Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2172(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0099/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0099/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.51
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0187

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 635kWORD 108k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2014: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)
P8_TA(2016)0187A8-0099/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2172(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της Eurojust(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(4), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0099/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 315.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 315.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2172(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της Eurojust(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(4), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0099/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 315.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 315.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2172(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0099/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις ο οριστικός προϋπολογισμός της Eurojust για το οικονομικό έτος 2014 ήταν 33 667 239 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 4,04 % σε σύγκριση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Eurojust προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2014 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2013

1.  διαπιστώνει από την Eurojust ότι:

   το συλλογικό όργανό της εξέδωσε υπόδειγμα για τις δηλώσεις της έλλειψης ενδιαφέροντος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιουνίου 2015·
   η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής έκλεισε μια εκκρεμούσα σύσταση που χαρακτηριζόταν «πολύ σημαντική» από το οικονομικό έτος 2013·
   οι «κατευθυντήριες γραμμές της για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων», υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο 2015 στο διοικητικό συμβούλιο και στη συνέχεια εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ιανουαρίου 2016·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  Επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,82 %, που αντιπροσωπεύει αύξηση ύψους 0,21 % σε σύγκριση με το 2013· επιβεβαιώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 87,31 %, που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 2,34 % σε σύγκριση με το 2013·

3.  αναγνωρίζει τη δήλωση της Eurojust ότι έχει μειώσει τον αριθμό των γραμμών του προϋπολογισμού για τον προϋπολογισμό του 2015 προκειμένου να μειωθούν οι αδυναμίες στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού· σημειώνει, επιπλέον, ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί για τους προϋπολογισμούς του 2016 και του 2017·

4.  διαπιστώνει με ανησυχία από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των μισθολογικών αναπροσαρμογών και της αύξησης του διορθωτικού συντελεστή δεν περιλήφθηκαν στον αρχικό προϋπολογισμό για το έτος 2014· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το έλλειμμα στο μισθολογικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 1 800 000 EUR απαίτησε προσωρινές μειώσεις των λειτουργικών δαπανών και ουσιαστικές μεταφορές από διοικητικές και επιχειρησιακές γραμμές του προϋπολογισμού στο τέλος του έτους· σημειώνει ότι αυτό το έλλειμμα αντισταθμίστηκε εν μέρει από έναν διορθωτικό προϋπολογισμό που παρέχει το πρόσθετο ποσό των 1 200 000 EUR στην Eurojust και ότι πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις υποχρεώσεων για να προχωρήσει η υλοποίηση των σχεδιαζόμενων έργων·

5.  σημειώνει ότι η Eurojust χορηγεί επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της για την υποστήριξη των κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)· σημειώνει, επιπλέον, ότι είχε καταβληθεί μόνο το 32,8 % μέχρι το τέλος του έτους και αυτό οφείλεται κυρίως στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και ανάλογα με τους δικαιούχους που υποβάλλουν αιτήσεις επιστροφής δαπανών, θέτοντας σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού· καλεί την Eurojust να υποβάλει έκθεση προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος και να παράσχει καλύτερη καθοδήγηση στους δικαιούχους·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

6.  διαπιστώνει στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων ανήλθε στο 99 %· διαπιστώνει ωστόσο ότι το επίπεδο μεταφοράς πιστώσεων για τον Τίτλο ΙΙΙ ανήλθε στο 35 %, ποσοστό που αντιπροσωπεύει μείωση ύψους 2 % σε σύγκριση με το 2013· διαπιστώνει ότι το υψηλό επίπεδο των μεταφορών παρατηρήθηκε κυρίως λόγω του προσωρινού ελλείμματος του προϋπολογισμού, εξαιτίας του οποίου η πραγματοποίηση αναλήψεων υποχρεώσεων κατέστη δυνατή μόνο προς τα τέλη του έτους και λόγω των έργων επιχορήγησης για ΚΟΕ τα οποία δρομολογήθηκαν τους τελευταίους μήνες του 2014 και για τα οποία οι πληρωμές θα πραγματοποιούνταν εντός του 2015·

7.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Eurojust θα αξιολογεί τη χρήση των διαχωριζόμενων πιστώσεων προκειμένου να διασφαλίζει τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της· σημειώνει, επιπλέον, ότι η παρούσα πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών και της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού· καλεί την Eurojust να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της εν λόγω πρωτοβουλίας και τα ληφθέντα μέτρα·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

8.  σημειώνει τις προσπάθειες που κατέβαλε η Eurojust προκειμένου να παράσχει ένα πλήρες πρόγραμμα προμηθειών και παροτρύνει την Eurojust να δημοσιεύει πλήρη κατάλογο των ανατιθέμενων συμβάσεων·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη λεπτομερή παρουσίαση της οργανωτικής δομής, των μελών και των διοικητικών δομών της Eurojust, καθώς και για τη δημοσίευση του κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς της Eurojust στον ιστότοπό της·

Πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

10.  υπενθυμίζει στην Eurojust ότι πρέπει να εγκρίνει δεσμευτικούς εσωτερικούς κανόνες για την προστασία των υπαλλήλων που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014·

11.  ζητεί από την Eurojust να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ιστορικό των εντοπισθέντων περιστατικών συγκρούσεων συμφερόντων και να θεσπίσει αυστηρούς και σαφείς κανόνες για την αντιμετώπιση της μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα·

Εσωτερικοί έλεγχοι

12.  διαπιστώνει από την Eurojust ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διεξήγαγε αξιολογήσεις κινδύνου το 2014 και ότι τα πορίσματα των εν λόγω εκτιμήσεων από την ΥΕΕ έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση για την περίοδο 2014‐2016 του στρατηγικού σχεδίου εσωτερικού ελέγχου καθώς και από τη Eurojust για τον προσδιορισμό των ενδεχόμενων περαιτέρω βελτιώσεων των διοικητικών διαδικασιών· αναγνωρίζει τις δράσεις που αναλήφθηκαν από την Eurojust όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με τις δεοντολογικές και οργανωτικές αξίες καθώς και τη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων·

Εσωτερικός έλεγχος

13.  Η Eurojust αναγνωρίζει την παρατήρηση ότι δεν υπήρχαν κρίσιμης σημασίας συστάσεις από την IAS κατά τη διάρκεια του 2014· σημειώνει επίσης ότι η IAS εξέδωσε σύσταση «σε εκκρεμότητα» από το έτος 2013 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015· αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της επανεξέτασης και καλεί την Eurojust να υποβάλει έκθεση προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα·

Λοιπά σχόλια

14.  αναγνωρίζει τη δήλωση ότι το θέμα που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2011 σε σχέση με την αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ του διοικητικού διευθυντή και του συλλογικού οργάνου της Eurojust μπορούν να επιλυθούν μόνο από τη νομοθετική αρχή στη συνεχιζόμενη νομοθετική διαδικασία για την έκδοση νέου κανονισμού Eurojust(1)· πιστεύει ότι ο εν λόγω μελλοντικός κανονισμός θα πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία ΠΟΣ(2) και τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία(3)· καλεί τη νομοθετική αρχή να προβεί επειγόντως στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις που περιέχονται στις εν λόγω προτάσεις για νέα νομοθεσία·

15.  αναγνωρίζει τη δήλωση της Eurojust ότι το 2014 αποφάσισε να αναστείλει τα σχέδια που απορρέουν από την αναθεώρηση της οργανωτικής διάρθρωσης· σημειώνει ότι ο νέος κανονισμός της Eurojust θα μπορούσε να ρυθμίσει τα ζητήματα διακυβέρνησης τα οποία οδήγησαν στην έναρξη και των δύο προγραμμάτων κατά το παρελθόν·

16.  επιδοκιμάζει το ετήσιο σχέδιο μάθησης που συστάθηκε το 2014 για την κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του προσωπικού καθώς και τη δημιουργία ενός πλαισίου ικανοτήτων στο οποίο να αντικατοπτρίζονται οι ανάγκες της Eurojust από πλευράς ηγεσίας και βασικών αναγκών· σημειώνει ότι οι εργασίες σχετικά με το σχέδιο πλαισίου ικανοτήτων που προτάθηκε το 2014, επρόκειτο να ολοκληρωθεί και τεθεί στη διάθεση όλων των υπαλλήλων το 2015· ζητεί από τη Eurojust να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου ικανοτήτων·

17.  καλεί όσα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης έχουν θεσπίσει κώδικες συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να επιταχύνουν την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων τους, όπως οι έλεγχοι των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων·

18.  καλεί τη Eurojust να ενισχύσει τις διαδικασίες και τις πρακτικές της που αποβλέπουν στη διασφάλιση των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συνεισφέρει ενεργά σε μια διαδικασία απαλλαγής προσανατολισμένη στα αποτελέσματα·

19.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 41α της απόφασης για την ενίσχυση της Eurojust(4), πριν από την 4 Ιουνίου 2014 το συλλογικό όργανο της Eurojust πρέπει να ζητήσει τη διενέργεια ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης της εφαρμογής της εν λόγω απόφασης και των δραστηριοτήτων που διεξάγει η Eurojust· επιδοκιμάζει τη δημοσίευση της τελικής έκθεσης(5) και αναγνωρίζει τις οκτώ συστάσεις στρατηγικού χαρακτήρα που περιέχονται σ' αυτήν·

20.  είναι της γνώμης ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, τόσο για να αντιμετωπιστούν τα δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον πολιτικό ρόλο, τις πρακτικές και την επιρροή των ομάδων συμφερόντων, όσο και για να προωθηθούν διασφαλίσεις σε σχέση με την ακεραιότητα, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο διαφάνειας των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων· προτείνει να εισαχθούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στους οργανισμούς κοινοί κανόνες σχετικά με την άσκηση δραστηριοτήτων ομάδων συμφερόντων·

o
o   o

21.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016(6) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) (COM(2013)0535, 2013/0256(COD)) με ημερομηνία 17.7.2013.
(2) Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (COM(2012)0363, 2012/0193(COD)), με ημερομηνία 11.7.2012.
(3) Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM(2013)0534, 2013/0255(APP)), με ημερομηνία 17.7.2013.
(4) Απόφαση 2009/426/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ενίσχυση της Eurojust και την τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος (ΕΕ L 138 της 4.6.2009, σ. 14).
(5) http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation %20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust% 20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0159.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου