Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2186(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0122/2016

Indgivne tekster :

A8-0122/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.52
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0188

Vedtagne tekster
PDF 181kWORD 76k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles
Decharge 2014: Den Europæiske Politienhed (Europol)
P8_TA(2016)0188A8-0122/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2014 (2015/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2014 med enhedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til enheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(4), særlig artikel 43,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0122/2016),

1.  meddeler direktøren for Den Europæiske Politienhed decharge for gennemførelsen af enhedens budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Den Europæiske Politienhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 324.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 324.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2014 (2015/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2014 med enhedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til enheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(4), særlig artikel 43,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0122/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Den Europæiske Politienhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 324.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 324.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2014 (2015/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0122/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Politienhed ("enheden") for regnskabsåret 2014 ifølge dens årsregnskab var på 84 339 820 EUR, hvilket er en stigning på 2,20 % i forhold til 2013;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at enhedens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at ifølge Revisionsrettens beretning blev budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 forbedret betydeligt og resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad på 99,70 %, hvilket viser, at forpligtelserne blev indgået rettidigt; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 93 % svarende til en stigning på 2,80 % i forhold til det foregående år;

Forpligtelser og fremførsler

2.  noterer sig, at de forpligtede bevillinger fremført til 2015 er faldet sammenlignet med de foregående år og beløb sig til i alt 5 663 960 EUR (6,72 % af de samlede bevillinger); noterer sig, at ifølge Revisionsrettens beretning lå fremførslerne på 1 900 000 EUR (27 %) for afsnit II (administrationsudgifter) svarende til et fald på 14 % i forhold til det foregående år; medgiver, at disse fremførsler primært vedrørte ændringer af enhedens hovedkvarter, der blev taget i brug i 2011;

3.  bemærker med bekymring, at ifølge Revisionsretten var procentsatsen for bortfaldne forpligtede bevillinger fremført fra 2013 høj, nemlig 22 %, svarende til en stigning på 13 % i forhold til det foregående år; medgiver, at disse bortfald af bevillinger navnlig skyldtes forsinkelser i IT-projekter leveret af eksterne leverandører på området forvaltning af dokumenter og aktiver samt udveksling af politidata; medgiver endvidere, at forsinkelserne ikke medførte en operationel risiko, da de bestående IT-løsninger fortsat kunne anvendes ved driften af de pågældende systemer; noterer sig, at der på trods af forsinkelserne forårsaget af eksterne leverandører var en faktisk nominel stigning i uudnyttede fremførsler på 0,9 mio. EUR ved udgangen af 2014;

4.  anmoder enheden om fremover at holde omfanget af bortfaldne bevillinger, som fremføres til det efterfølgende år, på et så lavt niveau som muligt for således bedre at leve op til princippet om gennemsigtighed og ansvarlighed;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

5.  konstaterer, at enheden i 2014 færdiggjorde sin gennemgang af den overordnede indkøbsprocedure i organisationen med henblik på at forbedre den nuværende interne tilrettelæggelse; noterer, at enheden som resultat af gennemgangen etablerede et virksomhedsområde for indkøb under direkte ledelse af vicedirektøren med ansvar for forvaltningsafdelingen, hvilket førte til en centraliseret tilgang til nøglestadier i indkøbsprocedurerne såvel som til de respektive kvalitetskontroller;

6.  erfarer fra enheden, at budkriterierne i dens igangværende udbudsprocedurer offentliggøres på dens websted sammen med en årlig oversigt over afsluttede kontrakter; noterer sig, at enheden skal offentliggøre indkøbsoversigten for regnskabsåret 2015 senest ved udgangen af juni 2016 som foreskrevet i finansforordningen;

7.  anmoder enheden om at sikre en stringent anvendelse af foranstaltningerne vedrørende skønsbeføjelser og udelukkelse i offentlige udbud og i den forbindelse, at der i hvert enkelt tilfælde foretages passende baggrundskontrol, samt om at anvende udelukkelseskriterierne til at udelukke virksomheder i tilfælde af, at der foreligger en interessekonflikt, idet dette er af afgørende betydning for at beskytte Unionens finansielle interesser;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

8.  konstaterer, at enhedens direktørs og vicedirektørers curriculum vitæer (CV'er) og erklæringer om udøvelse af deres hverv og ansvar i fuld uafhængighed var offentliggjort på enhedens websted; bemærker, at enhedens Styrelsesråd noterede sig dechargemyndighedens bemærkning om offentliggørelsen af Styrelsesrådets medlemmers CV'er og interesseerklæringer; opfordrer enheden og medlemmerne af dens Styrelsesråd til at gøre disse dokumenter tilgængelige på enhedens websted, så snart det er blevet forelagt enheden;

9.  bemærker, at enheden i 2014 offentliggjorde en ny adfærdskodeks med retningslinjer for håndtering og forebyggelse af interessekonflikter og "svingdørssituationer";

10.  opfordrer de EU-institutioner og -agenturer, der har indført adfærdskodekser – herunder Parlamentet – til at fremskynde gennemførelsesforanstaltningerne hertil, f.eks. kontrol af erklæringer om økonomiske interesser;

11.  opfordrer enheden til at være særlig opmærksom på beskyttelse af whistleblowere i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse, som snart vil blive vedtaget;

12.  tilskynder enheden til yderligere at øge kendskabet til politikken om interessekonflikter blandt sine medarbejdere sideløbende med de igangværende oplysningsaktiviteter og medtagelsen af integritet og gennemsigtighed som et obligatorisk emne, der skal drøftes i forbindelse med ansættelsesprocedurer og præstationssamtaler;

13.  opfordrer til en generel forbedring af forebyggelsen og bekæmpelsen af korruption gennem en holistisk tilgang, der skal begynde med bedre offentlig aktindsigt i dokumenter og strengere regler om interessekonflikter, indførelse eller styrkelse af åbenhedsregistre og tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer til retshåndhævende foranstaltninger samt gennem et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og med relevante tredjelande;

14.  glæder sig over de bestemmelser, der er fastlagt af enhedens Styrelsesråd om interne undersøgelser, og minder enheden om, at den har pligt til at vedtage interne bindende regler om whistleblowere i overensstemmelse med artikel 22c i personalevedtægten, som trådte i kraft den 1. januar 2014;

Intern kontrol

15.  bemærker, at den interne revisionsfunktions (IAC) opgaver og ansvar i enheden varetages af den interne revisionsfunktion (IAF); bemærker, at i overensstemmelse med revisionsplanlægningen, som er godkendt af enhedens Styrelsesråd, offentliggjorde IAF en konsulentgennemgang vedrørende enhedens operationelle indsats, hvilket resulterede i fem strategiske temaer, der vil blive taget hensyn til i dens forretningsplan, og som vil give vigtig input til enhedens kommende flerårige strategi, der færdigbehandles i 2016;

16.  konstaterer, at IAF støttede en revision af enhedens kriminaltekniske laboratorium vedrørende undersøgelsen af eurosedler, som er et afgørende skridt til at ansøge om en formel godkendelse af kontorets kriminaltekniske laboratorium på dette område;

Intern revision

17.  bemærker, at enhedens Styrelsesråd i maj 2014 godkendte den strategiske revisionsplan for perioden 2014-2016 udarbejdet af Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS); noterer sig, at IAS gennemførte en kontrolrevision vedrørende ansættelse i september 2014, som bekræftede, at enhedens ansættelsesprocedurer fungerede tilfredsstillende; konstaterer, at det i IAS's revisionsrapport blev fremhævet, at enhedens ansættelses- og udvælgelsesprocedurer var forsvarlige og effektive, og at IAS fandt beretningen om den økonomiske forvaltning passende og rettidig; bekræfter, at IAS fremsatte tre anbefalinger markeret som "vigtige"; konstaterer, at enheden udarbejdede en handlingsplan til afhjælpning af de konstaterede forhold, som IAS godkendte efterfølgende;

Øvrige bemærkninger

18.  noterer, at ifølge enheden reviderede den sin finansforordning(1) for at bringe den i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013(2); noterer sig endvidere, at enheden anvender Kommissionens gennemførelsesbestemmelser og fortsat bør bestræbe sig på at sikre en effektiv og overensstemmende budgetgennemførelse, navnlig hvad angår fremførsler med relation til administrationsudgifter;

19.  bemærker, at enheden har offentliggjort sin konsoliderede årlige aktivitetsrapport på sit websted;

o
o   o

20.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, til sin beslutning af 28. april 2016(3) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik