Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2165(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0120/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0120/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.50
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0186

Hyväksytyt tekstit
PDF 173kWORD 76k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
P8_TA(2016)0186A8-0120/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2165(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä säätiön vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(4) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0120/2016),

1.  myöntää Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 307.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 307.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2165(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä säätiön vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(4) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0120/2016),

1.  toteaa, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 307.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 307.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2165(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0120/2016),

A.  toteaa, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 20 774 000 euroa, mikä merkitsee 0,73 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan säätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että sen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee tyytyväisenä merkille säätiön korjaavat toimenpiteet, jotka koskevat tilintarkastustuomioistuimen huomautuksia fyysisestä inventaariosta ja käyttöomaisuuden rekisteröinnistä;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että säätiön varainhoitovuonna 2014 toteuttaman talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,66 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 79,80 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, että sidottujen määrärahojen korkea kokonaistaso osoittaa, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  panee merkille, että vuodelle 2015 siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli 53,7 prosenttia osastossa 3 (toimintamenot); toteaa, että nämä määrärahasiirrot liittyivät pääosin monivuotisiin hankkeisiin, joiden toimet toteutettiin ja maksut suoritettiin aikataulun mukaisesti, sekä yhteen monivuotiseen hankkeeseen, jonka toteutus siirrettiin vuoteen 2014 mutta jonka maksut erääntyvät vasta vuonna 2015;

4.  toteaa, että säätiön hankkeiden monivuotisuuden sovittaminen talousarvion vuotuisperiaatteeseen edellyttää sitä, että säätiö ilmoittaa suunnitelluista määrärahasiirroista tilintarkastustuomioistuimelle kunkin vuoden alussa; toteaa, että ilmoittamisen ansiosta tilintarkastustuomioistuin pystyy erottamaan monivuotisiin hankkeisiin liittyvät välttämättömät siirrot siirroista, jotka osoittavat talousarvion suunnittelun tai täytäntöönpanon puutteita;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

5.  pitää myönteisenä käyttöön otettua uutta verkkosovellusta, jolla hallinnoidaan valinta- ja palvelukseenottomenettelyä ja joka hyväksyttiin ja toteutettiin vuoden 2014 aikana; toteaa, että tämän sovelluksen avulla suurin osa menettelystä, jota aiemmin hallinnoitiin erilaisilla sähköisillä ja asiakirjoihin perustuvilla järjestelmillä, voidaan järjestää yhdeksi työnkuluksi, mikä mahdollistaa ajansäästön;

6.  panee merkille, että säätiö toteutti joulukuussa 2014 ensimmäistä kertaa työtehtävien tarkastelun käyttäen unionin virastoille hyväksyttyä yhteistä menettelyä; toteaa myös, että tarkastelun mukaan 72,81 prosentilla säätiön henkilöstöstä oli operatiivisia tehtäviä, 15,54 prosentilla oli hallinnolliseen tukeen ja koordinointiin liittyvä tehtäviä ja 11,65 prosentilla oli neutraaleja tehtäviä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

7.  panee huolestuneena merkille, että vain noin puolet säätiön hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloista ja sidonnaisuuksia koskevista ilmoituksista on julkisesti saatavilla säätiön verkkosivuilla; toteaa, ettei säätiöllä ole oikeudellisia keinoja vaatia näiden asiakirjojen esittämistä; kehottaa säätiön hallintoneuvoston jäseniä esittämään asiakirjat viipymättä avoimuuden parantamiseksi;

8.  kehottaa menettelysäännöt käyttöön ottaneita unionin toimielimiä ja erillisvirastoja, parlamentti mukaan luettuna, tehostamaan täytäntöönpanotoimiaan, kuten taloudellisista sidonnaisuuksista annettujen ilmoitusten tarkastamista;

9.  kannustaa säätiötä tiedottamaan henkilöstölleen entistä enemmän eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista käynnissä olevien tiedotustoimien ohella ja sisällyttämään lahjomattomuuden ja avoimuuden pakollisina kysymyksinä palvelukseenottomenettelyihin ja arviointikeskusteluihin;

Sisäinen valvonta

10.  toteaa, että kun vuonna 2013 oli asetettu etusijalle säätiön sisäisen valvonnan standardien kehittäminen edelleen, sisäisen valvonnan koordinaattori keskittyi vuotuisessa työsuunnitelmassaan sisäisen valvonnan standardeihin, jotka liittyivät henkilöstön jakautumiseen ja liikkuvuuteen, prosesseihin ja menettelyihin, sekä säätiön sisäisen valvonnan järjestelmän arviointiin; toteaa lisäksi, että säätiön sisäinen valvontakomitea arvioi itse sisäisen valvonnan puutteita; toteaa, että arvion tuloksena keskityttiin sisäisen valvonnan standardeja koskevan tietämyksen parantamiseen johtajatasolla; toteaa, että sisäinen valvontakomitea päätti suunnitella ja järjestää seminaareja kustakin valitusta sisäisen valvonnan järjestelmästä;

Sisäinen tarkastus

11.  toteaa, että vuoden 2014 tärkein tehtävä, joka liittyi säätiön suhteisiin komission sisäiseen tarkastukseen, oli seurata sisäisen tarkastuksen osaston vuonna 2013 tekemää asiakassuhteita ja suhteita sidosryhmiin koskevaa tarkastusta sekä sen kolmea suositusta; toteaa, että sisäisen tarkastuksen kanssa sovittu kolmea suositusta koskeva etenemissuunnitelma toteutettiin vuonna 2014 ja sisäiselle tarkastukselle esitettiin erilaisia asiakirjoja; toteaa, että säätiön korjaavat toimet olivat valmiita sisäisen tarkastuksen tarkastusta varten vuoden lopussa ja ne välitettiin sisäiselle tarkastukselle tarkastusta varten;

Muita huomautuksia

12.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen todenneen kertomuksessaan, että vuonna 2014 neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004(1) muutetuissa henkilöstösäännöissä määrättiin, että ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen virkamiesten palkat eivät saa olla pienempiä kuin edellisten henkilöstösääntöjen aikana; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa kävi ilmi, että mainittua sääntöä ei ollut noudatettu: tuolloin palveluksessa olleista 78 virkamiehestä 20:lle maksettiin yhteensä 128 735 euroa liian vähän kaudella 2005–2014; panee merkille, että säätiön palkanlaskenta on ulkoistettu komission palkkatoimistolle; panee merkille, että säätiö toteutti tarvittavia toimia asian korjaamiseksi;

13.  panee merkille, että vaikka säätiö aloitti toimintansa vuonna 1975, säätiön ja isäntäjäsenvaltion välistä kattavaa toimipaikkasopimusta ei ollut allekirjoitettu vuoden 2014 aikana; panee tyytyväisenä merkille, että helmikuussa 2014 aloitetut neuvottelut isäntäjäsenvaltion kanssa saatiin päätökseen ja säätiön toimipaikkaa koskeva sopimus allekirjoitettiin 10. marraskuuta 2015; toteaa, että sopimus myös edistää viraston ja sen henkilöstön toimintaolosuhteita koskevaa avoimuutta;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että säätiön nelivuotinen työohjelma on pantu menestyksekkäästi täytäntöön; antaa tunnustusta säätiön tekemästä kolmesta eurooppalaisesta tutkimuksesta, jotka käsittelevät elämänlaatua, työolosuhteita ja yrityksiä; panee merkille, että säätiö keskittyi tutkimuksessaan edelleen nuorisotyöttömyyteen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen; panee tyytyväisenä merkille säätiön panoksen arviointiin, joka koskee kriisin vaikutuksia elin- ja työoloihin;

15.  panee tyytyväisenä merkille kolme loppuunsaatettua keskeistä kertomusta, jotka ovat kertomus psykososiaalisista riskeistä Euroopassa, työvoiman liikkuvuutta koskeva kertomus ja kertomus sosiaalisesta koheesiosta ja hyvinvoinnista EU:ssa;

16.  arvostaa säätiön tekemää tutkimusta ja arvokkaita vertailukelpoisia tietoja ja toteaa, että ne ovat tärkeässä asemassa varmistettaessa sosiaalipolitiikkaa ja työhön liittyvää politiikkaa koskeva näyttöön perustuva keskustelu; korostaa säätiön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan välisen käynnissä olevan yhteistyön erityistä merkitystä;

17.  panee merkille, että säätiö on edelleen keskeinen vaikuttaja politiikan kehittämisessä ja että sen asiantuntemusta käytetään edelleen monissa keskeisissä EU-politiikkaa koskevissa asiakirjoissa; panee tyytyväisenä merkille, että keskeiset tulosindikaattorit osoittavat, että säätiön tutkimus on erittäin näkyvässä asemassa ja sen tieteellinen arvo tunnustetaan;

o
o   o

18.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 28. huhtikuuta 2016(2) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 723/2004, annettu 22. maaliskuuta 2004, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1).
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0159.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö