Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2172(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0099/2016

Předložené texty :

A8-0099/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.51
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0187

Přijaté texty
PDF 515kWORD 96k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
P8_TA(2016)0187A8-0099/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2014 (2015/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí Eurojustu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2016),

1.  uděluje správnímu řediteli Eurojustu absolutorium za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, správnímu řediteli Eurojustu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 315.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 315.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Eurojustu za rozpočtový rok 2014 (2015/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí Eurojustu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Eurojustu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Eurojustu za rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí správnímu řediteli Eurojustu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 315.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 315.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2014 (2015/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Eurojustu jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 činil 33 667 239 EUR, což představuje zvýšení oproti roku 2013 o 4,04 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet Eurojustu plyne z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2014 („zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka Eurojustu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na rok 2013

1.  od Eurojustu se dozvídá, že:

   jeho kolegium přijalo v červnu 2015 vzorový formulář prohlášení o neexistenci střetu zájmů, která mají předkládat členové správní rady;
   útvar interního auditu Komise uzavřel jedno zbývající doporučení označené za „velmi důležité“ z rozpočtového roku 2013;
   jeho pokyny pro prevenci a řešení střetů zájmů byly předloženy v říjnu 2015 správní radě a ta je následně přijala na své schůzi v lednu 2016;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu 99,82 %, čímž oproti roku 2013 došlo ke zvýšení o 0,21 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 87,31 %, což představuje oproti roku 2013 snížení o 2,34 %;

3.  bere na vědomí prohlášení Eurojustu, že snížil počet rozpočtových položek ve svém rozpočtu na rok 2015 s cílem omezit nedostatky v plánování a plnění rozpočtu; bere dále na vědomí, že podobně bude snižovat počet rozpočtových položek i v rozpočtech na roky 2016 a 2017;

4.  se znepokojením se ze zprávy Účetního dvora dozvídá, že finanční dopad platových úprav a zvýšení opravného koeficientu nebyly zahrnuty do původního rozpočtu na rok 2014; lituje toho, že deficit rozpočtu na platy ve výši asi 1 800 000 EUR si vyžádal dočasné snížení operačních výdajů a také značné převody z položek správního a operačního rozpočtu na konci roku; konstatuje, že tento deficit byl částečně vyrovnán opravným rozpočtem, který Eurojustu poskytl dalších 1 200 000 EUR, a byly přijaty závazky, aby se dohnala realizace plánovaných projektů;

5.  bere na vědomí, že Eurojust poskytuje ze své rozpočtu granty na podporu společných vyšetřovacích týmů; dále konstatuje, že do konce daného roku bylo z těchto grantů vyplaceno pouze 32,8 %, zejména kvůli tomu, že čerpání rozpočtu závisí na příjemcích a na tom, kdy podají žádosti o úhradu, a to ohrožuje plnění rozpočtu; vyzývá Eurojust, aby informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria o opatřeních, která přijme ve snaze tento problém řešit, a aby poskytl příjemcům lepší pokyny;

Závazky a přenesené prostředky

6.  ze zprávy Účetního dvora se dozvídá, že celková míra prostředků přidělených na závazky byla vysoká a činila 99 %; konstatuje však, že u hlavy III by objem přenesených prostředků vysoký, činil 35 %, což představuje zvýšení oproti roku 2013 o 2 %; konstatuje, že takto vysoký objem přenosů způsobil především dočasný rozpočtový deficit během roku, takže závazky bylo možno přijmout až ke konci roku a udělování grantů na projekty tzv. společných vyšetřovacích týmů zahájené v posledních měsících roku 2014, u nichž byly úhrady splatné až v roce 2015;

7.  vítá skutečnost, že Eurojust posoudí použití rozlišených prostředků, aby zajistil financování operačních aktivit; dále konstatuje, že tuto iniciativu vyvíjí po konzultaci s Generálním ředitelstvím Komise pro spravedlnost a spotřebitele a s Generálním ředitelstvím pro rozpočet; vyzývá Eurojust, aby informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria o výsledcích této iniciativy a o přijatých opatřeních;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

8.  bere na vědomí úsilí agentury Eurojust o poskytnutí komplexnějšího plánu zadávání zakázek a naléhavě vyzývá Eurojust, aby zveřejnil kompletní seznam zadaných zakázek;

9.  vítá podrobnou prezentaci organizační struktury agentury Eurojust, jejích členů a správních struktur, i zveřejnění jejího kodexu úředního chování na webových stránkách;

Prevence a řešení střetu zájmů a transparentnost

10.  připomíná Eurojustu, že musí přijmout závazná vnitřní pravidla na ochranu oznamovatelů (whistle-blowers), v souladu s článkem 22c služebního řádu, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014;

11.  žádá agenturu Eurojust, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria poskytla záznam zjištěných případů střetu zájmů a aby zavedla přísná a jasná pravidla proti tzv. efektu otáčivých dveří;

Vnitřní kontroly

12.  od Eurojustu se dozvídá, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl v roce 2014 posouzení rizika a že výsledky těchto posouzení využil IAS jako základ pro strategický plán interního auditu na období 2014–2016 a také Eurojust ke zjištění možných dalších zlepšení administrativních procesů; bere na vědomí kroky, které učinil Eurojust, pokud jde u uplatňování standardů vnitřní kontroly týkajících se etických a organizačních hodnot a také procesu řízení rizik;

Interní audit

13.  bere na vědomí informaci Eurojustu, že v průběhu roku 2014 nevydal IAS žádné kritické doporučení; dále konstatuje, že IAS vydal v prvním čtvrtletí roku 2015 jedno „neprovedené“ doporučení z roku 2013; těší se na výsledky přezkumu a žádá Eurojust, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o jeho výsledku;

Další připomínky

14.  bere na vědomí prohlášení Eurojustu, že přetrvávající problém, který zjistil Účetní dvůr v roce 2011 a který se týká překrývání odpovědností správního ředitele a kolegia Eurojustu, může vyřešit pouze legislativní orgán v právě probíhajícím legislativním postupu nového nařízení o Eurojustu(1); je přesvědčen, že toto budoucí nařízení by mělo být přijato v souladu se směrnicí PIF(2) a nařízením EPPO(3); naléhavě vyzývá legislativní orgán, aby přistoupil k nezbytným reformám, obsažených v těchto návrzích nových právních předpisů;

15.  bere na vědomí prohlášení Eurojustu, že v roce 2014 se rozhodl pozastavit projekty vyplývající z přezkoumání jeho organizační struktury; konstatuje, že problémy týkající se správy a řízení, které v minulosti vedly k zahájení obou projektů, by mohlo vyřešit nové nařízení o Eurojustu;

16.  vítá roční plán vzdělávání, který byl vytvořen v roce 2014 s cílem pokrýt profesní potřeby zaměstnanců a také vytvoření rámce kompetencí, jehož účelem je stanovit základní a manažerské potřeby Eurojustu; konstatuje, že práce na návrhu rámce kompetencí navrženém v roce 2014 měla být dokončena v roce 2015, kdy měl být rámec dán k dispozici všem zaměstnancům; vyzývá Eurojust, aby poskytl orgánu příslušnému pro udělení absolutoria aktuální informace o zavádění rámce kompetencí;

17.  vyzývá ty orgány, instituce a agentury Unie, které zavedly kodexy chování, a to i Parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

18.  vyzývá Eurojust, aby zlepšil své postupy a metody, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívala k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

19.  připomíná, že podle článku 41a rozhodnutí o posílení Eurojustu(4) má před 4. červnem 2014 kolegium Eurojustu zadat nezávislé externí hodnocení provádění tohoto rozhodnutí a činností Eurojustu; vítá zveřejnění závěrečné zprávy(5) a bere na vědomí osm jejích strategických doporučení;

20.  je toho názoru, že je třeba učinit další kroky k řešení etických otázek v souvislosti s politickou úlohou lobbistů, jejich postupy a jejich vlivem a na podporu záruk integrity, aby se zvýšila míra transparentnosti činnosti lobbistů; navrhuje, aby byla zavedena společná pravidla pro výkon činnosti lobbistů v orgánech a institucích Unie;

o
o   o

21.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016 (6)o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (COM(2013)0535, 2013/0256(COD)) ze dne 17.7.2013.
(2) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (COM(2012)0363, 2012/0193(COD)) ze dne 11.7.2012.
(3) Návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (COM(2013)0534, 2013/0255(APP)) ze dne 17.7.2013.
(4) Rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti (Úř. věst. L 138, 4.6.2009, s. 14).
(5) http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf
(6) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí