Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2195(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0124/2016

Predkladané texty :

A8-0124/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.47
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0183

Prijaté texty
PDF 363kWORD 95k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
P8_TA(2016)0183A8-0124/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014 (2015/2195(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(4), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0124/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 275.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 275.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014 (2015/2195(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(4), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0124/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 275.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 275.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014 (2015/2195(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0124/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2014 sumu 59 380 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 3,2 %; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie,

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásuje, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne,

Upozornenie na významnú skutočnosť

1.  konštatuje, že v správe Dvora audítorov sa zdôrazňujú otázky týkajúce sa ocenenia systémov SIS II, VIS a EURODAC v účtoch agentúry; konštatuje, že tieto systémy sa previedli z Komisie na agentúru v máji 2013 formou nevýmennej transakcie; berie na vedomie, že vzhľadom na absenciu spoľahlivých a úplných informácií o celkových nákladoch na vývoj týchto systémov bola hodnota systémov uvedená v účtoch agentúry ako ich čistá účtovná hodnota podľa účtov Komisie a aktualizovaná na konci roka; berie na vedomie poznámku agentúry, že ak bola účtovná hodnota aktív prevedených Komisiou na agentúru stanovená v súlade s vnútornými účtovnými pravidlami Komisie, agentúra nemusela ani nemohla v tomto ohľade prijať žiadne opatrenie; berie tiež na vedomie, že sa očakáva, že hodnota prevedených aktív sa v roku 2015 stane nepodstatnou vzhľadom na ročné uplatňovanie odpisov z hodnoty aktív, a že na účely budúcich absolutórií tak táto poznámka viac nebude relevantná;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že podľa nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 bola Komisia zodpovedná za založenie a počiatočné fungovanie agentúry, kým agentúre nebola 22. mája 2013 priznaná finančná nezávislosť; ďalej konštatuje, že rok 2014 bol druhým rokom, v ktorom Dvor audítorov uskutočnil audit finančných výkazov agentúry;

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,32 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola vysoká a dosiahla 99,14 %;

Záväzky a prenosy

4.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že zo sumy 6 600 000 EUR viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014 v hlave I (výdavky na zamestnancov) a v hlave II (administratívne výdavky) bolo zrušených 1 700 000 EUR (26 %), čo svedčí o tom, že na konci roka 2013 boli rozpočtové potreby nadhodnotené; berie však na vedomie poznámku agentúry, že po získaní finančnej nezávislosti v roku 2013 bolo z Komisie na agentúru prenesených viacero záväzkov týkajúcich sa administratívnych výdavkov; rovnako berie na vedomie, že v čase, keď agentúra prijala rozhodnutie týkajúce sa týchto prenosov, ešte nemala plný počet zamestnancov, čo znamenalo, že schopnosť rozpočtového hospodárenia bola v niektorých oblastiach obmedzená; s uspokojením konštatuje, že agentúra následne zlepšila svoju schopnosť monitorovať a čerpať prenesené prostriedky, a očakáva, že objem a percentuálny podiel zrušených prostriedkov sa v roku 2015 zníži;

5.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2015 boli vysoké v hlave II (administratívne výdavky), a to v sume 15 000 000 EUR (87 %); berie na vedomie, že tieto prenosy vznikli najmä v dôsledku oneskorených verejných obstarávaní v súvislosti s rozšírením a renováciou priestorov agentúry v Štrasburgu; ďalej konštatuje, že prenosy v hlave III (operačné výdavky) boli vysoké, na úrovni 24 500 000 EUR (85 %), a týkali sa najmä viacročných zmlúv na údržbu informačných systémov agentúry; berie na vedomie poznámku agentúry, že prijala kroky na zlepšenie svojej schopnosti plánovať, monitorovať a čerpať dostupné rozpočtové prostriedky, na zabezpečenie užšej koordinácie medzi jej operačnými a administratívnymi funkciami a na ďalšie plánovanie a zlepšovanie účinnej vnútornej kontroly; vyzýva agentúru, aby znížila vysokú mieru prenosov, keďže je to v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu;

6.  pripomína, že v súlade s nariadením (EÚ) č. 1077/2011 musia krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom EURODAC prispievať do rozpočtu agentúry; ďalej konštatuje, že hoci krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru využívali systémy spravované agentúrou, rokovania Komisie stále prebiehali; berie na vedomie poznámku agentúry, že Island a Lichtenštajnsko nariadenie prijali a že rokovania so Švajčiarskom a Nórskom stále prebiehajú, čo znamená, že podpísanie dohody nie je možné pred jej prijatím všetkými pridruženými krajinami;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  berie na vedomie poznámku agentúry, že jej zriaďujúce nariadenie vyžaduje od všetkých členov správnej rady a poradných skupín, aby každoročne písomne podali verejné vyhlásenie o záujmoch; berie na vedomie, že agentúra túto požiadavku prísne dodržiava a všetky ročné vyhlásenia uchováva náležite podpísané na sekretariáte správnej rady; ďalej konštatuje, že v správnej rade ani v poradných skupinách agentúry nie sú národní experti;

8.  nabáda agentúru, aby svojich zamestnancov popri prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutí integrity a transparentnosti ako povinného bodu diskusie v rámci postupov prijímania zamestnancov a hodnotenia výkonnosti ďalej informovala o politike v oblasti konfliktu záujmov;

9.  konštatuje, že výročné správy agentúry by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

10.  berie na vedomie, že životopisy výkonného riaditeľa a predsedu správnej rady agentúry sú zverejnené a aktualizované na webovej stránke agentúry; berie na vedomie poznámku agentúry, že jednotlivé vyhlásenia o záväzkoch členov jej správnej rady a poradných skupín sú uložené na sekretariáte správnej rady, keďže v zriaďujúcom nariadení agentúry nie je uvedená osobitná právna požiadavka na zverejnenie týchto vyhlásení;

11.  žiada, aby agentúra vykonávala článok 16 služobného poriadku tým, že bude každoročne uverejňovať informácie o riadiacich pracovníkoch, ktorí z agentúry odišli a zoznam konfliktov záujmov;

Vnútorná kontrola

12.  konštatuje, že správna rada agentúry v júni 2014 prijala 16 noriem vnútornej kontroly štruktúrovaných podľa šiestich hlavných oblastí;

13.  berie na vedomie poznámku agentúry, že úspešne uzavrela verejnú súťaž na potrebné poistné krytie jej dlhodobého hmotného majetku v priestoroch jej sídla v Talline;

14.  žiada agentúru, aby dôsledne uplatňovala opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia vo verejnom obstarávaní, vykonávala riadne previerky v každom prípade a uplatňovala kritériá vylúčenia, aby zabránila účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

Ďalšie pripomienky

15.  vyjadruje spokojnosť s úspešným uzavretím rokovaní medzi agentúrou a Francúzskom a s tým, že bola podpísaná dohoda o operačnom sídle agentúry v Štrasburgu; berie na vedomie, že na konci roka 2015 sa stále čakalo na ratifikáciu dohody vo francúzskom Národnom zhromaždení;

16.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania a boja proti korupcii prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

17.  vyjadruje spokojnosť s úspešným uzavretím rokovaní medzi agentúrou a Estónskom a s tým, že na konci roka 2014 bola podpísaná dohoda o sídle; berie na vedomie, že estónsky parlament dohodu ratifikoval vo februári 2015 a platnosť nadobudla v marci 2015;

18.  vyzýva agentúru, aby posilnila svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aby aktívne prispievala k procesu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

o
o   o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia