Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2172(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0099/2016

Predkladané texty :

A8-0099/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.51
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0187

Prijaté texty
PDF 483kWORD 95k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2014: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
P8_TA(2016)0187A8-0099/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2014 (2015/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou Eurojustu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória Eurojustu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Eurojustu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 315.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 315.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Eurojustu za rozpočtový rok 2014 (2015/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou Eurojustu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória Eurojustu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Eurojustu sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 315.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 315.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2014 (2015/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Eurojustu na rok 2014 sumu 33 667 239 EUR, čo predstavuje nárast o 4,04 % v porovnaní s rokom 2013; keďže celý rozpočet Eurojustu pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka Eurojustu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  na základe informácií Eurojustu berie na vedomie, že:

   kolégium Eurojustu v júni 2015 schválilo vzor pre vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov správnou radou;
   Útvar Európskej komisie pre vnútorný audit uzavrel neukončené odporúčanie z rozpočtového roku 2013, ktoré bolo hodnotené ako veľmi dôležité;
   usmernenia Komisie o prevencii a riešení konfliktom záujmov boli správnej rade predložené v októbri 2015 a následne boli prijaté na schôdzi rady v januári 2016;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,82 %, čo predstavuje zvýšenie o 0,21 % oproti roku 2013; potvrdzuje, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 87,31 %, čo predstavuje zníženie o 2,34 % oproti roku 2013;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Eurojustu, že znížil počet rozpočtových riadkov v rozpočte na rok 2015 s cieľom zmierniť nedostatky v plánovaní a plnení rozpočtu; ďalej konštatuje, že v tomto postupe sa bude pokračovať pri rozpočtoch na roky 2016 a 2017;

4.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že v pôvodnom rozpočte na rok 2014 nebol zohľadnený finančný vplyv úprav platov ani zvýšenie opravného koeficientu; s poľutovaním konštatuje, že chýbajúce prostriedky v rozpočte na mzdy vo výške približne 1 800 000 EUR si vyžiadali dočasné krátenie operačných nákladov a rozsiahle prevody z administratívnych a prevádzkových rozpočtových riadkov na konci roka; poznamenáva, že tento nedostatok bol čiastočne vyrovnaný opravným rozpočtom, ktorý pre Eurojust poskytol dodatočných 1 200 000 EUR, a že boli uzavreté záväzky s cieľom napredovať v plánovaných projektoch;

5.  berie na vedomie skutočnosť, že Eurojust zo svojho rozpočtu poskytuje granty na podporu spoločných vyšetrovacích tímov; okrem toho konštatuje, že do konca roka bolo vyplatených len 32,8 % prostriedkov, a to hlavne v dôsledku toho, že plnenie rozpočtu závisí od príjemcov a žiadostí o úhradu, ktoré predložili, čo ohrozilo plnenie rozpočtu; vyzýva Eurojust, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na riešenie tohto problému a aby poskytol lepšie usmernenie pre príjemcov;

Záväzky a prenosy

6.  na základe správy Dvora audítorov poznamenáva, že celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov dosiahla 99 %; konštatuje však, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov v hlave III dosiahla 35 %, čo predstavuje zvýšenie o 2 % oproti roku 2013; potvrdzuje, že dôvodom vysokej miery prenosov bol najmä dočasný rozpočtový deficit, keď sa záväzky mohli realizovať až koncom roka, a udeľovanie grantov na projekty pre spoločné vyšetrovacie tímy, ktoré sa začalo v posledných mesiacoch roka 2014, pričom platby boli splatné až v roku 2015;

7.  víta skutočnosť, že Eurojust vyhodnotí používanie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom zabezpečiť financovanie svojich operačných činností; okrem toho konštatuje, že táto iniciatíva prebieha v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov a Generálnym riaditeľstvom pre rozpočet; vyzýva Eurojust, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch tejto iniciatívy a o prijatých opatreniach;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  berie na vedomie úsilie, ktoré Eurojust vynaložil s cieľom poskytnúť komplexnejší plán verejného obstarávania, a naliehavo ho vyzýva, aby zverejnil celkový zoznam udelených zákaziek;

9.  víta podrobnú prezentáciu organizačnej štruktúry, členov a administratívnych štruktúr Eurojustu, ako aj zverejnenie kódexu dobrej správnej praxe na jeho webstránke;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

10.  pripomína Eurojustu, že v súlade s článkom 22c služobného poriadku, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2014, musí prijať vnútorné záväzné pravidlá na ochranu oznamovateľov;

11.  žiada Eurojust, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytol zoznam zistených prípadov konfliktov záujmov a aby prijal prísne a jednoznačné pravidlá proti tzv. javu otáčavých dverí;

Vnútorné kontroly

12.  berie na vedomie vyhlásenie Eurojustu, že Útvar Európskej komisie pre vnútorný audit v roku 2014 vypracoval hodnotenia rizík a že útvar pre vnútorný audit využil výsledky týchto hodnotení ako základ pre strategický plán vnútorného auditu na roky 2014 – 2016 a Eurojust ho využil na vymedzenie možných ďalších zlepšení administratívneho procesu; uznáva činnosti Eurojustu týkajúce sa uplatňovania štandardov vnútornej kontroly, ktoré sa vzťahujú na etické a organizačné hodnoty, ako aj na proces riadenia rizika;

Vnútorný audit

13.  uznáva pripomienku Eurojustu, že v roku 2014 útvar pre vnútorný audit nevydal žiadne odporúčanie s rozhodujúcim významom; okrem toho konštatuje, že v prvom štvrťroku 2015 útvar pre vnútorný audit vydal jedno „nevyriešené“ odporúčanie z roku 2013; očakáva výsledky preskúmania a vyzýva Eurojust, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledku;

Ďalšie pripomienky

14.  berie na vedomie vyhlásenie Eurojustu, že pretrvávajúci problém, ktorý zistil Dvor audítorov v roku 2011 a týka sa prekrývania zodpovednosti administratívneho riaditeľa a kolégia Eurojustu, môže vyriešiť len zákonodarný orgán v rámci prebiehajúceho legislatívneho postupu pre nové nariadenie o Eurojuste(1); domnieva sa, že toto budúce nariadenie by malo byť prijaté v súlade so smernicou o ochrane finančných záujmov(2) a nariadením o zriadení Európskej prokuratúry(3); naliehavo vyzýva zákonodarný orgán, aby uskutočnil nevyhnutné reformy obsiahnuté v týchto návrhoch nových právnych predpisov;

15.  berie na vedomie vyhlásenie Eurojustu, že sa v roku 2014 rozhodol pozastaviť projekty vyplývajúce z preskúmania organizačnej štruktúry; poznamenáva, že v novom nariadení o Eurojuste by sa mohli riešiť otázky týkajúce sa riadenia, ktoré viedli k začatiu oboch projektov v minulosti;

16.  víta ročný plán vzdelávania vypracovaný v roku 2014 na pokrytie profesionálnych potrieb zamestnancov, ako aj vytvorenie rámca právomocí s cieľom zohľadniť hlavné a lídrovské potreby Eurojustu; poznamenáva, že práca na návrhu rámca právomocí vykonaná v roku 2014 musí byť dokončená a sprístupnená všetkým pracovníkom v roku 2015; vyzýva Eurojust, aby poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium aktuálne informácie o uplatňovaní rámca právomocí;

17.  vyzýva tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Európskeho parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

18.  vyzýva Eurojust, aby posilnil svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispieval k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

19.  pripomína, že podľa článku 41a rozhodnutia o posilnení Eurojustu(4) kolégium Eurojustu do 4. júna 2014 zadá vypracovanie nezávislého externého hodnotenia vykonávania tohto rozhodnutia, ako aj činností vykonávaných Eurojustom; víta vydanie záverečnej správy(5) a berie na vedomie jej osem strategických odporúčaní;

20.  zastáva názor, že v záujme zvýšenia úrovne transparentnosti lobistických aktivít je potrebné prijať ďalšie kroky na riešenie etických otázok týkajúcich sa politickej úlohy lobistických skupín, ich postupov a vplyvu a na presadzovanie záruk integrity; navrhuje zavedenie spoločných pravidiel upravujúcich vykonávanie lobistických činností v inštitúciách a agentúrach Únie;

o
o   o

21.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(6) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (COM(2013)0535, 2013/0256(COD)) zo 17. júla 2013.
(2) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (COM(2012)0363, 2012/0193(COD)) z 11. júla 2012.
(3) Návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (COM(2013)0534, 2013/0255(APP)) zo 17. júla 2013.
(4) Rozhodnutie Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 o posilnení Eurojustu a o zmene a doplnení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom (Ú. v. EÚ L 138, 4.6.2009, s. 14).
(5) http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf
(6) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia