Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2186(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0122/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0122/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.52
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0188

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 500kWORD 100k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
P8_TA(2016)0188A8-0122/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(4), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0122/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 324.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 324.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(4), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0122/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 324.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 324.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0122/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (η «Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2014 ήταν 84 339 820 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 2,20% σε σύγκριση με το 2013·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 βελτιώθηκαν σημαντικά και είχαν ως αποτέλεσμα ένα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (99,70%), γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως· λαμβάνει υπό σημείωση ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 93%, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 2,80% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

2.  παρατηρεί ότι το συνολικό ποσό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2015 μειώθηκε σε σύγκριση με προηγούμενα έτη και ανήλθε σε 5 663 960 EUR (6,72% του συνόλου των πιστώσεων)· σημειώνει, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι μεταφορές ανήλθαν σε 1 900 000 EUR (27%) για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες), ποσό που συνιστά μείωση κατά 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω μεταφορές σχετίζονται κυρίως με μετατροπές στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας, τα οποία άνοιξαν το 2011·

3.  σημειώνει με ανησυχία, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το ποσοστό ακύρωσης των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2013 ήταν υψηλό (22%) και συνιστά αύξηση κατά 13% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· αναγνωρίζει ότι οι ακυρώσεις αυτές σχετίζονται κατά κύριο λόγο με καθυστερήσεις όσον αφορά έργα ΤΠ που παρέχονται από εξωτερικούς προμηθευτές στους τομείς της διαχείρισης εγγράφων και στοιχείων ενεργητικού και της ανταλλαγής αστυνομικών δεδομένων· αναγνωρίζει περαιτέρω ότι οι εν λόγω καθυστερήσεις δεν επηρέασαν την εκτέλεση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, καθώς οι υπάρχουσες λύσεις ΤΠ συνέχισαν να χρησιμοποιούνται για τα σχετικά συστήματα· σημειώνει ότι, παρά την καθυστέρηση παράδοσης με υπαιτιότητα των εξωτερικών αναδόχων, η πραγματική ονομαστική αύξηση των μη χρησιμοποιηθεισών μεταφορών ανήλθε σε 0,9 εκατομμύρια EUR στα τέλη του 2014·

4.  καλεί την Υπηρεσία να διατηρεί στο μέλλον στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο τις ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρονται στο επόμενο έτος, προκειμένου να εκπληρώνει αποτελεσματικότερα τα καθήκοντά της όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

5.  διαπιστώνει ότι το 2014, η Υπηρεσία ολοκλήρωσε την αναθεώρηση σε επίπεδο οργάνωσης της συνολικής διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της υφιστάμενης εσωτερικής οργανωτικής δομής· λαμβάνει υπό σημείωση ότι, ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης, η Υπηρεσία δημιούργησε έναν επιχειρηματικό τομέα για τη σύναψη συμβάσεων, υπό την άμεση ευθύνη του αναπληρωτή διευθυντή αρμόδιου για το τμήμα διακυβέρνησης, προκειμένου να ακολουθείται μια συγκεντρωτική προσέγγιση όσον αφορά τα βασικά στάδια της σύναψης συμβάσεων καθώς και τους αντίστοιχους ελέγχους ποιότητας·

6.  διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι τα κριτήρια ανάθεσης για τις τρέχουσες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσιεύονται στον ιστότοπό της, μαζί με μια ετήσια επισκόπηση των συμβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί· σημειώνει ότι η Υπηρεσία πρόκειται να δημοσιεύσει την επισκόπηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για το οικονομικό έτος 2015 μέχρι τα τέλη του Ιουνίου του 2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον δημοσιονομικό κανονισμό·

7.  ζητεί από την Υπηρεσία να εφαρμόζει με αυστηρότητα τα μέτρα σχετικά με τη διακριτική ευχέρεια και τον αποκλεισμό για τις δημόσιες συμβάσεις με κατάλληλους ελέγχους προϋποθέσεων σε κάθε περίπτωση, και να εφαρμόζει τα κριτήρια αποκλεισμού προκειμένου να αποκλείονται εταιρείες σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ένα μέτρο καίριας σημασίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

8.  διαπιστώνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις σχετικά με την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή της Υπηρεσίας, δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο της Υπηρεσίας· παρατηρεί ότι το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας έλαβε υπό σημείωση τις συστάσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής όσον αφορά τη δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού της συμβουλίου· καλεί την Υπηρεσία και τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου να καθιστούν τα εν λόγω έγγραφα διαθέσιμα στον ιστότοπό της μόλις υποβάλλονται στην Υπηρεσία·

9.  σημειώνει ότι το 2014 η Υπηρεσία δημοσίευσε νέο κώδικα δεοντολογίας, με κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και της μεταπήδησης προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα·

10.  καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν καθιερώσει κώδικες δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, να ενισχύσουν τα μέτρα εφαρμογής τους, όπως είναι οι έλεγχοι των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων·

11.  ζητεί από την Υπηρεσία να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στο πλαίσιο της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους, η έγκριση της οποίας επίκειται·

12.  ενθαρρύνει την Υπηρεσία να μεριμνήσει ώστε το προσωπικό της να συνειδητοποιήσει καλύτερα την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις εν εξελίξει δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στις αξιολογήσεις των επιδόσεων·

13.  ζητεί συνολική βελτίωση στο θέμα της πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με αφετηρία τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα και αυστηρότερους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, την καθιέρωση ή ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και την πρόβλεψη επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με τις σχετικές τρίτες χώρες·

14.  επιδοκιμάζει τις διατάξεις που θέσπισε το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας σχετικά με εσωτερικές έρευνες και υπενθυμίζει στην Υπηρεσία ότι πρέπει να εγκρίνει εσωτερικούς δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με τους καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014·

Εσωτερικοί έλεγχοι

15.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου (IAC) ασκούνται στην Υπηρεσία από τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου (IAF)· σημειώνει ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχων που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας, η IAF παρουσίασε μια συμβουλευτική έκθεση όσον αφορά τις επιχειρησιακές επιδόσεις της Υπηρεσίας η οποία εστίαζε σε πέντε στρατηγικά ζητήματα που θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο του εταιρικού σχεδιασμού και θα αποτελέσουν σημαντική συμβολή για την επόμενη πολυετή στρατηγική της Υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί το 2016·

16.  αναγνωρίζει ότι η IAF υποστήριξε τη διενέργεια ελέγχου στο εγκληματολογικό εργαστήριο της Υπηρεσίας όσον αφορά την εξέταση των τραπεζογραμματίων ευρώ, κάτι το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα για την υποβολή αίτησης για την επίσημη διαπίστευση του εγκληματολογικού εργαστηρίου της Υπηρεσίας στον εν λόγω τομέα·

Εσωτερικός έλεγχος

17.  σημειώνει ότι τον Μάιο 2014 το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας ενέκρινε το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου για την περίοδο 2014-2016, το οποίο καταρτίστηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής· σημειώνει ότι τον Σεπτέμβριο του 2014 η IAS διενήργησε έλεγχο διασφάλισης όσον αφορά τις προσλήψεις, ο οποίος επιβεβαίωσε την αρτιότητα της διαδικασίας προσλήψεων της Υπηρεσίας· αναγνωρίζει ότι η έκθεση ελέγχου της IAS τόνιζε ότι οι διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής προσωπικού της Υπηρεσίας είναι ορθές και αποτελεσματικές, και διαπίστωνε ότι η υποβολή εκθέσεων διαχείρισης είναι κατάλληλη και έγκαιρη· διαπιστώνει ότι η IAS διατύπωσε τρεις συστάσεις που επισημαίνονταν με την ένδειξη «σημαντική»· αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία κατάρτισε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που επισημάνθηκαν, το οποίο στη συνέχεια έγινε δεκτό από την IAS·

Λοιπά σχόλια

18.  διαπιστώνει ότι η Υπηρεσία αναθεώρησε τον δημοσιονομικό της κανονισμό(1), με στόχο την ευθυγράμμισή του με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής(2)· διαπιστώνει επιπλέον ότι η Υπηρεσία εφαρμόζει τους κανόνες εφαρμογής της Επιτροπής, και θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και πιστής εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ειδικά όσον αφορά τις μεταφορές σε σχέση με τις διοικητικές δαπάνες·

19.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία δημοσίευσε στον ιστότοπό της την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

o
o   o

20.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_ management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf
(2) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0159.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου