Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2185(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0110/2016

Předložené texty :

A8-0110/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.49
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0185

Přijaté texty
PDF 474kWORD 75k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
P8_TA(2016)0185A8-0110/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2014 (2015/2185(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(4), a zejména na čl. 8 odst. 9 přílohy tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0110/2016),

1.  uděluje absolutorium generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 19.12.2015, s. 299.
(2) Úř. věst. C 409, 19.12.2015, s. 299.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2014 (2015/2185(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(4), a zejména na článek 8 přílohy tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0110/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Zásobovací agentury Euratomu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 19.12.2015, s. 299.
(2) Úř. věst. C 409, 19.12.2015, s. 299.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2014 (2015/2185(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0110/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Zásobovací agentury Euratomu (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 činil 104 000 EUR, což je stejná výše jako v roce 2013;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce agentury za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že je tato účetní závěrka spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra čerpání prostředků na závazky ve výši 91,08 %, což představuje pokles o 3,92 % oproti roku 2013; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 81,13 %, což představuje nárůst o 21,91 % ve srovnání s rokem 2013;

Další připomínky

2.  bere na vědomí, že agentura předložila ve své účetní závěrce ocenění správních služeb, jež byly hrazeny přímo z rozpočtu Komise;

3.  prohlašuje, že výroční zprávy orgánů, institucí a agentur Unie by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupují v souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá orgány, instituce a agentury Unie, aby učinily součástí svých výročních zpráv standardní kapitolu věnovanou těmto komponentům;

4.  bere na vědomí, že agentura zavedla vhodnou strategii řízení rizik a strategii kontroly; dále bere na vědomí, že agentura provedla veškeré nezbytné kroky v oblasti posuzování a snižování rizik s cílem sladit svůj systém vnitřní kontroly s požadavky Účetního dvora;

o
o   o

5.  pokud jde o další připomínky průřezové povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí