Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2165(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0120/2016

Teksty złożone :

A8-0120/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.50
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0186

Teksty przyjęte
PDF 501kWORD 93k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofund)
P8_TA(2016)0186A8-0120/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2014 (2015/2165(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Fundacji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(4), w szczególności jego art. 16,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8–0120/2016),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy absolutorium z wykonania budżetu Fundacji na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 307.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 307.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2014 (2015/2165(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Fundacji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(4), w szczególności jego art. 16,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8–0120/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 307.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 307.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2014 (2015/2165(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8–0120/2016),

A.  mając na uwadze, że według sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (zwanej dalej „Fundacją”) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2014 wyniósł 20 774 000 EUR, co stanowi wzrost o 0,73 % w porównaniu z 2013 r.;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Fundacji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2013

1.  przyjmuje z zadowoleniem działania naprawcze Fundacji dotyczące zasygnalizowanych przez Trybunał problemów odnoszących się do stanu inwentarza z natury i ewidencji aktywów trwałych;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zwraca uwagę, że wysiłki Fundacji związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,66 %, natomiast wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 79,80 %; zauważa z zadowoleniem, że wysoki ogólny poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, świadczy o terminowości zaciągania zobowiązań;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  odnotowuje, że poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, przeniesionych na 2015 r. wyniósł 53,7 % w tytule III (wydatki operacyjne); uznaje, że te przeniesienia związane były głównie z projektami wieloletnimi, w ramach których działania były realizowane i płatności dokonywane terminowo, oraz z jednym projektem wieloletnim, którego realizacja została przeniesiona na 2014 r., lecz termin płatności przypada dopiero w 2015 r.;

4.  stwierdza, że aby dostosować wieloletni charakter swoich projektów do budżetowej zasady jednoroczności, Fundacja zgłasza Trybunałowi na początku każdego roku kwotę planowanych przeniesień; przyjmuje do wiadomości, że to zgłaszanie umożliwia Trybunałowi oddzielenie nieuniknionych przeniesień dotyczących wieloletnich projektów od przeniesień, które wskazują na braki w planowaniu lub wykonywaniu budżetu;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

5.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie nowej aplikacji internetowej umożliwiającej zarządzanie procesami selekcji i naboru, która została zatwierdzona i wdrożona w 2014 r.; zauważa, że ta aplikacja umożliwi ujęcie większości procesu, zarządzanego wcześniej z wykorzystaniem kilku systemów elektronicznych i papierowych, w jeden obieg, co powinno pozwolić zaoszczędzić czas;

6.  zauważa, że w grudniu 2014 r. Fundacja przeprowadziła po raz pierwszy analizę zatrudnienia, wykorzystując wspólną metodologię przyjętą dla agencji Unii; odnotowuje ponadto, że według tej analizy 72,81 % pracowników Fundacji wykonywało funkcje operacyjne, 15,54 % zajmowało się wsparciem administracyjnym i koordynacją, a 11,65 % wykonywało funkcje neutralne;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

7.  z zaniepokojeniem przyjmuje do wiadomości, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów jedynie prawie połowy członków Rady Zarządzającej są publicznie dostępne na stronie internetowej Fundacji; stwierdza, że Fundacja nie dysponuje środkami prawnymi, by wymagać przedkładania tych dokumentów; apeluje do członków Rady Zarządzającej Fundacji, by niezwłocznie przedłożyli te dokumenty w celu zwiększenia przejrzystości;

8.  wzywa te instytucje oraz agencje Unii, które wprowadziły kodeksy postępowania, w tym Parlament, do nasilenia działań służących ich wdrażaniu, np. kontroli oświadczeń majątkowych;

9.  zachęca Fundację do lepszego informowania swojego personelu na temat polityki dotyczącej konfliktów interesów w ramach prowadzonych działań informacyjnych oraz do uwzględnienia rzetelności i przejrzystości jako elementów, które powinny być obowiązkowo omawiane podczas procedury rekrutacji i rozmów na temat wyników;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

10.  odnotowuje, że po tym, jak w 2013 r. priorytet nadany został dalszemu rozwojowi standardów kontroli wewnętrznej Fundacji, koordynator ds. kontroli wewnętrznej w swoim rocznym programie prac skupił się na standardach kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przydzielania i mobilności pracowników, procesów i procedur oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej w Fundacji; zauważa ponadto, że komitet kontroli wewnętrznej Fundacji przeprowadził samoocenę w celu stwierdzenia braków w zakresie kontroli wewnętrznej; odnotowuje, że w wyniku oceny postanowiono skupić się na podnoszeniu świadomości dotyczącej standardów kontroli wewnętrznej wśród kierowników; przyjmuje do wiadomości, że komitet kontroli wewnętrznej postanowił zaplanować i przeprowadzić seminaria na temat każdego z wybranych standardów kontroli wewnętrznej;

Audyt wewnętrzny

11.  stwierdza, że jeśli chodzi o stosunki Fundacji ze Służbą Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS), to w 2014 r. dotyczyły one głównie realizacji działań następczych w związku z audytem IAS z 2013 r. dotyczącym zarządzania kontaktami z klientami i zainteresowanymi stronami i z wydanymi przez IAS trzema zaleceniami; zauważa, że w 2014 r. zrealizowano uzgodniony z IAS plan działania dotyczący tych trzech zaleceń i udostępniono IAS różne odnośne dokumenty; uznaje, że pod koniec roku działania naprawcze wdrożone przez Fundację były gotowe do przeglądu IAS i zostały jej w tym celu przedłożone;

Inne uwagi

12.  na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że w następstwie zmian wprowadzonych do regulaminu pracowniczego w 2004 r. rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 723/2004(1), regulamin ten zawiera postanowienia, zgodnie z którymi przyszłe wynagrodzenie urzędników zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r. nie powinno być niższe od wynagrodzenia przewidzianego w poprzednim regulaminie; zauważa, że w ramach przeprowadzonej przez Trybunał kontroli stwierdzono naruszenie tego przepisu, co w przypadku 20 z 78 urzędników zatrudnionych w tym czasie doprowadziło do zaniżenia płatności o 128 735 EUR w latach 2005–2014; przyjmuje do wiadomości, że obliczanie wysokości wynagrodzeń Fundacji zostało zlecone Urzędowi Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych Komisji; zauważa, że Fundacja podjęła niezbędne działania, aby zaradzić sytuacji;

13.  zauważa, że choć Fundacja stała się operacyjna w 1975 r., w 2014 r. nie podpisano kompleksowej umowy w sprawie siedziby między Fundacją a przyjmującym państwem członkowskim; odnotowuje z zadowoleniem, że negocjacje z przyjmującym państwem członkowskim, które rozpoczęły się w lutym 2014 r., zostały zakończone i że dnia 10 listopada 2015 r. podpisana została umowa w sprawie siedziby Fundacji; zauważa, że ta umowa powinna propagować przejrzystość co do warunków działania Fundacji i jej personelu;

14.  z zadowoleniem przyjmuje pomyślną realizację czteroletniego programu prac Fundacji; pochwala istotną pracę włożoną w opracowanie trzech badań europejskich: europejskiego badania jakości życia, europejskiego badania warunków pracy i europejskiego badania przedsiębiorstw; zauważa, że Fundacja nadal koncentrowała się w swoich pracach badawczych na bezrobociu osób młodych i spójności społecznej; docenia jej wkład w ocenę wpływu kryzysu na warunki pracy i życia;

15.  przychylnie odnosi się do wniosków z trzech kluczowych sprawozdań: „Zagrożenia psychospołeczne w Europie”, „Mobilność zawodowa w UE: najnowsze trendy i strategie polityczne” oraz „Spójność społeczna i dobrobyt w UE”;

16.  docenia badania dostarczone przez Fundację oraz cenne informacje porównawcze i odnotowuje ich kluczowe znaczenie dla zagwarantowania opartej na dowodach dyskusji w sprawie polityki społecznej i polityki zatrudnienia; podkreśla szczególne znaczenie aktualnej współpracy między Fundacją a Komisją Zatrudnienia i Spraw Socjalnych;

17.  uznaje, że Fundacja nadal wnosiła znaczący wkład w kształtowanie polityki i często wykorzystywano jej fachową wiedzę w kluczowych dokumentach dotyczących polityki Unii; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kluczowe wskaźniki wykonania świadczą o dużej widoczności i uznaniu wartości naukowej badań prowadzonych przez Fundację;

o
o   o

18.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1).
(2) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0159.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności