Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2186(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0122/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0122/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.52
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0188

Hyväksytyt tekstit
PDF 178kWORD 78k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisivirasto (Europol)
P8_TA(2016)0188A8-0122/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(4) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0122/2016),

1.  myöntää Euroopan poliisiviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan poliisiviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 324.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 324.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 Euroopan poliisiviraston (Europol) varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(4) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0122/2016),

1.  toteaa, että Euroopan poliisiviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan poliisiviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan poliisiviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 324.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 324.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0122/2016),

A.  toteaa, että Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 84 339 820 euroa, mikä merkitsee 2,20 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutettu talousarvion seuranta parani merkittävästi ja että sen tuloksena talousarvion toteutusaste oli korkea, 99,04 prosenttia, mikä osoittaa, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 93 prosenttia, mikä merkitsee 2,80 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

2.  panee merkille, että varainhoitovuodelle 2015 siirrettyjen sidottujen määrärahojen kokonaismäärä väheni edellisiin vuosiin verrattuna ja oli 5 663 960 euroa eli 6,72 prosenttia kokonaismäärärahoista; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että osaston 2 (hallintomenot) määrärahasiirrot olivat 1 900 000 euroa (27 prosenttia), mikä merkitsee 14 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna; ottaa huomioon, että kyseiset määrärahasiirrot johtuivat pääasiassa muutoksista vuonna 2011 avatun viraston päätoimipaikassa;

3.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että vuodelta 2013 siirrettyjen sidottujen määrärahojen peruuntumisaste oli korkea (22 prosenttia), mikä merkitsee 13 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna; toteaa, että nämä peruutukset liittyivät pääasiassa ulkoisten toimittajien toteuttamien tietoteknisten hankkeiden viivästymiseen asiakirjahallinnon ja omaisuudenhoidon sekä poliisitietojen vaihdon alalla; toteaa lisäksi, että nämä viivästykset eivät vaikuttaneet operatiivisen toiminnan tasoon, sillä asianomaisissa järjestelmissä käytettiin edelleen olemassa olevia IT-ratkaisuja; panee merkille, että huolimatta ulkopuolisten alihankkijoiden aiheuttamasta toimitusten myöhästymisestä käyttämättömien siirtojen nimellinen lisäys oli 0,9 miljoonaa euroa vuoden 2014 lopussa;

4.  kehottaa virastoa pitämään seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettävien sidottujen määrärahojen osuuden tulevaisuudessa mahdollisimman pienenä, jotta se voi noudattaa paremmin avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

5.  toteaa, että vuonna 2014 virasto sai päätökseen koko organisaationsa hankintaprosesseja koskevan yleisen uudelleentarkastelun, jonka tarkoituksena oli parantaa nykyistä sisäistä organisaatiorakennetta; panee merkille, että uudelleentarkastelun tuloksena virasto perusti hankintamenettelyjä käsittelevän toiminta-alueen suoraan hallinto-osastosta vastaavan apulaisjohtajan alaisuuteen, ja toteaa, että näin hankintamenettelyjen tärkeimmät vaiheet voidaan toteuttaa keskitetysti ja voidaan toteuttaa asiaankuuluvia laatutarkastuksia;

6.  panee merkille viraston ilmoituksen, että sen meneillään oleviin hankintamenettelyihin osallistumista koskevat kriteerit sekä päättyneitä sopimuksia koskevat vuosikatsaukset on julkistettu viraston verkkosivustolla; toteaa, että viraston on määrä julkistaa varainhoitovuotta 2015 koskeva selvitys hankintamenettelyjen tilanteesta kesäkuun 2016 loppuun mennessä varainhoitoasetuksen vaatimusten mukaisesti;

7.  pyytää virastoa toteuttamaan tinkimättä toimia, jotka liittyvät harkintavaltaan ja poissulkemiseen julkisissa hankinnoissa, ja toteuttamaan kaikissa vaiheissa asianmukaiset taustaselvitykset sekä soveltamaan poissulkemista koskevia perusteita sulkeakseen mahdollisissa eturistiriitatapauksissa yritykset menettelyn ulkopuolelle, koska tämä on tärkeää unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

8.  toteaa, että viraston johtajan ja apulaisjohtajien ansioluettelot sekä lausunnot riippumattomasta tehtävien ja vastuualueiden hoitamisesta julkaistiin viraston verkkosivustolla; toteaa, että viraston hallintoneuvosto pani merkille vastuuvapauden myöntävän viranomaisen suositukset hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloiden ja sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaisemisesta; kehottaa virastoa ja sen hallintoneuvoston jäseniä asettamaan nämä asiakirjat saataville verkkosivustollaan niin pian kuin ne on toimitettu virastolle;

9.  toteaa, että virasto julkaisi vuonna 2014 uudet menettelysäännöt, joissa on eturistiriitojen ja niin kutsuttujen pyöröovitapausten hallintaa ja ehkäisemistä koskevaa ohjeistusta;

10.  kehottaa menettelysäännöt käyttöön ottaneita unionin toimielimiä ja erillisvirastoja, parlamentti mukaan luettuna, tehostamaan täytäntöönpanotoimiaan, kuten taloudellisista sidonnaisuuksista annettujen ilmoitusten tarkastamista;

11.  kehottaa virastoa ottamaan erityisesti huomioon väärinkäytösten paljastajien suojelemisen käsiteltäessä piakkoin hyväksyttävää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta;

12.  kannustaa virastoa tiedottamaan henkilöstölleen entistä enemmän eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista käynnissä olevien tiedotustoimien ohella ja sisällyttämään lahjomattomuuden ja avoimuuden pakollisina kysymyksinä rekrytointimenettelyihin ja arviointikeskusteluihin;

13.  kehottaa parantamaan yleisesti korruption ennaltaehkäisemistä ja torjuntaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla alkaen siitä, että parannetaan asiakirjojen saatavuutta ja tiukennetaan eturistiriitoja koskevia sääntöjä, otetaan käyttöön tai vahvistetaan avoimuusrekistereitä, myönnetään riittävästi resursseja lainvalvontatoimiin ja parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja yhteistyötä asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa;

14.  pitää viraston hallintoneuvoston käyttöön ottamia sisäistä tutkintaa koskevia määräyksiä myönteisinä ja muistuttaa, että viraston on hyväksyttävä väärinkäytösten paljastajia koskevia sitovia sisäisiä sääntöjä 1. tammikuuta 2014 voimaan tulleiden EU:n henkilöstösääntöjen 22 c artiklan mukaisesti;

Sisäinen valvonta

15.  panee merkille, että sisäisen tarkastuksen yksikön (IAC) tehtäviä ja vastuiden hoitaminen virastossa kuuluu sisäiselle tarkastustoiminnolle (IAF); panee merkille, että viraston hallintoneuvoston hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti IAF esitteli viraston toiminnan tuloksellisuudesta laaditun konsulttien arvion, jossa määriteltiin viisi strategista aihepiiriä, jotka otetaan huomioon virastoa koskevissa suunnitelmissa, koska ne ovat tärkeä osa sen seuraavaa monivuotista strategiaa, joka on määrä saada viimeisteltyä vuonna 2016;

16.  ottaa huomioon, että IAF kannatti tarkastuksen tekemistä viraston rikosteknisestä laboratoriosta euroseteleiden tutkinnan osalta, mikä on tärkeä askel sen suhteen, että viraston rikostekniselle laboratoriolle voidaan hakea muodollista hyväksyntää tällä alalla;

Sisäinen tarkastus

17.  panee merkille, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi toukokuussa 2014 komission sisäisen tarkastuksen (IAS) laatiman strategisen tarkastussuunnitelman kaudeksi 2014–2016; panee merkille, että IAS toimitti syyskuussa 2014 palvelukseenottoa koskevan tarkastuksen, jolla varmistettiin viraston palvelukseenottoprosessin asianmukaisuus; toteaa, että IAS:n tarkastuskertomuksessa korostettiin, että viraston palvelukseenotto- ja valintamenettelyt olivat moitteettomia ja tehokkaita ja että hallinnointia koskeva raportointi oli asianmukaista ja oikea-aikaista; ottaa huomioon, että IAS luokitteli kolme suositusta tärkeiksi; toteaa, että virasto laati havaittujen ongelmien lieventämistä koskevan toimintasuunnitelman, jonka IAS myöhemmin hyväksyi;

Muita huomautuksia

18.  panee merkille, että virasto tarkisti varainhoitoasetustaan(1) , jotta se vastaisi komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(2)säännöksiä; toteaa lisäksi, että virasto noudattaa komission täytäntöönpanosääntöjä ja että viraston olisi edelleenkin pyrittävä huolehtimaan talousarvion tehokkaasta ja sääntöjenmukaisesta toteuttamisesta, erityisesti hallintomenoihin liittyvien siirtojen osalta;

19.  panee merkille, että virasto on asettanut konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksensa julkisesti saataville verkkosivustollaan;

o
o   o

20.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 28. huhtikuuta 2016(3) antamaansa päätöslauselmaan.

(1) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf
(2)Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30. syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0159.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö