Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2172(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0099/2016

Teksty złożone :

A8-0099/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.51
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0187

Teksty przyjęte
PDF 515kWORD 97k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2014: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
P8_TA(2016)0187A8-0099/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2014: (2015/2172(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust) za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Eurojustu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Eurojustowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(4), w szczególności jej art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0099/2016),

1.  udziela dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 315.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 315.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Eurojustu za rok budżetowy 2014 (2015/2172(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust) za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Eurojustu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Eurojustowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(4), w szczególności jej art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0099/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Eurojustu za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 315.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 315.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2014 (2015/2172(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0099/2016),

A.  mając na uwadze, że według sprawozdania finansowego Eurojustu jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2014 wyniósł 33 667 239 EUR, co stanowi wzrost o 4,04% w stosunku do roku 2013; mając na uwadze, że cały budżet Eurojustu pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2013

1.  stwierdza na podstawie informacji przekazanych przez Eurojust, że

   w czerwcu 2015 r. jego Kolegium zatwierdziło model deklaracji o braku konfliktu interesów wśród członków zarządu;
   Służba Audytu Wewnętrznego Komisji zamknęła zalecenie oznaczone jako „bardzo istotne”, zaległe z roku budżetowego 2013;
   jego wytyczne dotyczące zapobiegania konfliktom interesów zostały przedstawione członkom zarządu w październiku 2015 r., po czym zostały przyjęte na posiedzeniu zarządu w styczniu 2016 r.;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  z zadowoleniem zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,82 %, co oznacza wzrost o 0,21 % w porównaniu z rokiem 2013; stwierdza, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 87,31 %, co oznacza spadek o 2,34 % w porównaniu z rokiem 2013;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie, w którym Eurojust wyjaśnia, że zmniejszył liczbę linii budżetowych w budżecie na 2015 r., aby zredukować niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu; odnotowuje ponadto, że w odniesieniu do budżetów na rok 2016 i 2017 Eurojust postąpi tak samo;

4.  zauważa, że ze sprawozdania Trybunału wynika, iż wpływ finansowy waloryzacji płac oraz zwiększenia współczynnika korygującego nie został ujęty we wstępnym budżecie na 2014 r.; ubolewa nad brakiem 1 800 000 EUR w budżecie na wynagrodzenia, który spowodował tymczasowe cięcia w wydatkach operacyjnych oraz znaczne przeniesienia na koniec roku środków z administracyjnych i operacyjnych pozycji budżetowych; zauważa, że ten niedobór środków został częściowo zrównoważony w budżecie korygującym, dzięki czemu uzyskano dodatkowe 1 200 000 EUR dla Eurojustu oraz że zaciągnięto zobowiązania umożliwiające realizację planowanych przedsięwzięć;

5.  zauważa, że Eurojust przyznaje subwencje z własnego budżetu na wspieranie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych; ponadto zauważa, że 32,8% subwencji zostało wypłaconych pod koniec roku, głównie dlatego, że wykonanie budżetu zależy od beneficjentów i złożonych przez nich wniosków o zwrot kosztów, co zagraża wykonaniu budżetu; wzywa Eurojust do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat środków podjętych, aby rozwiązać ten problem i udzielać beneficjentom lepszych wytycznych;

Zobowiązania i przeniesienia

6.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że ogólny poziom zaciągniętych zobowiązań był wysoki i wyniósł 99%; zauważa jednak, że wskaźnik przeniesień w odniesieniu do środków tytułu III wyniósł 35%, co oznacza spadek o 2% w porównaniu z rokiem 2013; stwierdza, że wysoki poziom przeniesień był spowodowany przede wszystkim tymczasowym niedoborem środków budżetowych, w wyniku czego zobowiązania mogły zostać podjęte dopiero pod koniec roku, oraz faktem, że termin płatności dotacji na projekty wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych, rozpoczęte w ostatnich miesiącach 2014 r, przypadł dopiero w 2015 r.;

7.  z zadowoleniem odnosi się do faktu, że Eurojust oceni wykorzystanie środków zróżnicowanych, aby zapewnić finansowanie swoich działań operacyjnych; zauważa ponadto, że ta inicjatywa została podjęta w porozumieniu z Dyrekcją Generalną Komisji ds. Sprawiedliwości i Konsumentów oraz z Dyrekcją Generalną ds. Budżetu; wzywa Eurojust do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat wyników tej inicjatywy i podjętych środków;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

8.  odnotowuje starania ze strony Eurojustu mające na celu przedstawienie bardziej kompleksowego planu zamówień i wzywa Eurojust do opublikowania pełnego wykazu udzielonych zamówień;

9.  z zadowoleniem przyjmuje szczegółową prezentację struktury organizacyjnej Eurojustu, jego członków i struktur administracyjnych, a także opublikowanie na stronie internetowej jego kodeksu dobrych praktyk administracyjnych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

10.  przypomina Eurojustowi, że musi on przyjąć wiążące przepisy wewnętrzne dotyczące ochrony osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości, zgodnie z art. 22c regulaminu pracowniczego, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.

11.  zwraca się do Eurojustu o przedstawienie organowi udzielającemu absolutorium wykazu zidentyfikowanych przypadków konfliktów interesów i o ustanowienie surowych i jasnych zasad przeciwdziałania tzw. efektowi „drzwi obrotowych“;

Kontrole wewnętrzne

12.  stwierdza na podstawie informacji uzyskanych do Eurojustu, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła w 2014 r. oceny ryzyka i że wyniki tych ocen zostały wykorzystane przez Służbę jako podstawa do sporządzenia strategicznego planu kontroli wewnętrznej na lata 2014–2016 oraz przez Eurojust do wskazania możliwych dalszych usprawnień procedury administracyjnych; przyjmuje do wiadomości podjęte przez Eurojust działania dotyczące stosowania standardów kontroli wewnętrznej związanych z wartościami etycznymi i organizacyjnymi oraz z procedurą zarządzania ryzykiem;

Kontrola wewnętrzna

13.  przyjmuje do wiadomości uwagę Eurojustu co do tego, że w trakcie 2014 r. Służba Audytu Wewnętrznego nie sformułowała żadnych zaleceń o zasadniczym znaczeniu; ponadto zauważa, że w pierwszym kwartale 2015 r. Służba Audytu Wewnętrznego wydała zalecenie „zaległe” z roku 2013; oczekuje wyników przeglądu i wzywa Eurojust do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat wyników;

Inne uwagi

14.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie, w którym Eurojust stwierdza, że obecny problem wskazany przez Trybunał w 2011 r., dotyczący nakładania się kompetencji dyrektora administracyjnego i Kolegium Eurojustu, może zostać rozwiązany jedynie przez organ ustawodawczy w przygotowywanej obecnie procedurze ustawodawczej dotyczącej nowego rozporządzenia w sprawie Eurojustu(1); uważa, że to przyszłe rozporządzenie należy przyjąć w spójności z dyrektywą w sprawie ochrony interesów finansowych(2) oraz z rozporządzeniem w sprawie Prokuratury Europejskiej(3); wzywa organ ustawodawczy do kontynuowania niezbędnych reform zawartych w tych wnioskach dotyczących nowego ustawodawstwa;

15.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie, w którym Eurojust oznajmia, że w 2014 r. postanowił zawiesić realizację projektów wynikających z przeglądu jego struktury organizacyjnej; zauważa, że nowe rozporządzenie w sprawie Eurojustu mogłoby rozwiązać problemy związane z zarządzaniem, które w przeszłości doprowadziły do rozpoczęcia obu projektów;

16.  z zadowoleniem przyjmuje roczny plan kształcenia sporządzony w 2014 r., aby zaspokoić zawodowe potrzeby personelu, oraz sporządzenie ram kompetencji, aby ująć w nich główne potrzeby Eurojustu oraz jego potrzeby w zakresie kierownictwa; zauważa, że prace nad projektem ram kompetencji rozpoczęte w 2014 r. miały zostać zakończone i przedstawione całemu personelowi w 2015 r. apeluje do Eurojustu, aby powiadomił organy udzielające absolutorium o aktualnym stanie zaawansowania wdrażania ram kompetencji;

17.  wzywa te instytucje oraz agencje Unii, które wprowadziły kodeksy postępowania, w tym Parlament Europejski, do nasilenia działań służących ich wdrażaniu, takich jak kontrola oświadczeń majątkowych;

18.  wzywa Eurojust do ulepszenia procedur i praktyk służących ochronie interesów finansowych Unii oraz do czynnego włączenia się w proces udzielania absolutorium zorientowany na wyniki;

19.  przypomina, że zgodnie z art. 41a decyzji w sprawie wzmocnienia Eurojustu(4), do dnia 4 czerwca 2014 r. Kolegium Eurojustu ma zlecić niezależną zewnętrzną ocenę wdrożenia tej decyzji oraz działań przeprowadzonych przez Eurojust; z zadowoleniem przyjmuje publikację sprawozdania końcowego(5) i przyjmuje do wiadomości osiem zawartych w nim strategicznych zaleceń;

20.  jest zdania, że należy podjąć dalsze kroki, aby stawić czoła kwestiom etycznym związanym z polityczną rolą grup nacisku, ich praktykami i wpływem oraz aby promować gwarancje rzetelności w celu podniesienia poziomu przejrzystości działalności lobbingowej; proponuje, aby wprowadzić wspólne zasady prowadzenia działalności lobbyingowej w instytucjach i agencjach unijnych;

o
o   o

21.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r.(6) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1)Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (COM(2013)0535, 2013/0256(COD)), z dnia 17 lipca 2013 r.
(2)Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (COM(2012)0363, 2012/0193(COD)), z dnia 11 lipca 2012 r.,
(3)Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (COM(2013)0534, 2013/0255(APP)), z dnia 17 lipca 2013 r.
(4)Decyzja Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia Eurojustu i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/WSiSW ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (Dz.U. L 138 z 4.6.2009, s. 14).
(5)http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf
(6)Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0159.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności