Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2169(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0134/2016

Teksty złożone :

A8-0134/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.48
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0184

Teksty przyjęte
PDF 498kWORD 92k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
P8_TA(2016)0184A8-0134/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2014 (2015/2169(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(4), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0134/2016),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 284.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 284.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 (2015/2169(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(4), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0134/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 284.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 284.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2014 (2015/2169(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0134/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok 2014 wyniósł 17 256 026 EUR, co stanowi spadek o 1,17 % w stosunku do roku 2013;

B.  mając na uwadze, że wkład Unii do budżetu Agencji na rok budżetowy 2014 r. wyniósł 14 987 210 EUR, co stanowi spadek o 4,02 % w stosunku do roku 2013;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2013

1.  zauważa, że, według sprawozdania Trybunału, w odniesieniu do dwóch uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za 2013 podjęto działania naprawcze i obie uwagi są teraz oznaczone w sprawozdaniu Trybunału jako „nie dotyczy”;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,65 %, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 75,59 %;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  zauważa, że poziom przeniesionych środków na 2015 r., na które zaciągnięto zobowiązania w tytule II (wydatki administracyjne) wyniósł 443 412 EUR (34 %); przyjmuje do wiadomości fakt, iż przeniesienia wiążą się głównie z dokonanym zgodnie z planem, pod koniec roku, zakupem towarów i usług w związku z wyposażaniem nowej siedziby Agencji, a także z przedłużeniem rocznych umów w dziedzinie informatyki oraz z kosztami audytu;

4.  stwierdza, że z roku budżetowego 2013 przeniesiono kwotę 4 384 922 EUR; z zadowoleniem zauważa, że anulowano tylko 1,96 % środków przeniesionych z 2013 r.;

Przesunięcia

5.  zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności i ustaleniami w ramach kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy poziom i charakter przesunięć w roku 2014 nie wykracza poza ramy określone w przepisach finansowych, tak samo jak w roku poprzednim;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

6.  zauważa, że w 2014 r. Agencja sfinalizowała pięć procedur naboru pracowników, natomiast w 2015 r. jedna jest w toku, a kolejne trzy są planowane; dostrzega, że wszystkie obecne działania w zakresie naboru mają na celu zastąpienie odchodzących pracowników lub zatrudnienie pracowników na umowach tymczasowych w miejsce osób znajdujących się na długoterminowych zwolnieniach chorobowych lub urlopach macierzyńskich; zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za 2014 r. Trybunał nie poczynił żadnych uwag dotyczących procedur naboru pracowników prowadzonych przez Agencję;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

7.  przyjmuje do wiadomości fakt, iż po przyjęciu przez Agencję w listopadzie 2014 r. polityki zapobiegania konfliktom interesów nie wykryto sytuacji konfliktu interesów;

8.  apeluje o ogólnie skuteczniejsze zapobieganie korupcji i zwalczanie jej dzięki podejściu całościowemu, począwszy od poprawy publicznego dostępu do dokumentów i surowszych przepisów dotyczących konfliktu interesów, wprowadzenia lub wzmocnienia rejestrów służących przejrzystości oraz zapewnienia wystarczających zasobów do przeznaczenia na środki egzekwowania prawa, a skończywszy na lepszej współpracy między państwami członkowskimi i współpracy z odnośnymi państwami trzecimi;

9.  przypomina, że obowiązujące procedury dotyczące zapobiegania konfliktom interesów pracowników Agencji są poddawane przeglądowi, który miał zostać zakończony w 2015 r.; zauważa, że przegląd zasad trwa nadal i wzywa Agencję do zakończenia tego procesu w najwcześniejszym możliwym terminie oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach;

10.  zachęca Agencję do lepszego informowania swoich pracowników na temat polityki dotyczącej konfliktów interesów w ramach prowadzonych działań informacyjnych oraz do uwzględnienia rzetelności i przejrzystości jako elementów, które powinny być obowiązkowo omawiane podczas procedury rekrutacji i rozmów na temat wyników;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

11.  odnotowuje fakt, że w rocznym planie zarządzania na 2014 r. Agencja uzgodniła środki mające na celu dalsze podnoszenie skuteczności standardów kontroli wewnętrznej (SKW) w kilku obszarach; zauważa, że z uwagi na zakres wybranych obszarów przygotowano wieloletni plan działania; zauważa ponadto, że w 2014 r. dyrektor Agencji przyjął politykę kontroli wewnętrznej obejmującą specjalną procedurę samooceny w odniesieniu do SKW, opartą na utrwalonej praktyce Agencji, określającą obowiązujące systemy kontroli wewnętrznej oraz definiującą role i obowiązki w odniesieniu do wdrożenia procedury;

Audyt wewnętrzny

12.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji pełni funkcję audytora wewnętrznego Agencji i prowadzi w niej audyty na podstawie strategicznego planu audytów wewnętrznych; odnotowuje ponadto, że w 2014 r. Służba Audytu Wewnętrznego nie przeprowadziła żadnych nowych audytów oraz że kolejny audyt w ramach strategicznego planu audytów wewnętrznych miał miejsce w kwietniu 2015 r.;

Inne uwagi

13.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że po zmianach w regulaminie pracowniczym z 2004 r., wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 723/2004(1), znalazły się w nich przepisy, zgodnie z którymi przyszłe wynagrodzenie urzędników zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r. nie powinno być niższe niż określone regulaminem we wcześniejszym brzmieniu; zauważa, że w ramach przeprowadzonej przez Trybunał kontroli stwierdzono naruszenie tego przepisu w przypadku jednego spośród 26 urzędników zatrudnionych w tym czasie, co doprowadziło do zaniżenia płatności o 5 300 EUR w okresie od 2005 do 2014 r.; odnotowuje, że Agencja podjęła niezbędne działania w celu rozwiązania tego problemu;

14.  zauważa, że przeprowadzka Agencji do nowej siedziby została zakończona pod koniec 2013 r., lecz w pełni wdrożona w 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowa siedziba zapewnia pracownikom więcej miejsca i lepsze warunki pracy, jak również lepsze pomieszczenia do przyjmowania gości; odnotowuje z zadowoleniem, że przeprowadzka przyniosła znaczne oszczędności pod względem kosztów najmu; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podpisanie umowy z władzami hiszpańskimi zapewniło Agencji siedzibę w perspektywie długoterminowej;

15.  twierdzi, że sprawozdania roczne Agencji mogłyby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa Agencję do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

16.  uznaje kluczową rolę Agencji w realizacji strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020;

17.  zauważa, że rok 2014 był pierwszym rokiem wdrażania nowego wieloletniego programu strategicznego Agencji na lata 2014–2020; docenia pozytywne informacje dotyczące osiągnięć Agencji w pierwszym roku wdrażania strategii w następujących obszarach priorytetowych, jakie w niej zdefiniowano: przewidywanie zmian, fakty i liczby, narzędzia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, upowszechnianie wiedzy, tworzenie sieci wiedzy i komunikacja instytucjonalna;

18.  z zadowoleniem przyjmuje aktywną współpracę między Agencją a odpowiednimi organami państw członkowskich;

19.  wyraża uznanie dla działań Agencji w zakresie przygotowania internetowego i interaktywnego narzędzia oceny ryzyka oraz jej starań w ramach kampanii „Zdrowe miejsca pracy” mających upowszechniać zapobieganie ryzyku i promować zrównoważone i zdrowe miejsca pracy.

o
o   o

20.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1).
(2) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0159.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności