Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2169(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0134/2016

Indgivne tekster :

A8-0134/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.48
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0184

Vedtagne tekster
PDF 178kWORD 75k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles
Decharge 2014: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
P8_TA(2016)0184A8-0134/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2169(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016–C8-0067/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur(4), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0134/2016),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 284.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 284.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2169(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016–C8-0067/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur(4), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0134/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 284.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 284.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2169(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0134/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2014 var på 17 256 026 EUR, hvilket er et fald på 1,17 % i forhold til 2013;

B.  der henviser til, at Unionens bidrag til agenturets budget for 2014 var på 14 987 210 EUR, hvilket er et fald på 4,02 % i forhold til 2013;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at disse årsregnskaber var rigtige, og at de underliggende transaktioner var lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  noterer sig, at der ifølge Revisionsrettens beretning, er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår to bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2013, og at begge nu er klassificeret som "ikke relevant" i Revisionsrettens beretning;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,65 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 75,59 %;

Forpligtelser og fremførsler

3.  bemærker imidlertid, at andelen af forpligtede bevillinger for afsnit II (administrationsudgifter), der blev fremført til 2015, udgjorde 443 412 EUR eller 34 %; anerkender, at fremførslerne hovedsageligt vedrører planlagte indkøb af varer og tjenesteydelser ved udgangen af året i forbindelse med agenturets indretning af dets nye lokaler, fornyelsen af de årlige IT-kontrakter og udgifterne til revisionstjenester;

4.  bemærker, at 4 384 922 EUR blev fremført fra regnskabsåret 2013; noterer sig med tilfredshed, at kun 1,96 % af fremførslerne fra 2013 bortfaldt;

Overførsler

5.  bemærker, at antallet og beskaffenheden af overførsler i 2014 ifølge agenturets årlige aktivitetsrapport og Revisionsrettens revisionsresultater ligesom i det foregående år ligger inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

6.  bemærker, at agenturet afsluttede fem ansættelsesprocedurer i 2014, mens en er i gang, og yderligere tre er planlagt for 2015; anerkender det forhold, at alle aktuelle ansættelser enten sker for at erstatte afgående personale eller er midlertidige kontrakter til at dække langtidssygemeldinger eller barselsorlov; bemærker, at Revisionsretten ikke fremsatte bemærkninger vedrørende agenturets ansættelsesprocedurer i sin årsberetning for 2014;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

7.  anerkender, at der siden vedtagelsen af agenturets politik vedrørende interessekonflikter i november 2014 ikke er konstateret situationer med interessekonflikter;

8.  opfordrer til en generel forbedring af forebyggelsen og bekæmpelsen af korruption ved hjælp af en holistisk tilgang, i første omgang gennem en forbedring af aktindsigten i dokumenter og strengere regler om interessekonflikter, indførelse eller styrkelse af åbenhedsregistre og tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer til retshåndhævende foranstaltninger, samt gennem et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og med relevante tredjelande;

9.  minder om, at de eksisterende procedurer for forebyggelse af interessekonflikter blandt agenturets personale var under revision og skulle være fuldført i 2015; bemærker, at revisionen af reglerne stadig er i gang, og opfordrer agenturet til at færdiggøre denne proces så hurtigt som muligt og orientere dechargemyndigheden om resultaterne heraf;

10.  tilskynder agenturet til yderligere at øge opmærksomheden omkring politikken om interessekonflikter blandt sine medarbejdere sideløbende med de igangværende oplysningsaktiviteter og til at inkludere integritet og gennemsigtighed som et obligatorisk punkt, der skal drøftes i forbindelse med ansættelsesprocedurer og præstationssamtaler;

Interne kontroller

11.  noterer sig den omstændighed, at agenturet i den årlige forvaltningsplan for 2014 indvilligede i foranstaltninger med henblik på at forbedre effektiviteten af agenturets standarder for intern kontrol ("ICS") på en række områder; bemærker, at der i betragtning af omfanget af de indkredsede områder blev udarbejdet en flerårig handlingsplan; bemærker endvidere, at agenturets direktør i juni 2014 indførte en politik for intern kontrol, som omfatter en specifik procedure for ICS-selvevalueringer, der er baseret på gældende praksis i agenturet, og som redegør for de gældende interne kontrolsystemer og definerer roller og ansvarsområder i forbindelse med gennemførelsen af proceduren;

Intern revision

12.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) fungerer som agenturets interne revisor og udfører revisioner i agenturet på grundlag af den strategiske interne revisionsplan ("SIAP"); bemærker endvidere, at IAS ikke foretog nogen nye revisioner i 2014, og at den næste revision inden for rammerne af SIAP fandt sted i april 2015;

Andre bemærkninger

13.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at personalevedtægten – efter dens ændring i 2004 ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004(1) – omfattede bestemmelser om, at fremtidige vederlag for tjenestemænd, der blev rekrutteret før den 1. maj 2004, ikke bør være lavere end under den tidligere vedtægt; bemærker, at Revisionsrettens revision viste, at denne bestemmelse ikke var blevet overholdt, og at det for så vidt angår én af de 26 tjenestemænd, der var ansat på dette tidspunkt, havde ført til, at der i perioden 2005-2014 var blevet udbetalt 5 300 EUR for lidt; noterer sig, at agenturet traf de nødvendige foranstaltninger for at rette op på dette;

14.  bemærker, at agenturets flytning til nye lokaler blev færdiggjort sidst i 2013, men blev fuldt implementeret i 2014; glæder sig over, at de nye lokaler giver personalet mere plads og bedre arbejdsvilkår såvel som bedre mødefaciliteter for besøgende; noterer sig med tilfredshed, at flytningen har medført betydelige besparelser på husleje; glæder sig over, at hjemstedsaftalen med de spanske myndigheder sikrer agenturets hjemsted på lang sigt;

15.  anfører, at agenturets årsberetninger kan spille en vigtig rolle i forbindelse med overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer agenturet til at indføre et standardkapitel om disse elementer i sin årsberetning;

16.  anerkender den centrale rolle, som agenturet spiller i gennemførelsen af EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020;

17.  bemærker, at 2014 var det første år i agenturets nye flerårige strategiske program for perioden 2014-2020; glæder sig over de positive tilkendegivelser vedrørende agenturets resultater i løbet af strategiens første år inden for følgende prioriterede områder i strategien: forventede ændringer, fakta og tal, værktøjer til forvaltning af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, bevidstgørelse, viden om netværkssamarbejde samt formidling;

18.  glæder sig over det aktive samarbejde mellem agenturet og medlemsstaternes relevante myndigheder;

19.  roser agenturets arbejde for så vidt angår udviklingen af et onlinebaseret interaktivt risikovurderingsredskab og dets bestræbelser på gennem sin kampagne om sunde arbejdspladser at styrke risikoforebyggelse og fremme bæredygtige og sunde arbejdspladser;

o
o   o

20.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 28. april 2016(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1).
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik