Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2169(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0134/2016

Predkladané texty :

A8-0134/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.48
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0184

Prijaté texty
PDF 359kWORD 92k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
P8_TA(2016)0184A8-0134/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014 (2015/2169(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0134/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 284.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 284.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014 (2015/2169(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0134/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 284.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 284.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014 (2015/2169(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0134/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 17 256 026 EUR, čo predstavuje zníženie o 1,17 % v porovnaní s rokom 2013;

B.  keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2014 bol vo výške 14 987 210 EUR, čo predstavuje zníženie o 4,02 % v porovnaní s rokom 2013;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v súvislosti s dvoma poznámkami uvedenými v správe Dvora audítorov za rok 2013 boli prijaté nápravné opatrenia a obe poznámky sú označené ako neplatné;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,65 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 75,59 %;

Záväzky a prenosy

3.  konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2015 v rámci hlavy II (administratívne výdavky) predstavovala 443 412 EUR (34 %); uznáva, že tieto prenosy sa týkajú najmä zakúpenia tovarov a služieb podľa plánu na konci roka v súvislosti so zariadením nových priestorov agentúry, obnovou ročných zmlúv na informačné technológie a nákladmi na audítorské služby;

4.  poznamenáva, že z rozpočtového roka 2013 bola prenesená suma 4 384 922 EUR; s uspokojením konštatuje, že len 1,96 % prenosov z roku 2013 bolo zrušených;

Presuny

5.  konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti aj podľa zistení Dvora audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2014 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel ako v predošlom roku;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  poznamenáva, že agentúra v roku 2014 uzavrela päť postupov prijímania zamestnancov, jeden ešte prebieha a na rok 2015 sú naplánované ďalšie tri; uznáva, že všetci novo prijatí zamestnanci majú buď nahradiť odchádzajúcich zamestnancov alebo ide o dočasné pracovné pomery, ktoré majú vykryť prípady dlhodobej práceneschopnosti alebo materskej dovolenky; konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe na rok 2014 neuviedol žiadne pripomienky týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov agentúry;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  uznáva, že odvtedy, ako agentúra prijala v novembri 2014 politiku v oblasti konfliktov záujmov, neboli zistené žiadne situácie konfliktu záujmov;

8.  požaduje celkové zlepšenie v prevencii korupcie a boja proti nej na základe holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo sprísnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

9.  pripomína, že existujúce postupy predchádzania konfliktu záujmov vzťahujúce sa na zamestnancov agentúry sa práve revidujú a boli dokončené v roku 2015; poznamenáva, že preskúmanie pravidiel stále prebieha, a vyzýva agentúru, aby čo najskôr dokončila tento proces a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch;

10.  nabáda agentúru, aby svojich zamestnancov popri prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutí integrity a transparentnosti ako povinného bodu diskusie v rámci postupov prijímania zamestnancov a hodnotenia výkonnosti ďalej informovala o politike v oblasti konfliktu záujmov;

Vnútorné kontroly

11.  berie na vedomie skutočnosť, že vo svojom ročnom pláne riadenia na rok 2014 sa agentúra dohodla na opatreniach, ktoré majú vo viacerých oblastiach ďalej zlepšiť účinnosť štandardov vnútornej kontroly agentúry; poznamenáva, že vzhľadom na rozsah identifikovaných oblastí bol pripravený viacročný akčný plán; ďalej poznamenáva, že v júni 2014 riaditeľ agentúry prijal politiku vnútornej kontroly, ktorá zahŕňa osobitný postup týkajúci sa vlastného hodnotenia štandardov vnútornej kontroly, ktoré sa zakladá na zaužívanej praxi agentúry, poskytuje prehľad platných systémov vnútornej kontroly v agentúre a vymedzuje úlohy a zodpovednosti vo vzťahu k vykonávaniu postupu;

Vnútorný audit

12.  poznamenáva, že Útvar Komisie pre vnútornú kontrolu slúži ako vnútorný audítor agentúry a vykonáva audity v agentúre na základe strategického plánu vnútorného auditu; ďalej konštatuje, že v roku 2014 Útvar Komisie pre vnútornú kontrolu nevykonal žiadne nové audity a že ďalší audit v rámci strategického plánu vnútorného auditu sa konal v apríli 2015;

Ďalšie pripomienky

13.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že služobný poriadok zmenený v roku 2004 nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004(1) zahŕňal ustanovenia o tom, že platy úradníkov, ktorí boli prijatí do 1. mája 2004, by v budúcnosti nemali byť nižšie ako platy podľa predchádzajúceho služobného poriadku; konštatuje, že auditom Dvora audítorov sa zistilo, že toto ustanovenie nebolo dodržané a že to v prípade jedného z 26 úradníkov zamestnaných v tom čase viedlo k nedoplatkom v mzdách vo výške 5 300 EUR za obdobie 2005 – 2014; berie na vedomie, že agentúra podnikla potrebné kroky na nápravu tohto problému;

14.  konštatuje, že sťahovanie agentúry do nových priestorov bolo dokončené koncom roku 2013, ale v plnej miere bolo vykonané v roku 2014; víta skutočnosť, že nové priestory poskytujú zamestnancom viac miesta a lepšie pracovné podmienky a návštevníkom lepšie zázemie na konanie schôdzí; s uspokojením konštatuje, že presťahovanie viedlo k podstatným úsporám na nájomnom; víta skutočnosť, že dohoda o sídle agentúry so španielskymi orgánmi zabezpečuje jej dlhodobé umiestnenie;

15.  konštatuje, že výročné správy agentúry by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

16.  uznáva kľúčovú úlohu agentúry pri vykonávaní strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020;

17.  poznamenáva, že rok 2014 bol prvým rokom nového viacročného strategického programu agentúry na roky 2014 – 2020; oceňuje pozitívne náznaky výsledkov agentúry počas prvého roka tejto stratégie v týchto prioritných oblastiach, ktoré sú v nej definované: predvídanie zmien, skutočnosti a číselné údaje, nástroje na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zvyšovanie informovanosti, vedomosti o vytváraní sietí a podniková komunikácia;

18.  víta aktívnu spoluprácu agentúry a príslušných orgánov členských štátov;

19.  vyzdvihuje prácu agentúry na rozvoji on-line nástroja na interaktívne posúdenie rizík a jej úsilie prostredníctvom kampane za zdravé pracoviská posilniť predchádzanie rizikám a podporovať udržateľné a zdravé pracoviská.

o
o   o

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).
(2) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia