Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2165(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0120/2016

Predkladané texty :

A8-0120/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.50
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0186

Prijaté texty
PDF 362kWORD 93k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
P8_TA(2016)0186A8-0120/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014 (2015/2165(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0120/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 307.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 307.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014 (2015/2165(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0120/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 307.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 307.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014 (2015/2165(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0120/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok („nadácia“) za rozpočtový rok 2014 sumu 20 774 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 0,73 %;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky nadácie za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  víta nápravné opatrenia nadácie týkajúce sa otázok, ktoré nastolil Dvor audítorov v súvislosti s fyzickou inventarizáciou a registráciou dlhodobého majetku;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu nadácie v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,66 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 79,80 %; s uspokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov z vysokej celkovej miery viazaných rozpočtových prostriedkov vyplýva, že záväzky sa prijímali včas;

Záväzky a prenosy

3.  konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2015 v rámci hlavy III (prevádzkové výdavky) bola na úrovni 53,7 %; berie na vedomie, že tieto prenosy sa týkali najmä viacročných projektov, v súvislosti s ktorými sa činnosti a platby vykonali v súlade s harmonogramom, ako aj jedného viacročného projektu, ktorého realizácia bola posunutá na skorší čas v roku 2014, ale pri ktorom boli platby splatné až v roku 2015;

4.  berie na vedomie, že v snahe zabezpečiť súlad viacročnej povahy projektov nadácie so zásadou ročnej platnosti rozpočtu nadácia informuje Dvor audítorov o objeme plánovaných prenosov na začiatku každého roka; berie na vedomie, že vďaka týmto informáciám môže Dvor audítorov odlíšiť nevyhnutné prenosy týkajúce sa viacročných projektov od prenosov, ktoré poukazujú na nedostatky v plánovaní alebo plnení rozpočtu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  víta zavedenie novej webovej aplikácie na spravovanie postupu výberu a prijímania zamestnancov, ktorá bola schválená a začala sa uplatňovať počas roku 2014; konštatuje, že táto aplikácia umožní, aby prevažná časť tohto procesu, ktorý bol dovtedy riadený prostredníctvom niekoľkých elektronických systémov a v papierovej podobe, prebiehala v rámci jediného pracovného toku s možnosťou časových úspor;

6.  konštatuje, že v decembri 2014 nadácia prvýkrát uskutočnila hodnotenie pracovných miest, pričom použila spoločnú metodiku skríningu prijatú pre agentúry Únie; konštatuje ďalej, že podľa tohto hodnotenia vykonáva 72,81 % zamestnancov nadácie prevádzkové úlohy, 15,54 % je poverených úlohami v oblasti administratívnej podpory a koordinácie a 11,65 % plní neutrálne funkcie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  so znepokojením konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o konflikte záujmov len približne polovice členov riadiacej rady nadácie sú verejne prístupné na internetovej stránke nadácie; berie na vedomie, že nadácia nemá zákonné prostriedky na vymáhanie poskytovania týchto dokumentov; naliehavo vyzýva členov riadiacej rady nadácie, aby čo najskôr poskytli tieto dokumenty s cieľom zvýšiť transparentnosť;

8.  vyzýva tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Európskeho parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

9.  nabáda nadáciu, aby ďalej zvyšovala informovanosť úradníkov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne rokovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti;

Vnútorné kontroly

10.  konštatuje, že po tom, ako bol v roku 2013 ďalší rozvoj štandardov nadácie v oblasti vnútornej kontroly (ICS) stanovený ako priorita, koordinátor vnútornej kontroly sa vo svojom ročnom pláne práce zameral na ICS, ktoré súvisia s prideľovaním a mobilitou pracovníkov, procesy a postupy, ako aj na posúdenie systému vnútornej kontroly nadácie; konštatuje navyše, že výbor nadácie pre vnútorné kontroly (ICC) uskutočnil vlastné posúdenie nedostatkov v oblasti vnútornej kontroly; berie na vedomie, že záverom tohto posúdenia bol cieľ zamerať sa na zvyšovanie povedomia riadiacich pracovníkov o ICS; berie na vedomie, že ICC rozhodol, že naplánuje a usporiada semináre o každom vybranom ICS;

Vnútorný audit

11.  berie na vedomie, že pokiaľ ide o vzťahy nadácie s Útvarom Komisie pre vnútorný audit (IAS), v roku 2014 spočívala hlavná činnosť nadácie v opatreniach nadväzujúcich na audit IAS z roku 2013 týkajúci sa vzťahov so zákazníkmi a riadenia vzťahov so zainteresovanými stranami, ako aj na jeho tri odporúčania; berie na vedomie skutočnosť, že plán, ktorý bol schválený spoločne s IAS v súvislosti s tromi odporúčaniami, bol zrealizovaný v roku 2014 a že IAS boli poskytnuté rôzne dokumenty; berie na vedomie, že nápravné opatrenia, ktoré uskutočnila nadácia, boli pripravené, tak aby IAS mohol uskutočniť posúdenie na konci roka, a že boli IAS predložené na posúdenie;

Ďalšie pripomienky

12.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že po zmene služobného poriadku v roku 2004 na základe nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 723/2004(1) boli do neho začlenené ustanovenia o tom, že platy úradníkov prijatých pred 1. májom 2004 by v budúcnosti nemali byť nižšie ako platy podľa predchádzajúceho služobného poriadku; konštatuje, že auditom Dvora audítorov sa zistilo, že toto ustanovenie nebolo dodržané a že to v prípade 20 zo 78 úradníkov zamestnaných v tom čase viedlo k nedoplatkom v mzdách vo výške 128 735 EUR za obdobie 2005 – 2014; berie na vedomie, že výpočet platov zamestnancov nadácie externe zabezpečuje Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov; berie na vedomie, že nadácia podnikla potrebné kroky na nápravu tohto problému;

13.  berie na vedomie, že napriek tomu, že nadácia funguje od roku 1975, v priebehu roku 2014 nebola medzi nadáciou a hostiteľským členským štátom podpísaná komplexná dohoda o sídle; konštatuje s uspokojením, že rokovania s hostiteľským členským štátom, ktoré sa začali vo februári 2014, boli ukončené a že dohoda o sídle bola podpísaná 10. novembra 2015; konštatuje, že táto dohoda by mala podporiť transparentnosť podmienok, podľa ktorých funguje nadácia a jej zamestnanci;

14.  víta úspešné plnenie štvorročného pracovného programu nadácie; oceňuje dôležitú prácu vykonanú na troch európskych prieskumoch: európskom prieskume kvality života, európskom prieskume pracovných podmienok a prieskume európskych podnikov; poznamenáva, že nadácia naďalej zameriavala svoj výskum na nezamestnanosť mladých ľudí a sociálnu súdržnosť; vyjadruje uznanie za jej príspevok k posudzovaniu vplyvu krízy na pracovné a životné podmienky;

15.  víta ukončenie týchto troch kľúčových správ: Psychosociálne riziká v Európe, Pracovná mobilita v EÚ: aktuálne trendy a politiky a Sociálna súdržnosť a dobré podmienky v EÚ;

16.  víta výskum, ktorý uskutočnila nadácia, ako aj hodnotné komparatívne informácie, a konštatuje, že sú mimoriadne dôležité pre diskusie o sociálnych a pracovných politikách vychádzajúce z faktov; zdôrazňuje osobitný význam prebiehajúcej spolupráce medzi nadáciou a Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci;

17.  uznáva, že nadácia je zásadným prispievateľom k rozvoju politiky a Únia v kľúčových dokumentoch vo významnej miere používa jej expertízy; víta skutočnosť, že kľúčové ukazovatele výkonnosti naznačujú vysokú viditeľnosť a uznanie vedeckej hodnoty výskumu nadácie;

o
o   o

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).
(2) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia