Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2165(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0120/2016

Esitatud tekstid :

A8-0120/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.50
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0186

Vastuvõetud tekstid
PDF 262kWORD 76k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
P8_TA(2016)0186A8-0120/2016
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2165(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust fondi tegevuse heakskiitmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6)), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0120/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktori tegevusele fondi 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 307.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 307.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2165(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastus ega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust fondi tegevuse heakskiitmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6)), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0120/2016),

1.  märgib, et Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 307.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 307.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2165(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0120/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (edaspidi „fond“) finantsaruannete kohaselt oli fondi 2014. aasta lõplik eelarve 20 774 000 eurot, mis oli 2013. aasta eelarvest 0,73 % suurem;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes fondi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et fondi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  väljendab heameelt fondi parandusmeetmete üle seoses märkustega, mille kontrollikoda tegi füüsilise inventuuri ja põhivara registreerimise kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2014. aastal fondi eelarve jälgimiseks tehtud jõupingutuste tulemuseks oli eelarve täitmise määr 99,66 % ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 79,80 %; märgib rahuloluga, et kulukohustustega seotud assigneeringute üldine kõrge tase näitas seda, et kulukohustused võeti õigel ajal;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  märgib, et 2015. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli III jaotises (tegevuskulud) 53,7 %; võtab teadmiseks, et need ülekandmised olid peamiselt seotud mitmeaastaste projektidega, mille puhul toimus tegevuse elluviimine ja maksete tegemine plaanipäraselt, ning ühe mitmeaastase projektiga, mille elluviimine toodi ettepoole 2014. aastasse, kuid mille maksed tuleb tasuda alles 2015. aastal;

4.  võtab teadmiseks asjaolu, et fond teatab kontrollikojale iga aasta algul kavandatud ülekandmiste summa, et viia oma mitmeaastased projektid kooskõlla eelarve aastasuse põhimõttega; võtab teadmiseks asjaolu, et teatamine võimaldab kontrollikojal teha vahet mitmeaastaste projektidega seotud vältimatute ülekandmiste ning eelarve planeerimise või täitmise puudujääkidele viitavate ülekandmiste vahel;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

5.  väljendab heameelt selle üle, et kasutusele võeti valiku- ja töölevõtmismenetluse haldamiseks loodud uus veebirakendus, mis kinnitati ja rakendati 2014. aastal; märgib, et nimetatud rakendus võimaldab koondada varem eri elektrooniliste ja paberkandjatel põhinevate süsteemidega hallatava menetluse suures osas ühte tööprotsessi, mis võib aega säästa;

6.  võtab teadmiseks, et fond viis 2014. aasta detsembris esimest korda läbi ametikohtade läbivaatamise liidu ametite jaoks vastu võetud ühise metoodika alusel; märgib lisaks, et kõnealusel läbivaatamisel selgus, et 72,81 % fondi töötajatest täitis põhitegevusega seotud ülesandeid, 15,54 % töötajatest haldustoe- ja koordineerimisülesandeid ning 11,65 % töötajatest neutraalseid ülesandeid;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

7.  võtab murega teadmiseks, et fondi veebisaidil on avaldatud ainult ligikaudu poolte fondi juhatuse liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid; võtab teadmiseks, et fondil puuduvad õiguslikud vahendid, et nõuda nimetatud dokumentide esitamist; nõuab tungivalt, et fondi juhatuse liikmed esitaksid läbipaistvuse suurendamiseks viivitamata need dokumendid;

8.  nõuab, et need liidu institutsioonid ja ametid, sealhulgas parlament, kes on kehtestanud käitumisjuhendi, tõhustaksid selle rakendamise meetmeid, nt majanduslike huvide deklaratsioonidega seotud kontrolle;

9.  ergutab fondi suurendama koos muude teadlikkuse suurendamise meetmetega oma töötajate teadlikkust huvide konflikti alasest poliitikast ning lisama usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustusliku punktina arutamiseks töölevõtmismenetluste ja tulemuslikkuse hindamiste käigus;

Sisekontroll

10.  võtab teadmiseks, et sisekontrolli koordinaator keskendus oma iga-aastases tegevuskavas pärast seda, kui 2013. aastal seati esikohale fondi sisekontrolli standardite edasiarendamine, personali jaotuse ja liikuvuse, protsesside ja menetluste ning fondi sisekontrolli süsteemi hindamisega seotud sisekontrolli standarditele; võtab ühtlasi teadmiseks, et fondi sisekontrollikomisjon teostas fondi sisekontrolli puuduste hindamise; võtab teadmiseks asjaolu, et hindamise tulemusel jõuti järeldusele, et juhtide hulgas tuleb suurendada teadlikkust sisekontrolli standarditest; võtab teadmiseks, et sisekontrollikomisjon otsustas kavandada ja korraldada seminare iga valitud sisekontrolli standardi kohta;

Siseaudit

11.  kinnitab, et 2014. aastal oli fondi suhtlemisel komisjoni siseauditi talitusega peamiseks tegevuseks võtta järelmeetmeid seoses klientide ja sidusrühmadega suhtlemise haldamist käsitleva siseauditi talituse 2013. aasta auditi ja sellest tuleneva kolme soovitusega; võtab teadmiseks asjaolu, et siseauditi talitusega kolme soovituse osas kokku lepitud tegevuskava viidi ellu 2014. aastal ning siseauditi talitusele edastati hulk dokumente; võtab teadmiseks, et fondi võetud parandusmeetmed olid läbivaatamiseks valmis aasta lõpul ning need esitati läbivaatamiseks siseauditi talitusele;

Muud märkused

12.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et pärast personalieeskirjade muutmist 2004. aastal nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004(1) sisaldasid need eeskirjad sätteid, mille kohaselt ei tohiks enne 1. maid 2004 tööle võetud ametnike tulevased töötasud olla väiksemad kui eelmiste personalieeskirjadega ette nähtud töötasud; täheldab, et kontrollikoja audit näitas, et seda ei järgitud ja 78-st sel ajal tööle võetud ametnikust 20-le oli perioodil 2005–2014 kokku makstud 128 735 eurot vähem; võtab teadmiseks, et fondi palgaarvestus on delegeeritud komisjoni nõuete büroole; märgib, et fond võttis vajalikud meetmed kõnealuse probleemi lahendamiseks;

13.  märgib, et kuigi fond alustas tegevust 1975. aastal, ei sõlmitud 2014. aastal fondi ja asukohariigi vahel terviklikku peakorterilepingut; märgib rahuloluga, et asukohariigiga 2014. aasta veebruaris alanud läbirääkimised viidi lõpule ning fondi peakorterilepingule kirjutati alla 10. novembril 2015; nendib, et selline leping peaks parandama fondi ja selle personali töötingimuste läbipaistvust;

14.  väljendab heameelt fondi nelja-aastase tööprogrammi eduka rakendamise üle; tunnustab tehtud tööd kolme Euroopa uuringu – Euroopa elukvaliteedi uuringu, Euroopa töötingimuste uuringu ja Euroopa ettevõtete uuringu – läbiviimisel; märgib, et fond on oma uuringutes jätkuvalt keskendunud noorte töötusele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele; tunnustab fondi panust kriisi poolt töö- ja elutingimustele avaldatava mõju hindamisse;

15.  väljendab heameelt kolme väga olulise aruande – „Psühhosotsiaalsed riskid Euroopas“, „Tööränne Euroopa Liidus – hiljutised suundumused ja poliitika“ ning „Sotsiaalne ühtekuuluvus ja heaolu ELis“ – valmimise üle;

16.  tunnustab fondi tehtud uurimistööd ja esitatud väärtuslikku võrreldavat teavet ning märgib nende olulist tähtsust tõenditel põhinevate arutelude läbiviimise tagamiseks sotsiaal- ja tööga seotud poliitika küsimuses; rõhutab fondi ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni vahel toimuva koostöö erilist tähtsust;

17.  tunnustab asjaolu, et fond annab endiselt poliitikakujundusse olulise panuse ja tema eksperdiarvamusi kasutatakse liidu peamistes poliitikadokumentides märkimisväärsel määral; väljendab heameelt selle üle, et fondi tulemuslikkuse põhinäitajad annavad tunnistust suurest nähtavusest ja tema uurimistegevuse teadusliku väärtuse tunnustamisest;

o
o   o

18.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 124, 27.4.2004, lk 1).
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0159.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika