Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2169(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0134/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0134/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.48
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0184

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 571kWORD 98k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
P8_TA(2016)0184A8-0134/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2169(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή προς τον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0134/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 284.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 284.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2169(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή προς τον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0134/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 284.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 284.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2169(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0134/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 17 256 026 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,17% σε σχέση με το 2013·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 14 987 210 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 4,02% σε σύγκριση με το 2013·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2013

1.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά τις δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και ότι αμφότερες επισημαίνονται πλέον στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την ένδειξη «δεν ισχύει»·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,65% και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 75,59%·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

3.  παρατηρεί ότι το ποσό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2015 για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ανήλθε σε 443 412 EUR ή 34%· αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούν κυρίως αγορές αγαθών και υπηρεσιών στα τέλη του έτους, όπως είχαν προγραμματιστεί, σχετικά με τον εξοπλισμό των νέων εγκαταστάσεων του Οργανισμού, την ανανέωση των ετήσιων συμβάσεων ΤΠ και το κόστος των υπηρεσιών ελέγχου·

4.  παρατηρεί ότι μεταφέρθηκαν 4 384 922 EUR από το οικονομικό έτος 2013· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2013 ακυρώθηκε μόλις το 1,96% των υπό μεταφορά πιστώσεων·

Μεταφορές πιστώσεων

5.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ύψος και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2014 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων, όπως είχε συμβεί και το προηγούμενο έτος·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

6.  παρατηρεί ότι ο Οργανισμός ολοκλήρωσε πέντε διαδικασίες πρόσληψης εντός του 2014, ότι μία διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη και ότι ακόμη τρεις είχαν προγραμματιστεί για το 2015· αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι όλες οι εν εξελίξει διαδικασίες προσλήψεων αποσκοπούσαν είτε στην αντικατάσταση αποχωρούντων υπαλλήλων, είτε στη σύναψη προσωρινών συμβάσεων εργασίας για την κάλυψη κενών λόγω μακροχρόνιων ασθενειών ή αδειών μητρότητας· παρατηρεί επίσης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν προέβη σε κανένα σχόλιο όσον αφορά τις διαδικασίες προσλήψεων του Οργανισμού στην ετήσια έκθεσή του για το 2014·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

7.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι, μετά την έγκριση της πολιτικής του Οργανισμού για τις συγκρούσεις συμφερόντων το Νοέμβριο 2014, δεν εντοπίστηκε καμία περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων·

8.  ζητεί συνολική βελτίωση στο θέμα της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με αφετηρία τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα και αυστηρότερους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, την καθιέρωση ή την ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και την πρόβλεψη επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με τις σχετικές τρίτες χώρες·

9.  υπενθυμίζει ότι οι ισχύουσες διαδικασίες όσον αφορά την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων για το προσωπικό του Οργανισμού βρίσκονταν υπό αναθεώρηση και αναμενόταν ότι θα είχαν ολοκληρωθεί το 2015· σημειώνει ότι η αναθεώρηση των κανόνων εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και καλεί τον Οργανισμό να ολοκληρώσει τη διαδικασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα·

10.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να μεριμνήσει ώστε να συνειδητοποιήσει καλύτερα το προσωπικό του την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στην αξιολόγηση των επιδόσεων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

11.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισής του για το 2014, ο Οργανισμός είχε συμφωνήσει να βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των προτύπων εσωτερικού ελέγχου («ICS») του Οργανισμού σε διάφορους τομείς· επισημαίνει ότι, λόγω της έκτασης των εν λόγω τομέων, εκπονήθηκε πολυετές σχέδιο δράσης· σημειώνει επιπλέον ότι, τον Ιούνιο 2014, ο Διευθυντής του Οργανισμού ενέκρινε μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει ειδική διαδικασία αυτοαξιολόγησης των ICS, η οποία βασίζεται σε καθιερωμένη πρακτική του Οργανισμού, παρέχει καταγραφή των υφισταμένων συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και προσδιορίζει ρόλους και αρμοδιότητες σε σχέση με την εφαρμογή της διαδικασίας·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

12.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής («IAS») λειτουργεί ως εσωτερικός ελεγκτής του Οργανισμού και διενεργεί λογιστικούς ελέγχους στον Οργανισμό με βάση το στρατηγικό σχέδιο λογιστικού ελέγχου («SIAP»)· σημειώνει επιπλέον ότι, κατά τη διάρκεια του 2014, η IAS δεν διενήργησε κανένα νέο λογιστικό έλεγχο και ότι ο επόμενος έλεγχος στο πλαίσιο του SIAP πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2015·

Λοιπά σχόλια

13.  σημειώνει, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης, αφού τροποποιήθηκε το 2004 από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 του Συμβουλίου(1), περιέχει διατάξεις που προβλέπουν ότι οι μελλοντικές αμοιβές των υπαλλήλων που προσελήφθησαν πριν από την 1η Μαΐου 2004 δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από εκείνες που προβλέπονταν στον προηγούμενο Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης· παρατηρεί, με βάση τις διαπιστώσεις του λογιστικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι τούτη η πρόβλεψη δεν τηρήθηκε και ότι, στην περίπτωση ενός από τους 26 υπαλλήλους εκείνης της περιόδου, είχε ως συνέπεια συνολική απώλεια μισθών ύψους 5 300 EUR για την περίοδο από το 2005 έως το 2014· σημειώνει ότι ο Οργανισμός έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να επιλύσει το πρόβλημα αυτό·

14.  παρατηρεί ότι η μετεγκατάσταση του Οργανισμού στις νέες εγκαταστάσεις του ολοκληρώθηκε προς το τέλος του 2013 αλλά επισημοποιήθηκε το 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι νέες εγκαταστάσεις παρέχουν στο προσωπικό περισσότερο χώρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας και στους επισκέπτες καλύτερες συνεδριακές υποδομές· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η μετεγκατάσταση έγινε αιτία για σημαντικές οικονομίες ως προς την εκμίσθωση· χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία που επετεύχθη με τις ισπανικές αρχές σχετικά με την έδρα του Οργανισμού εξασφαλίζει τη στέγαση του Οργανισμού σε μακροπρόθεσμη βάση·

15.  δηλώνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις του Οργανισμού θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί τον Οργανισμό να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

16.  αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο του Οργανισμού στην εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020·

17.  επισημαίνει ότι το 2014 ήταν το πρώτο έτος του νέου πολυετούς στρατηγικού προγράμματος του Οργανισμού για τα έτη 2014-2020· επιδοκιμάζει τις θετικές ενδείξεις σχετικά με τα επιτεύγματα του Οργανισμού κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της στρατηγικής στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται στη στρατηγική: πρόβλεψη αλλαγών, γεγονότα και στοιχεία, εργαλεία για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, ευαισθητοποίηση, γνώσεις όσον αφορά τη δικτύωση και εταιρική επικοινωνία·

18.  επικροτεί την ενεργό συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών·

19.  εξαίρει το έργο του Οργανισμού όσον αφορά την ανάπτυξη διαδικτυακού διαδραστικού εργαλείου εκτίμησης κινδύνου και τις προσπάθειές του μέσω της εκστρατείας για υγιείς χώρους εργασίας με σκοπό να ενισχυθεί η πρόληψη κινδύνων και να προωθηθούν βιώσιμοι και υγιείς χώροι εργασίας·

o
o   o

20.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004, της 22ας Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1).
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0159.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου