Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2172(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0099/2016

Внесени текстове :

A8-0099/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.51
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0187

Приети текстове
PDF 588kWORD 102k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
P8_TA(2016)0187A8-0099/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2014 година (2015/2172(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското звено за съдебно сътрудничество за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Звеното(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0070/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(4), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0099/2016),

1.  Освобождава от отговорност административния директор на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 315.
(2) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 315.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2014 година (2015/2172(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското звено за съдебно сътрудничество за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Евроюст(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0070/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(4), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0099/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Евроюст са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 315.
(2) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 315.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2014 година (2015/2172(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0099/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Евроюст неговият окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 33 667 239 EUR, което представлява увеличение с 4,04% в сравнение с 2013 г.; като има предвид, че целият бюджет на Евроюст се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Евроюст са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  Потвърждава въз основа на информация от Евроюст, че:

   неговият колегиален орган е приел образец за декларациите за липса на интереси от управителния съвет през юни 2015 г.;
   Службата за вътрешен одит на Комисията е приключила неизпълнена препоръка, оценена като „много важна“, свързана с финансовата 2013 година;
   неговите „Насоки относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси“ са били представени през октомври 2015 г. на управителния съвет и впоследствие са били приети по време на заседанието на съвета през януари 2016 г.;

Бюджет и финансово управление

2.  Отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,82%, което представлява увеличение с 0,21% в сравнение с 2013 г.; констатира, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,31%, което представлява намаление с 2,34% в сравнение с 2013 г.;

3.  Потвърждава изявлението на Евроюст, че е намалил броя на бюджетните редове за своя бюджет за 2015 г. с цел намаляване на слабостите при планирането и изпълнението на бюджета; отбелязва освен това, че тази дейност ще продължи да се прилага за бюджетите за 2016 и 2017 г.;

4.  Отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Сметната палата, че финансовото отражение от корекциите във възнагражденията и от увеличаването на корекционния коефициент не е било включено в първоначалния бюджет за финансовата 2014 година; изразява съжаление, че недостигът в бюджета за възнаграждения от около 1 800 000 EUR е наложил временни намаления на оперативните разходи и значителни трансфери от административните и оперативните бюджетни редове в края на годината; отбелязва, че този недостиг е бил частично балансиран от коригиращ бюджет, с който е отпусната допълнителна сума в размер на 1 200 000 EUR за Евроюст, и че са били поети задължения за постигане на напредък във връзка с изпълнението на планираните проекти;

5.  Отбелязва факта, че Евроюст предоставя безвъзмездни средства от собствения си бюджет за подпомагане на съвместните екипи за разследване (СЕР); отбелязва освен това, че едва 32,8% са били платени до края на годината основно поради факта, че изпълнението на бюджета зависи от бенефициентите и представените от тях заявки за възстановяване на средства, което излага на риск изпълнението на бюджета; призовава Евроюст да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за разрешаване на този въпрос и да предостави по-добри насоки на своите бенефициенти;

Поети задължения и преноси

6.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че общото равнище на бюджетните кредити, за които са поети задължения, възлиза на 99%; отбелязва обаче, че равнището на преноси за дял III възлиза на 35%, което представлява увеличение с 2% в сравнение с 2013 г.; констатира, че високото равнище на преноси е възникнало основно поради временния бюджетен недостиг, при който поемането на задължения е било възможно единствено по-късно през годината, както и поради предоставянето на безвъзмездна помощ за проекти за СЕР, стартирани през последните месеци на 2014 г., за които плащанията са били дължими през 2015 г.;

7.  Приветства факта, че Евроюст ще оцени използването на многогодишни бюджетни кредити, за да обезпечи финансирането на оперативните си дейности; отбелязва освен това, че тази инициатива е предприета след консултация с Генералната дирекция „Правосъдие и потребители“ и Генералната дирекция „Бюджет“ на Комисията; приканва Евроюст да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от тази инициатива и предприетите мерки;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.  Отбелязва усилията на Евроюст да предостави по-подробен план за възлагане на обществени поръчки и настоятелно призовава Евроюст да публикува пълен списък на възложените поръчки;

9.  Приветства подробното представяне на организационната структура на Евроюст, на нейните членове и административни структури, както и публикуването на нейния кодекс за поведение на администрацията на уебсайта;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

10.  Припомня на Евроюст, че трябва да приеме вътрешни задължителни правила за защита на лицата, които подават сигнали за нередности, в съответствие с член 22в от Правилника за длъжностните лица, който влезе в сила на 1 януари 2014 г.;

11.  Отправя искане към Евроюст да представи на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета досие със случаите на установени конфликти на интереси, както и да въведе строги и ясни правила срещу „кадрови въртележки“;

Вътрешен контрол

12.  Констатира въз основа на информация от Евроюст, че Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията е провела оценки на риска през 2014 г. и че резултатите от тези оценки се използват от IAS като основа за нейния стратегически план за вътрешен одит за периода 2014—2016 г., както и от Евроюст за установяването на възможни допълнителни подобрения в административните процедури; отбелязва действията, предприети от Евроюст по отношение на изпълнението на стандартите за вътрешен контрол, свързани с етични и организационни ценности, както и с процеса на управление на риска;

Вътрешен одит

13.  Потвърждава забележката на Евроюст, че IAS не е отправила критични препоръки през 2014 г.; отбелязва освен това, че IAS е отправила „неизпълнена“ препоръка от 2013 г. през първото тримесечие на 2015 г.; очаква с интерес резултатите от прегледа и призовава Евроюст да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите;

Други коментари

14.  Потвърждава изявлението на Евроюст, че текущият въпрос, установен от Сметната палата през 2011 г., относно припокриването на отговорности между административния директор и колегиалния орган на Евроюст може да се разреши единствено от законодателния орган в текущата законодателна процедура за нов регламент за Евроюст(1); счита, че този бъдещ регламент следва да бъде прието в съответствие с Директивата за защита на финансовите интереси(2) и с Регламента за създаване на Европейска прокуратура(3); настоятелно призовава законодателния орган да проведе необходимите реформи, съдържащи се в тези предложения за нов регламент;

15.  Потвърждава изявлението на Евроюст, че през 2014 г. той е решил да преустанови проектите, произтичащи от прегледа на организационната му структура; отбелязва, че новият регламент за Евроюст би могъл да разгледа въпросите, свързани с управлението, които са довели до започването на двата проекта в миналото;

16.  Приветства установения през 2014 г. годишен план за обучение с цел обхващане на професионалните потребности на персонала, както и създаването на рамка на компетенциите с цел отразяване на основните потребности и потребностите от ръководни кадри на Евроюст; отбелязва, че дейностите по проекта за рамка на компетенциите, по които е бил постигнат напредък през 2014 г., е трябвало да бъдат приключени и въпросната рамка е трябвало да бъде предоставена на разположение на целия персонал през 2015 г.; призовава Евроюст да предостави на органа по освобождаване от отговорност актуална информация относно прилагането на рамката на компетенциите;

17.  Призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси за поведение, включително и Европейския парламент, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

18.  Призовава Евроюст да подобри своите процедури и практики, които имат за цел да гарантират финансовите интереси на Съюза, и да допринася активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

19.  Припомня, че в съответствие с член 41а от Решението за укрепване на Евроюст(4) преди 4 юни 2014 г. колегиалният орган на Евроюст възлага независими външна оценка на прилагането на въпросното решение, както и на дейностите, извършвани от Евроюст; приветства публикуването на окончателния доклад(5) и потвърждава съдържащите се в него осем стратегически препоръки;

20.  Счита, че трябва да се предприемат допълнителни мерки както за справяне с етични въпроси, свързани с политическата роля на лобитата, техните практики и влиянието им, така и за насърчаване на гаранции за почтеност, за да се повиши степента на прозрачност на лобистките дейности; предлага да бъдат въведени общи правила, регулиращи лобистките дейности, в рамките на институциите и агенциите на Съюза;

o
o   o

21.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(6) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (COM(2013)0535, 2013/0256(COD)), от 17.7.2013 г.
(2) Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363, 2012/0193(COD)), от 11.7.2012 г.
(3) Предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534, 2013/0255(APP)), от 17.7.2013 г.
(4) Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г. за укрепване на Евроюст и за изменение на Решение 2002/187/ПВР за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност (ОВ L 138, 4.6.2009 г., стр. 14).
(5) http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0159.

Правна информация - Политика за поверителност