Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2185(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0110/2016

Texte depuse :

A8-0110/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.49
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0185

Texte adoptate
PDF 328kWORD 76k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2014: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA)
P8_TA(2016)0185A8-0110/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2185(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 1 alineatul (2),

–  având în vedere Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom(4), în special articolul 8 alineatul (9) din anexa la această decizie,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0110/2016),

1.  acordă directorului general al de Aprovizionare a Euratom descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 19.12.2015, p. 299.
(2) JO C 409, 19.12.2015, p. 299.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 41, 15.2.2008, p. 15.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2185(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 1 alineatul (2),

–  având în vedere Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom(4), în special articolul 8 alineatul (9) din anexa la această decizie,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0110/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 19.12.2015, p. 299.
(2) JO C 409, 19.12.2015, p. 299.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 41, 15.2.2008, p. 15.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2185(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0110/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției de Aprovizionare a Euratom (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 104 000 EUR, o sumă egală cu cea din 2013;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale respective și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție a creditelor de angajament de 91,08 %, reprezentând o scădere cu 3,92 % față de 2013; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 81,13 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 21,91 % în comparație cu 2013;

Alte observații

2.  ia act de faptul că, în conturile sale anuale, Agenția a furnizat estimări ale serviciilor administrative plătite direct din bugetul Comisiei;

3.  afirmă că rapoartele anuale ale instituțiilor și agențiilor UE ar putea juca un rol important în asigurarea respectării transparenței, responsabilității și integrității; invită instituțiile și agențiile UE să includă în rapoartele lor anuale un capitol standard privind aceste componente;

4.  constată că Agenția a pus în vigoare o strategie corespunzătoare de gestionare a riscurilor și de control; constată, de asemenea, că Agenția a adoptat toate măsurile necesare privind evaluarea și atenuarea riscurilor pentru a-și alinia sistemul de control intern cu cerințele Curții;

o
o   o

5.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate