Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2172(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0099/2016

Indgivne tekster :

A8-0099/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.51
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0187

Vedtagne tekster
PDF 197kWORD 80k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
P8_TA(2016)0187A8-0099/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2014 (2015/2172(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2014, med Eurojusts svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016)

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(4), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0099/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for Eurojust decharge for gennemførelsen af Eurojusts budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 315.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 315.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2014 (2015/2172(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2014, med Eurojusts svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(4), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0099/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Eurojust ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 315.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 315.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2014 (2015/2172(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0099/2016),

A.  der henviser til, at Eurojusts endelige budget for regnskabsåret 2014 ifølge dets regnskab var på 33 667 239 EUR, hvilket er en stigning på 4,04 % i forhold til 2013; der henviser til, at hele Eurojusts budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at Eurojusts årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  konstaterer, at ifølge Eurojust:

   vedtog Eurojusts kollegium i juni 2015 en skabelon til bestyrelsens erklæring om fravær af interessekonflikter
   erklærede Kommissionens interne revisionstjeneste en udestående anbefaling, der var klassificeret som "meget vigtig", fra regnskabsåret 2013 for afsluttet
   blev dets retningslinjer for forebyggelse og forvaltning af interessekonflikter i oktober 2015 forelagt for bestyrelsen og efterfølgende vedtaget på bestyrelsens møde i januar 2016;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,82 %, hvilket er en stigning på 0,21 % i forhold til 2013; konstaterer, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 87,31 %, hvilket er et fald på 2,34 % i forhold til 2013;

3.  noterer sig Eurojusts erklæring om, at det har reduceret antallet af budgetposter i budgettet for 2015 med henblik på at mindske svaghederne i budgetplanlægningen og budgetgennemførelsen; bemærker endvidere, at dette arbejde vil fortsætte i forbindelse med budgetterne for 2016 og 2017;

4.  bemærker med bekymring, at ifølge Revisionsrettens beretning var den finansielle virkning af tilpasningerne af vederlagene og forhøjelsen af justeringskoefficienten ikke medtaget i det oprindelige budget for 2014; beklager, at denne mangel i lønbudgettet på omkring 1 800 000 EUR har krævet nogle midlertidige nedskæringer på aktionsudgifterne samt betydelige overførsler fra poster på administrationsbudgettet og aktionsbudgettet ved årets udgang; bemærker, at denne mangel blev delvist dækket af et ændringsbudget, der tilførte Eurojust yderligere 1 200 000 EUR, hvorefter Eurojust indgik forpligtelser for at fortsætte planlagte projekters gennemførelse;

5.  noterer sig det forhold, at Eurojust tildeler midler fra sit eget budget til støtte af de fælles efterforskningshold (JIT); bemærker endvidere, at kun 32,8 % af midlerne var udbetalt ved årets udgang, hovedsagelig fordi budgetgennemførelsen forudsætter, at støttemodtagerne indsender deres anmodninger om godtgørelse, hvilket bringer budgetgennemførelsen i fare; opfordrer Eurojust til at underrette dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at rette op på denne situation og sikre bedre vejledning til støttemodtagerne;

Forpligtelser og fremførsler

6.  noterer sig, at Revisionsretten i sin beretning oplyser, at forpligtelsesgraden for bevillingerne samlet set var høj, nemlig 99 %; bemærker dog, at niveauet af fremførsler under afsnit III var højt, nemlig 35 %, hvilket svarer til en stigning på 2 % sammenlignet med 2013; konstaterer, at dette niveau for fremførsler hovedsagelig kan tilskrives den midlertidige budgetmangel i løbet af året, som betød, at der først kunne indgås forpligtelser i slutningen af året, og at JIT-projekter, som blev iværksat i de sidste måneder af 2014, ikke udløste betalinger før 2015;

7.  glæder sig over den omstændighed, at Eurojust vil evaluere anvendelsen af opdelte bevillinger for at sikre finansieringen af sine operationelle aktiviteter; bemærker endvidere, at dette initiativ er gennemført i samråd med Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere og Generaldirektoratet for Budget; opfordrer Eurojust til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af dette initiativ og de foranstaltninger, der træffes;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

8.  bemærker den indsats, Eurojust har gjort for at tilvejebringe en mere omfattende udbudsplan, og opfordrer indtrængende Eurojust til at offentliggøre den fuldstændige liste over tildelte kontrakter;

9.  ser med tilfredshed på den detaljerede fremstilling af Eurojusts organisationsstruktur, dets medlemmer og forvaltningsstrukturer samt på offentliggørelsen af dets kodeks for god forvaltningsskik på sin hjemmeside;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

10.  minder Eurojust om, at den skal vedtage bindende interne regler for beskyttelse af whistleblowere i overensstemmelse med artikel 22c i personalevedtægten, der trådte i kraft den 1. januar 2014;

11.  anmoder Eurojust om at forsyne dechargemyndigheden med en liste over de påviste tilfælde af interessekonflikter og indføre strenge og klare bestemmelser imod "svingdørssituationer";

Interne kontroller

12.  konstaterer, at ifølge Eurojust gennemførte Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) risikovurderinger i 2014, og at resultaterne af disse er blevet brugt af IAS som grundlag for dens strategiske interne revisionsplan for 2014-2016 samt af Eurojust til at identificere eventuelle yderligere forbedringer af de administrative processer; glæder sig over de foranstaltninger, som Eurojust har truffet med hensyn til gennemførelsen af standarderne for intern kontrol, vedrørende de etiske og organisatoriske værdier såvel som risikostyringen;

Intern revision

13.  noterer sig Eurojusts bemærkninger om, at IAS ikke fremsatte kritiske anbefalinger vedrørende 2014; bemærker desuden, at IAS fremsatte en "udestående" anbefaling fra 2013 i første kvartal 2015; ser frem til resultaterne af revisionen og opfordrer Eurojust til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne;

Andre bemærkninger

14.  anerkender Eurojusts erklæring om, at det spørgsmål, som Revisionsretten tog op i 2011, vedrørende overlapning af ansvarsområderne mellem den administrerende direktør og Eurojusts kollegium kun kan løses af den lovgivende myndighed i den igangværende lovgivningsprocedure vedrørende en ny Eurojustforordning(1); mener, at denne fremtidige forordning bør vedtages på linje med BFI-direktivet(2) og EPPO-forordningen(3); opfordrer indtrængende den lovgivende myndighed til at foretage de nødvendige reformer indeholdt i disse forslag til ny lovgivning;

15.  noterer sig, at Eurojust oplyser, at det i 2014 besluttede at indstille projekterne vedrørende revision af organisationsstrukturen; bemærker, at den nye forordning om Eurojust vil kunne behandle spørgsmålene vedrørende ledelsen, som førte til indledningen af begge projekter;

16.  glæder sig over den årlige læringsplan, der blev indført i 2014 for at dække de faglige behov hos personalet, samt over etableringen af en kompetenceramme, der skal afspejle Eurojusts centrale og ledelsesmæssige behov; bemærker, at arbejdet med udkastet til en kompetenceramme gik fremad i 2014 og skulle færdiggøres og stilles til rådighed for alle ansatte i 2015; opfordrer Eurojust til at give dechargemyndigheden en opdatering om kompetencerammens implementering;

17.  opfordrer de EU-institutioner og -agenturer, der har indført adfærdskodekser – herunder Europa-Parlamentet – til at fremskynde gennemførelsesforanstaltningerne hertil, f.eks. kontrol af erklæringer om økonomiske interesser;

18.  opfordrer Eurojust til at forbedre sine procedurer og praksisser, der tager sigte på at beskytte Unionens finansielle interesser, og til aktivt at bidrage til en resultatorienteret dechargeprocedure;

19.  minder om, at i henhold til artikel 41a i afgørelsen om styrkelse af Eurojust(4) skal Eurojusts kollegium inden den 4. juni 2014 bestille en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af denne afgørelse og af sine aktiviteter; glæder sig over offentliggørelsen af den endelige rapport(5) og anerkender dens otte strategiske anbefalinger;

20.  er af den opfattelse, at det er nødvendigt at tage yderligere skridt til både at tackle etiske spørgsmål med hensyn til den politiske rolle, den praksis og den indflydelse, som lobbyerne spiller, og til at sikre integriteten af disse lobbyer med henblik på at hæve gennemsigtighedsniveauet for lobbyvirksomhed; foreslår, at der udarbejdes et fælles regelsæt for udøvelse af lobbyvirksomhed i EU-institutionerne og -agenturerne;

o
o   o

21.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 28. april 2016(6) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), COM(2013)0535, 2013/0256(COD) af 17.7.2013.
(2) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser, COM(2012)0363, 2012/0193(COD) af 11.7.2012.
(3) Forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (COM(2013)0534), 2013/0255(APP) af 17.7.2013.
(4) Rådets afgørelse 2009/426/RIA af 16. december 2008 om styrkelse af Eurojust og om ændring af afgørelse 2002/187/RIA om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (EUT L 138 af 4.6.2009, s. 14).
(5) http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik