Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2172(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0099/2016

Esitatud tekstid :

A8-0099/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.51
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0187

Vastuvõetud tekstid
PDF 281kWORD 80k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
P8_TA(2016)0187A8-0099/2016
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Eurojusti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Eurojusti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Eurojusti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust Eurojusti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(3)), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK (millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)(4), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0099/2016),

1.  annab heakskiidu Eurojusti haldusdirektori tegevusele Eurojusti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Eurojusti haldusdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 315.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 315.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Eurojusti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Eurojusti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Eurojusti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust Eurojusti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK (millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)(4), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0099/2016),

1.  märgib, et Eurojusti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Eurojusti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Eurojusti haldusdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 315.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 315.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Eurojusti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Eurojusti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0099/2016),

A.  arvestades, et Eurojusti finantsaruannete kohaselt oli Eurojusti 2014. aasta lõplik eelarve 33 667 239 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 4,04 % suurust kasvu; arvestades, et Eurojusti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Eurojusti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et Eurojusti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab teadmiseks Eurojusti esitatud teabe selle kohta, et

   kolleegium võttis 2015. aasta juunis vastu haldusnõukogu huvide konflikti puudumise deklaratsiooni vormi;
   komisjoni siseauditi talitus viis ellu rakendamata soovituse eelarveaastast 2013, mis oli märgitud väga oluliseks;
   2015. aasta oktoobris esitati ameti „Suunised huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kohta“ haldusnõukogule ning need võeti vastu 2016. aasta jaanuaris juhatuse koosolekul;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib rahuloluga, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,82 %, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 0,21 % suurust kasvu; tõdeb, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 87,31 %, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 2,34 % suurust kahanemist;

3.  võtab teadmiseks Eurojusti teate selle kohta, et ta on vähendanud 2015. aasta eelarveridu eesmärgiga vähendada puudusi eelarve planeerimises ja rakendamises; märgib lisaks, et nimetatud meedet rakendatakse ka 2016. ja 2017. aasta eelarvete suhtes;

4.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murega, et palkade korrigeerimise ja paranduskoefitsiendi suurenemise finantsmõjuga ei olnud 2014. aasta algses eelarves arvestatud; peab kahetsusväärseks, et palgaeelarve ligi 1 800 000 euro suuruse puudujäägi tõttu tuli ajutiselt vähendada tegevuskulusid ning teha aasta lõpus suuri ümberpaigutusi haldus- ja tegevuseelarve ridadelt; märgib, et nimetatud eelarvepuudujääki tasakaalustati osaliselt paranduseelarve abil, millega eraldati Eurojustile täiendavalt 1 200 000 eurot ning et kavandatud projektide rakendamise jätkamise tagamiseks võeti kulukohustusi;

5.  võtab teadmiseks asjaolu, et Eurojust eraldab toetusi ühiste uurimisrühmade toetamiseks oma eelarvest; märgib lisaks, et aasta lõpuks oli välja makstud vaid 32,8 %, peamiselt seetõttu, et eelarve täitmine sõltub toetusesaajatest ja nende esitatud kulude hüvitamise taotlustest, mis seab ohtu eelarve täitmise; palub Eurojustil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle probleemi lahendamiseks võetud meetmetest ning pakkuda toetusesaajatele paremaid juhiseid;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

6.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute kogumäär oli kõrge, nimelt 99 %; märgib samas, et III jaotise puhul oli assigneeringute järgmisse eelarveaastasse ülekandmise määr kõrge, nimelt 35 %, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 2 % suurust kasvu; tõdeb, et kõrge assigneeringute järgmisse eelarveaastasse ülekandmise määr tulenes peamiselt ajutisest eelarvepuudujäägist, mistõttu kulukohustusi sai võtta alles aasta lõpupoole, ning 2014. aasta lõpukuudel käivitatud ühiste uurimisrühmade toetusprojektidest, mille eest tuli teha maksed alles 2015. aastal;

7.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Eurojust kavatseb hinnata liigendatud assigneeringute kasutust, et tagada oma operatiivtegevuse rahastamine; märgib lisaks, et kõnealune algatus on käivitatud konsulteerides Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadiga ning eelarve peadirektoraadiga; palub Eurojustil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle algatuse tulemustest ja võetud meetmetest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

8.  võtab teadmiseks Eurojusti püüded esitada terviklikum hankekava ning nõuab tungivalt, et Eurojust avaldaks sõlmitud lepingute täieliku nimekirja;

9.  kiidab heaks Eurojusti organisatsioonilise struktuuri, liikmete ja haldusstruktuuride üksikasjaliku esitusviisi ning Eurojusti hea halduse tava eeskirja avaldamise veebisaidil;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10.  tuletab Eurojustile meelde, et tal tuleb võtta vastu siduvad sise-eeskirjad rikkumisest teatajate kaitseks vastavalt 1. jaanuaril 2014 jõustunud personalieeskirjade artiklile 22c;

11.  palub Eurojustil esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tuvastatud huvide konflikti juhtumite nimekiri ja võtta vastu ranged ja selged eeskirjad nn pöördukse efekti vastu;

Sisekontroll

12.  tõdeb Eurojustilt saadud teabe põhjal, et komisjoni siseauditi talitus viis 2014. aastal läbi riskihindamise, mille tulemusi on siseauditi talitus kasutanud oma 2014.–2016. aastate strateegilise siseauditi kava alusena ning Eurojust haldusprotsessi potentsiaalsete täiendavate parandusvõimaluste leidmiseks; märgib, et Eurojusti võetud meetmed seoses sisekontrollistandardite rakendamisega olid seotud eetiliste ja organisatsiooniliste väärtustega ning riskijuhtimisprotsessiga;

Siseaudit

13.  võtab teadmiseks Eurojusti märkuse, et 2014. aastal siseauditi talitus kriitilise tähtsusega soovitusi ei esitanud; märgib lisaks, et siseauditi talitus esitas 2015. aasta esimeses kvartalis rakendamata soovituse 2013. aastast; jääb ootama läbivaatamise tulemusi ning palub Eurojustil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tulemustest teada anda;

Muud märkused

14.  võtab teadmiseks Eurojusti avalduse, et seni lahendamata küsimust Eurojusti haldusdirektori ja kolleegiumi kattuvate vastutusalade kohta, mille Euroopa Kohus tuvastas 2011. aastal, saab uut Eurojusti määrust(1) käsitleva käimasoleva seadusandliku menetluse raames lahendada üksnes seadusandja; on seisukohal, et kõnealune tulevane määrus tuleks võtta vastu kooskõlas finantshuvide kaitse direktiivi(2) ja Euroopa Prokuratuuri määrusega(3); nõuab tungivalt, et seadusandja viiks lõpule nimetatud uute õigusaktide ettepanekutes sisalduvad vajalikud reformid;

15.  võtab teadmiseks Eurojusti teate, et 2014. aastal otsustati peatada organisatsioonilise struktuuri läbivaatamist käsitlevad projektid; märgib, et uus Eurojusti määrus võiks reguleerida haldusega seotud küsimusi, millest tulenevalt mõlemad projektid algselt algatati;

16.  väljendab heameelt 2014. aastal loodud õppekava üle, mille eesmärk on rahuldada töötajate ametialaseid vajadusi, ning kompetentsiraamistiku loomise üle, mille eesmärk on rahuldada Eurojusti põhivajadused ja juhtimisalased vajadused; märgib, et 2014. aasta kompetentsiraamistiku projekti alane töö tuli 2015. aastal lõpule viia ja muuta kättesaadavaks kõikidele töötajatele; palub Eurojustil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile ajakohastatud teavet kompetentsiraamistiku rakendamise kohta;

17.  nõuab, et need liidu institutsioonid ja ametid, sealhulgas Euroopa Parlament, kes on kehtestanud käitumisjuhendi, tõhustaksid selle rakendamise meetmeid, nt majanduslike huvide deklaratsioonidega seotud kontrolle;

18.  kutsub Eurojusti üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

19.  tuletab meelde, et Eurojusti tugevdamist käsitleva otsuse(4) artikli 41a kohaselt tuleb Eurojusti kolleegiumil enne 4. juunit 2014 tellida sõltumatu välishindamine nimetatud otsuse rakendamise ja Eurojusti tegevuse kohta; väljendab heameelt lõppraporti(5) avaldamise üle ning võtab teadmiseks selles esitatud kaheksa strateegilist soovitust;

20.  on seisukohal, et lobitöö läbipaistvuse suurendamiseks tuleb rakendada uusi abinõusid nende eetiliste probleemide lahendamiseks, mis on seotud lobitöö poliitilise rolli ning lobitöö tavade ja mõjuga, samuti abinõusid usaldusväärsuse paremaks tagamiseks; teeb ettepaneku kehtestada kõigis liidu institutsioonides ja ametites ühised eeskirjad lobitöö tegemisele;

o
o   o

21.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsioonile(6) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta (COM(2013)0535, 2013/0256(COD)), 17.7.2013.
(2) Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil (COM(2012)0363, 2012/0193(COD)), 11.7.2012.
(3) Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta (COM(2013)0534, 2013/0255(APP)), 17.7.2013.
(4) Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta otsus 2009/426/JSK, millega tugevdatakse Eurojusti ja muudetakse otsust 2002/187/JSK, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu (ELT L 138, 4.6.2009, lk 14).
(5) http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0159.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika