Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2165(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0120/2016

Внесени текстове :

A8-0120/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.50
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0186

Приети текстове
PDF 571kWORD 101k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
P8_TA(2016)0186A8-0120/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година (2015/2165(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Фондацията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0063/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(4), и по-специално член 16 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0120/2016),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 307.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 307.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година (2015/2165(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Фондацията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0063/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(4), и по-специално член 16 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0120/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 307.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 307.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година (2015/2165(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0120/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 20 774 000 EUR, което представлява увеличение с 0,73% спрямо 2013 г.,

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Фондацията за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палатата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че тези годишни отчети са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  Приветства корективните действия на Фондацията във връзка със загрижеността, изразена от Сметната палата относно вътрешната инвентаризация и вписването в регистъра на дълготрайните активи;

Бюджет и финансово управление

2.  Отбелязва, че усилията на Фондацията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до равнище на изпълнение на бюджета от 99,66% и че равнището на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 79,80%; отбелязва със задоволство, че високото общо равнище на бюджетни кредити, за които са поети задължения, показва своевременно поемане на бюджетни задължения;

Поети задължения и преноси

3.  Отбелязва, че равнището на пренесените за 2015 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, за дял III (оперативни разходи) е 53,7%; констатира, че преносите са свързани основно с многогодишни проекти, за които дейностите и плащанията са извършени съгласно предвидения график, както и с един многогодишен проект, при който изпълнението е изтеглено напред в 2014 г., но плащанията са дължими едва през 2015 г.;

4.  Констатира, че с цел привеждане на многогодишния характер на своите проекти в съответствие с бюджетния принцип на ежегодност, Фондацията съобщава сумата на предвидените преноси на Сметната палата в началото на всяка година; отбелязва, че това позволява на Сметната палата да разграничи неизбежните преноси, свързани с многогодишни проекти, от преносите, дължащи се на недостатъци в планирането и изпълнението на бюджета;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.  Приветства въвеждането на ново уеб приложение за управление на процеса на подбор и набиране на персонал, прието и приложено през 2014 г.; отбелязва, че това приложение ще позволи по-голямата част от процеса, който преди се е управлявал чрез редица системи на електронен и на хартиен носител, да се обедини в един работен процес с потенциални икономии на време;

6.  Отбелязва, че Фондацията е извършила за първи път през декември 2014 г. оценка на работните места, като е използвала общата методология, приета за агенциите на Съюза; отбелязва освен това, че резултатите от тази оценка показват, че 72,81% от служителите на Фондацията имат оперативни функции, 15,54% имат административни и координационни функции, а 11,65% имат неутрални функции;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

7.  Отбелязва със загриженост, че на уебсайта на Фондацията са публикувани автобиографиите и декларациите за интереси само на приблизително половината от членовете на нейния Управителен съвет; отчита, че Фондацията няма правни средства за налагане на представянето на тези документи; настоятелно призовава членовете на Управителния съвет на Фондацията да представят тези документи без забавяне, с оглед увеличаване на прозрачността;

8.  Призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси за поведение, включително Парламента, да засилят мерките си по прилагането им, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

9.  Насърчава Фондацията да повишава в по-голяма степен осведомеността сред своите служители за политиката относно конфликтите на интереси, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

Вътрешен контрол

10.  Отбелязва, че след даването на приоритет през 2013 г. на по-нататъшното развитие на стандартите за вътрешен контрол на Фондацията, в своя годишен работен план координаторът за вътрешния контрол постави акцент върху стандартите за вътрешен контрол, свързани с разпределянето и мобилността на персонала, процесите и процедурите, както и оценката на системата за вътрешен контрол на Фондацията; отбелязва освен това, че комисията за вътрешен контрол на Фондацията (КВК) е направила самооценка на слабостите във вътрешния контрол; отбелязва, че заключението на оценката е, че е необходимо усилията да бъдат съсредоточени върху повишаване на осведомеността относно системата за вътрешен контрол сред ръководните служители; отчита, че КВК е решила да планира и провежда семинари за всяка от избраните системи за вътрешен контрол;

Вътрешен одит

11.  Установява, че основният акцент през 2014 г. в отношенията на Фондацията със Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО) са последващите действия от проведения от СВО през 2013 г. одит на управлението на отношенията с клиенти и отношенията със заинтересованите страни и от направените от нея три препоръки; отбелязва, че пътната карта, договорена със СВО по отношение на трите препоръки е била изпълнена през 2014 г., като на СВО са били представени различни документи; отчита, че корективните действия, предприети от Фондацията са били готови за проверка от СВО към края на годината и са били представени на СВО за преглед;

Други коментари

12.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че след изменението на Правилника за длъжностните лица през 2004 г. с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета(1), Правилникът включва разпоредби, съгласно които бъдещите възнаграждения на длъжностни лица, назначени преди 1 май 2004 г., не следва да бъдат по-малки от тези, заложени в предходния правилник; отбелязва, че одитът на Сметната палата е разкрил нарушение на тази разпоредба, като по отношение на 20 от 78-те длъжностни лица, които са били назначени тогава, това е довело до занижаване на възнагражденията с общо 128 735 EUR за периода 2005—2014 г.; отчита, че изчисляването на възнагражденията във Фондацията е възложено на външен изпълнител, а именно на Службата за управление и плащане на Комисията; отбелязва, че Фондацията е предприела необходимите действия, за да разреши този проблем;

13.  Отбелязва, че въпреки че Фондацията съществува от 1975 г., все още между нея и приемащата държава членка не е подписано всеобхватно споразумение за нейното седалище; отбелязва със задоволство, че преговорите с приемащата държава членка, които са започнали през февруари 2014 г., са завършени и че подписването на споразумение относно седалището на Фондацията се е състояло на 10 ноември 2015 г.; отбелязва, че това споразумение следва да увеличи прозрачността по отношение на условията, при които работят Фондацията и нейните служители;

14.  Приветства успешното изпълнение на четиригодишната работна програма на Фондацията; оценява високо важната работа, извършена по трите европейски проучвания: Европейското проучване на качеството на живот, Европейското проучване на условията на труд и Проучването на европейските дружества; отбелязва, че Фондацията продължава да съсредоточава своите научни изследвания върху младежката безработица и социалното сближаване; оценява нейния принос за оценката на въздействието на кризата върху условията на труд и живот;

15.  Приветства приключването на трите основни доклада: „Психологически рискове в Европа“, „Трудова мобилност в ЕС: последни тенденции и политики“ и „Социалното сближаване и благоденствието в ЕС“;

16.  Оценява предоставяните от Фондацията научни изследвания и ценна сравнителна информация и отбелязва тяхното ключово значение за осигуряването на основани на данни разисквания относно социалните и трудови политики; изтъква особеното значение на сътрудничеството, установено между Фондацията и комисията по заетост и социални въпроси;

17.  Отчита, че Фондацията остава съществен фактор, допринасящ за разработването на политиките, като използването на нейния експертен опит в ключови за политиките на Съюза документи остава значително; приветства факта, че ключовите показатели за изпълнението сочат висока степен на видимо присъствие и признание на научната стойност на изследователската работа на Фондацията;

o
o   o

18.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1).
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0159.

Правна информация - Политика за поверителност