Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2165(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0120/2016

Indgivne tekster :

A8-0120/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.50
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0186

Vedtagne tekster
PDF 182kWORD 78k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
P8_TA(2016)0186A8-0120/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014 (2015/2165(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016–C8-0063/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene(4), særlig artikel 16,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0120/2016),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 307.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 307.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014 (2015/2165(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016–C8-0063/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene(4), særlig artikel 16,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0120/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 307.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 307.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014 (2015/2165(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0120/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (i det følgende benævnt "instituttet") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 20 774 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 0,73 % i forhold til 2013;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab var rigtigt, og at de underliggende transaktioner var lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  glæder sig over instituttets korrigerende foranstaltninger med hensyn til de spørgsmål, som Revisionsretten fremsatte angående inventaropgørelsen og registreringen af anlægsaktiver;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at instituttets budgetovervågningsindsats i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,66 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 79,80 %; bemærker med tilfredshed, at det høje samlede niveau af forpligtede bevillinger tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt;

Forpligtelser og fremførsler

3.  bemærker, at niveauet af forpligtede bevillinger for afsnit III (aktionsudgifter), der blev fremført til 2015, var på 53,7 %; konstaterer, at disse fremførsler primært vedrørte flerårige projekter, for hvilke aktiviteterne blev gennemført og betalingerne afholdt i henhold til tidsplanen, og et flerårigt projekt, hvor gennemførelsen blev fremrykket til 2014, men hvor betalingerne først skulle afholdes i 2015;

4.  konstaterer, at instituttet indberetter beløbet for planlagte fremførsler til Revisionsretten i begyndelsen af hvert år for at tilpasse sine projekters flerårige karakter til budgetprincippet om etårighed; noterer sig, at denne indberetning giver Revisionsretten mulighed for at sondre mellem de uundgåelige fremførsler forbundet med flerårige projekter og fremførsler, som er udtryk for mangler i budgetplanlægningen eller gennemførelsen;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

5.  glæder sig over indførelsen af en ny webapplikation til forvaltning af udvælgelses- og ansættelsesproceduren, som blev vedtaget og gennemført i løbet af 2014; bemærker, at denne applikation medfører, at det meste af proceduren, der tidligere blev forvaltet gennem en række elektroniske og papirbaserede systemer, kan tilrettelægges inden for ét workflow, hvilket indebærer mulige tidsbesparelser;

6.  noterer sig, at instituttet for første gang i december 2014 afholdt en jobscreeningsøvelse efter den fælles metode, der er vedtaget for EU-agenturerne; bemærker endvidere, at 72,81 % af instituttets medarbejdere ifølge denne øvelse havde operationelle funktioner, 15,54 % havde administrative støtte- og koordineringsfunktioner, og 11,65 % havde neutrale funktioner;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

7.  bemærker med bekymring, at kun omkring halvdelen af CV'erne og interesseerklæringerne fra instituttets bestyrelsesmedlemmer er offentligt tilgængelige på dets websted; erkender, at instituttet ikke har nogen retlige muligheder for at kræve, at disse dokumenter indsendes; opfordrer indtrængende instituttets bestyrelsesmedlemmer til straks at indsende disse dokumenter med henblik på at skabe større gennemsigtighed;

8.  opfordrer de EU-institutioner og -agenturer, der har indført adfærdskodekser – herunder Parlamentet – til at fremskynde gennemførelsesforanstaltningerne hertil, f.eks. kontrol af erklæringer om økonomiske interesser;

9.  tilskynder instituttet til sideløbende med de igangværende oplysningsaktiviteter yderligere at øge opmærksomheden omkring politikken om interessekonflikter blandt sine medarbejdere og til at medtage integritet og gennemsigtighed som et obligatorisk punkt, der skal drøftes i forbindelse med ansættelsesprocedurer og præstationssamtaler;

Interne kontroller

10.  bemærker, at den interne kontrolkoordinator, som følge af prioriteringen i 2013 af en videreudvikling af instituttets standarder for intern kontrol, i sin årlige arbejdsplan fokuserede på standarderne for intern kontrol vedrørende fordeling og mobilitet af personalet, processer og procedurer samt vurderingen af instituttets interne kontrolsystem; bemærker endvidere, at instituttets interne kontroludvalg har foretaget en selvevaluering af interne kontrolsvagheder; noterer sig, at konklusionen af denne evaluering var, at der skulle fokuseres på at øge ledernes bevidsthed om standarderne for intern kontrol; konstaterer, at det interne kontroludvalg har besluttet at planlægge og afholde seminarer for hver enkelt af de udvalgte standarder for intern kontrol;

Intern revision

11.  konstaterer, at den vigtigste aktivitet i 2014 for så vidt angår instituttets forbindelser med Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) var at følge op på IAS' undersøgelse fra 2013 af forvaltningen af kunderelationer og forbindelser med interesserede parter og på dens tre anbefalinger; noterer sig det forhold, at den køreplan, der blev aftalt med IAS for så vidt angår de tre anbefalinger, blev implementeret i 2014, og at forskellige dokumenter blev stillet til rådighed for IAS; konstaterer, at de korrigerende foranstaltninger, som instituttet gennemførte, var klar til at blive gennemgået af IAS ved årets udgang og blev forelagt IAS med henblik herpå;

Andre bemærkninger

12.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der i forbindelse med ændringen af personalevedtægten i 2004 ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004(1) blev medtaget bestemmelser om, at fremtidige vederlag for tjenestemænd, der blev rekrutteret før den 1. maj 2004, ikke bør være lavere end under den tidligere vedtægt; bemærker, at Revisionsrettens revision viste, at disse bestemmelser ikke var blevet overholdt, og at dette for så vidt angår 20 af de 78 tjenestemænd, der var ansat på dette tidspunkt, havde ført til, at der i perioden 2005-2014 var blevet udbetalt 128 735 EUR for lidt; erkender, at beregningen af instituttets lønninger foretages eksternt af Kommissionens Kontor for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder; noterer sig, at instituttet traf de nødvendige foranstaltninger for at rette op på situationen;

13.  noterer sig, at der, selv om instituttet indledte sit arbejde i 1975, ikke blev undertegnet en dækkende hjemstedsaftale mellem instituttet og værtsmedlemsstaten i 2014; bemærker med tilfredshed, at forhandlingerne med værtsmedlemsstaten, som blev indledt i februar 2014, blev afsluttet, og at instituttets hjemstedsaftale blev undertegnet den 10. november 2015; bemærker, at denne aftale bør fremme gennemsigtigheden i de vilkår, som instituttet og dets personale arbejder under;

14.  glæder sig over den vellykkede gennemførelse af instituttets fireårige arbejdsprogram; roser det vigtige arbejde, der er blevet udført i forbindelse med de tre europæiske undersøgelser: den europæiske undersøgelse af livskvalitet, den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene og den europæiske undersøgelse af europæiske virksomheder; bemærker, at instituttet fortsat har fokuseret på ungdomsarbejdsløshed og social samhørighed i sin forskning; sætter pris på instituttets bidrag til at vurdere krisens indvirkning på arbejds- og levevilkårene;

15.  glæder sig over afslutningen af de tre nøglerapporter: "Psychosocial risks in Europe", "Labour mobility in the EU: Recent trends and policies" og "Social cohesion and well-being in the EU";

16.  påskønner instituttets forskning og den værdifulde sammenlignende information, som tilvejebringes herved, og bemærker, at denne information er af central betydning med hensyn til at sikre faktabaserede drøftelser om social- og beskæftigelsespolitikker; fremhæver, at det igangværende samarbejde mellem instituttet og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender er af en helt særlig relevans;

17.  konstaterer, at instituttet fortsat bidrog væsentligt til politikudviklingen, og at anvendelsen af instituttets ekspertviden forblev tydelig i centrale EU-politikdokumenter; glæder sig over, at de centrale resultatindikatorer viser en høj grad af synlighed og anerkendelse af den videnskabelige værdi af den forskning, som instituttet udfører;

o
o   o

18.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 28. april 2016(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1).
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik