystości jako elementów, które powinny być obowiązkowo omawiane podczas procedury rekrutacji i rozmów na temat wyników;

10.  twierdzi, że sprawozdania roczne Fundacji mogłyby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa Fundację do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

11.  wzywa Fundację do udoskonalenia procedur i praktyk służących ochronie interesów finansowych Unii oraz do czynnego włączenia się w proces udzielania absolutorium, który jest zorientowany na wyniki;

Wyniki

12.  zauważa, że rok 2014 był pierwszym rokiem średnioterminowej perspektywy Fundacji na lata 2014–2017, i wyraża uznanie dla Fundacji za skuteczność działania szacowaną na ponad 97 %, jeśli porówna się planowane wyniki z wynikami osiągniętymi w ramach trzech celów strategicznych, które dotyczyły umocnienia opartej na dowodach analizy politycznej dotyczącej kształcenia i szkolenia zawodowego, modernizacji systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w perspektywie uczenia się przez całe życie oraz zwiększenia adekwatności oferty kształcenia i szkolenia zawodowego w odniesieniu do rynku pracy oraz spójności ekonomicznej i społecznej;

Audyt wewnętrzny

13.  zwraca uwagę, że zgodnie z planem audytu Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) nie przeprowadziła audytu w 2014 r.; stwierdza, że do końca 2014 r. Fundacja zareagowała na wszystkie sześć zaleceń wydanych przez IAS po audycie w 2013 r. w zakresie zarządzania ekspertami oraz wyjazdów służbowych; ponadto zauważa, że IAS przedstawiono odpowiednie dowody na potrzeby jej rocznego przeglądu w 2014 r. oraz że w lipcu 2015 r. IAS formalnie zamknęła pięć z sześciu zaleceń, obniżając status jednego zalecenia z „bardzo ważne” do „ważne”;

Inne uwagi

14.  odnotowuje wzrost liczby wniosków o wsparcie z Fundacji dla pomocy w zakresie stosunków zewnętrznych Unii z 78 w 2013 r. do 82 w 2014 r., i uważa, że podkreśla to znaczenie Fundacji we wspieraniu roli Unii jako światowego gracza w tej dziedzinie;

15.  wskazuje, że Fundacja działa w dynamicznym otoczeniu, które wymaga od niej wysokiego poziomu elastyczności i ciągłego aktualizowania oraz dostosowywania działań, aby osiągnąć oczekiwane wyniki w zapewnianiu wsparcia krajom partnerskim; przypomina, że rok 2014 charakteryzował zwłaszcza utrzymujący się brak stabilności politycznej w południowej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, a także w Europie Wschodniej z powodu kryzysu na Ukrainie; proponuje w pełni wykorzystać wyniki pracy Fundacji w obszarze migracji i umiejętności;

o
o   o

16.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0159.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności