Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2169(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0134/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0134/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.48
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0184

Usvojeni tekstovi
PDF 414kWORD 90k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
P8_TA(2016)0184A8-0134/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014. (2015/2169(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu(4), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0134/2016),

1.  daje razrješnicu direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 9.12.2015., str. 284.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 284.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 216, 20.8.1994., str. 1.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014. (2015/2169(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu(4), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0134/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 9.12.2015., str. 284.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 284.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 216, 20.8.1994., str. 1.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014. (2015/2169(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0134/2016),

A.  budući da je prema financijskim izvještajima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu („Agencija”) njezin konačni proračun za financijsku godinu 2014. iznosio 17 256 026 EUR, što predstavlja smanjenje od 1,17 % u odnosu na 2013. godinu;

B.  budući da je doprinos Unije proračunu Agencije za financijsku godinu 2014. iznosio 14 987 210 EUR, što predstavlja smanjenje od 4,02 % u odnosu na 2013.;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  primjećuje da su, prema izvješću Suda, poduzete korektivne mjere u pogledu dviju primjedbi iz izvješća Suda za 2013. te da su te dvije primjedbe u izvješću Suda sada označene oznakom „nije primjenjivo”;

Proračunsko i financijsko upravljanje

2.  primjećuje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 98,65 % te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 75,59 %;

Obveze i prijenosi

3.  primjećuje da je razina rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u 2015. za glavu II. (administrativni troškovi) iznosila 443 412 EUR ili 34 %; potvrđuje činjenicu da se ti prijenosi odnose uglavnom na kupnju robe i usluga krajem godine, kako je planirano, u vezi s opremanjem novih prostorija Agencije, obnovom godišnjih ugovora povezanih s informacijskim tehnologijama te s troškovima usluga revizije;

4.  primjećuje da je iznos od 4 384 922 EUR prenesen iz financijske godine 2013.; sa zadovoljstvom primjećuje da je ukinuto samo 1,96 % prijenosa iz 2013.;

Prijenosi

5.  primjećuje da su prema godišnjem izvješću o radu i prema rezultatima revizije Revizorskog suda, razina i narav prijenosa u 2014. godini ostali u granicama financijskih pravila kao i prethodne godine;

Postupci nabave i zapošljavanja

6.  primjećuje da je Agencija dovršila pet postupaka zapošljavanja 2014., dok je jedan u tijeku, a još se tri planiraju za 2015.; potvrđuje činjenicu da se cjelokupno trenutačno zapošljavanje odnosi na zamjene zaposlenika koji su na odlasku ili na privremene zaposlenike koji zamjenjuju zaposlenike odsutne zbog dugotrajne bolesti ili rodiljnog dopusta; primjećuje da Sud u svojem godišnjem izvješću za 2014. nije komentirao postupke zapošljavanja Agencije;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

7.  potvrđuje činjenicu da nisu ustanovljene nikakve situacije povezane sa sukobima interesa nakon što je Agencija usvojila politiku postupanja u slučajevima sukoba interesa u studenome 2014.,

8.  poziva na opće poboljšanje kad je riječ o sprečavanju i borbi protiv korupcije primjenom holističkoga pristupa, počevši od bolje javne dostupnosti dokumenata i strožih pravila o sukobima interesa, uvođenja ili jačanja registara transparentnosti i pružanja dostatnih sredstava za mjere provođenja zakona te preko unaprijeđene suradnje među državama članicama i s relevantnim trećim zemljama;

9.  podsjeća na to da se postojeći postupci povezani sa sprečavanjem sukoba interesa za osoblje Agencije preispituju te da će biti dovršeni 2015.; primjećuje da je preispitivanje pravila i dalje u tijeku te poziva Agenciju da taj postupak dovrši što je prije moguće te da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima;

10.  potiče Agenciju da nastavi raditi na podizanju razine osviještenosti o politici sukoba interesa među svojim osobljem te da istodobno radi na podizanju razine osviještenosti i na tome da integritet i transparentnost budu neizostavne stavke u okviru postupaka zapošljavanja i provjera uspješnosti;

Unutarnja kontrola

11.  primjećuje da je Agencija u svojem godišnjem planu upravljanja za 2014. izrazila suglasnost s mjerama za daljnje poboljšanje djelotvornosti standarda unutarnje kontrole Agencije u nekoliko područja; primjećuje da je, s obzirom na opseg utvrđenih područja, pripremljen višegodišnji akcijski plan; nadalje primjećuje da je direktorica Agencije u lipnju 2014. donijela politiku unutarnje kontrole koja uključuje poseban postupak za samoprocjenu standarda unutarnje kontrole koji se temelji na postojećoj praksi u Agenciji, sadrži opis sustava unutarnje kontrole koji su na snazi te definira uloge i odgovornosti u vezi s provedbom postupka;

Unutarnja revizija

12.  primjećuje da Služba Komisije za unutarnju reviziju služi kao unutarnji revizor Agencije te provodi revizije u Agenciji na temelju strateškog plana unutarnje revizije; nadalje primjećuje da Služba za unutarnju reviziju 2014. nije provela nijednu novu reviziju te da je sljedeća revizija u okviru strateškog plana unutarnje revizije izvršena u travnju 2015.;

Ostale primjedbe

13.  prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda, da nakon izmjene Pravilnika o osoblju u 2004. Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004(1) buduće plaće dužnosnika koji su zaposleni prije 1. svibnja 2004. ne smiju biti niže nego što su bile propisane prijašnjim pravilnikom o osoblju; primjećuje da je revizija Suda pokazala da se to nije poštovalo i da je, u slučaju jednoga od 26 dužnosnika koji su tada bili zaposleni, to dovelo do smanjene isplate u iznosu od 5 300 EUR za razdoblje 2005. – 2014.; prima na znanje da je Agencija poduzela potrebne mjere kako bi to ispravila;

14.  primjećuje da je preseljenje Agencije u nove prostorije dovršeno krajem 2013., ali je u cijelosti provedeno 2014.; pozdravlja činjenicu da osoblje u novim prostorijama ima više prostora i bolje radne uvjete, a posjetitelji bolje prostorije za sastanke; sa zadovoljstvom primjećuje da je preseljenje rezultiralo znatnim uštedama u troškovima najma; pozdravlja činjenicu da sporazum o sjedištu sa španjolskim vlastima znači dugoročno jamstvo da će Agencija ostati na istoj lokaciji;

15.  navodi da bi godišnja izvješća Agencije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

16.  prepoznaje ključnu ulogu Agencije u provedbi strateškog okvira EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2014. – 2020.;

17.  napominje da je 2014. bila prva godina provedbe novog višegodišnjeg strateškog programa Agencije za razdoblje 2014. – 2020.; cijeni pozitivne naznake u vezi s rezultatima Agencije tijekom prve godine provođenja strategije u sljedećim prioritetnim područjima definiranima u strategiji: predviđanje promjena, činjenice i brojke, alati za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu, podizanje razine osviještenosti, mreža znanja i komunikacije;

18.  pozdravlja aktivnu suradnju između Agencije i relevantnih tijela država članica;

19.  pohvaljuje rad agencije na razvoju alata za internetsku interaktivnu procjenu rizika te njezin rad u okviru kampanje za zdravu radnu okolinu u cilju bolje prevencije rizika i promicanja održive i zdrave radne okoline;

o
o   o

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

(1) Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004 od 22. ožujka 2004. godine o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica (SL L 124, 27.4.2004., str. 1.).
(2)Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2016)0159.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti