Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2185(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0110/2016

Predkladané texty :

A8-0110/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.49
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0185

Prijaté texty
PDF 335kWORD 76k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
P8_TA(2016)0185A8-0110/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014 (2015/2185(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(4), a najmä na článok 8 ods. 9 jeho prílohy,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0110/2016),

1.  udeľuje generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 19.12.2015, s. 299.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 19.12.2015, s. 299.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014 (2015/2185(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(4), a najmä na článok 8 ods. 9 jeho prílohy,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0110/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Zásobovacej agentúry Euratomu sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 19.12.2015, s. 299.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 19.12.2015, s. 299.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014 (2015/2185(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0110/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Zásobovacej agentúry Euratomu (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 104 000 EUR, čo je rovnaká suma ako v roku 2013;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov na úrovni 91,08 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 3,92 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 81,13 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 21,91 %;

Ďalšie pripomienky

2.  berie na vedomie skutočnosť, že agentúra vo svojej ročnej účtovnej závierke poskytla odhady administratívnych služieb hradených priamo z rozpočtu Komisie;

3.  uvádza, že výročné správy inštitúcií a agentúr Únie by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní pravidiel transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva inštitúcie a agentúry Únie, aby do svojich výročných správ zahrnuli štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

4.  uznáva, že agentúra má zavedenú vhodnú stratégiu riadenia rizík a kontroly; ďalej konštatuje, že agentúra prijala všetky potrebné opatrenia týkajúce sa posúdenia a zmierňovania rizika s cieľom zosúladiť svoj systém vnútornej kontroly s požiadavkami Súdneho dvora;

o
o   o

5.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia