Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2186(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0122/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0122/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.52
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0188

Pieņemtie teksti
PDF 493kWORD 93k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols)
P8_TA(2016)0188A8-0122/2016
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Policijas biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2186(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Policijas biroja 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas biroja 2014. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu Nr. 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(4), un jo īpaši tā 43. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0122/2016),

1.  sniedz Eiropas Policijas biroja direktoram apstiprinājumu par Biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Policijas biroja direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 324. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 324. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Policijas biroja 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2015/2186(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Policijas biroja 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas biroja 2014. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu Nr. 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(4), un jo īpaši tā 43. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0122/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Policijas biroja galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Policijas biroja 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Policijas biroja direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 324. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 324. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Policijas biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2186(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Policijas biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0122/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Policijas biroja („Birojs”) finanšu pārskatiem tā 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 84 339 820, t. i., par 2,20 % lielāks nekā 2013. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Policijas biroja gada pārskatiem par 2014. finanšu gadu („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar gandarījumu konstatē, ka 2014. finanšu gadā budžeta uzraudzības jomā īstenotie centieni ievērojami uzlabojās, un tā rezultātā tika sasniegts augsts budžeta izpildes līmenis, t. i., 99,70 %, kas liecina par saistību savlaicīgu uzņemšanos; pieņem zināšanai, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 93 %, t. i., par 2,80 % augstāks nekā iepriekšējā gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

2.  konstatē, ka kopējā uz 2015. gadu pārnesto saistību apropriāciju summa salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem bija samazinājusies un bija EUR 5 663 960 (6,72 % no kopējām apropriācijām); pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka pārnesto apropriāciju apmērs bija EUR 1 900 000 (27 %) II sadaļā (administratīvie izdevumi), kas ir par 14 % mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; atzīst, ka šie pārnesumi galvenokārt bija saistīti ar 2011. gadā atklātās Biroja mītnes pārveides darbiem;

3.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām norāda, ka no 2013. gada pārnesto saistību apropriāciju atcelšanas īpatsvars bija augsts, t. i., 22 %, veidojot 13 % pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; atzīst, ka šī atcelšana galvenokārt bija saistīta ar kavējumiem ārēju piegādātāju nodrošinātu IT projektu īstenošanā dokumentu un aktīvu pārvaldības jomā un policijas datu apmaiņas jomā; turklāt atzīst, ka šie kavējumi neietekmēja operatīvās darbības rezultātus, jo attiecīgajās sistēmās joprojām tika izmantoti esošie IT risinājumi; norāda, ka neraugoties uz ārējo darbuzņēmēju izraisītiem piegādes kavējumiem, faktiskais nominālais neizmantoto pārnesumu pieaugums 2014. gada beigās bija EUR 0,9 miljoni;

4.  aicina Biroju turpmāk saglabāt iespējami zemu pārnesto saistību apropriāciju līmeni, lai efektīvāk nodrošinātu atbilstību pārredzamības un pārskatatbildības saistībām;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

5.  konstatē, ka 2014. gadā Birojs pabeidza visas organizācijas mēroga pārbaudi attiecībā uz kopējo iepirkuma procesu ar mērķi uzlabot pašreizējo iekšējo organizatorisko struktūru; ņem vērā, ka šīs pārbaudes rezultātā Birojs izveidoja atsevišķu iepirkuma pārvaldības novirzienu par pārvaldības departamentu atbildīgā direktora vietnieka tiešā pārraudzībā, paredzot centralizētu pieeju galvenajiem iepirkuma posmiem, kā arī attiecīgajai kvalitātes kontrolei;

6.  pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka Biroja tīmekļa vietnē ir publicēti kritēriji tā noritošajām iepirkuma procedūrām, kā arī ikgadējs pārskats par pabeigtajiem līgumiem; ņem vērā, ka Birojs līdz 2016. gada jūnija beigām plāno publicēt pārskatu par iepirkumiem 2015. finanšu gadā, kā prasīts Finanšu regulā;

7.  prasa Birojam stingri piemērot pasākumus attiecībā uz rīcības brīvību un izslēgšanu publiskā iepirkuma jomā, katrā atsevišķā gadījumā veicot pienācīgas iepriekšējās darbības pārbaudes, un piemērot izslēgšanas kritērijus nolūkā izslēgt uzņēmumus jebkura interešu konflikta gadījumā, jo tas ir būtiski, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība un pārredzamība

8.  konstatē, ka Biroja direktora un direktora vietnieku dzīves apraksti (CV) un deklarācijas par pienākumu neatkarīgu pildīšanu tika publicētas Biroja tīmekļa vietnē; konstatē, ka Biroja valde ir ņēmusi vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes ieteikumu publicēt valdes locekļu CV un interešu deklarācijas; aicina Biroju un tā valdes locekļus darīt šos dokumentus pieejamus Biroja tīmekļa vietnē tūlīt pēc to iesniegšanas;

9.  norāda, ka Birojs 2014. gadā publicēja jaunu rīcības kodeksu, kurā iekļautas pamatnostādnes par interešu konfliktu un “virpuļdurvju efekta” pārvaldību un novēršanu;

10.  aicina Savienības iestādes un aģentūras, kas ir ieviesušas rīcības kodeksus, tostarp Eiropas Parlamentu, pastiprināti veikt īstenošanas pasākumus, tādus kā finansiālo interešu deklarāciju pārbaudes;

11.  aicina Biroju pievērst īpašu uzmanību trauksmes cēlēju aizsardzībai sakarā ar to, ka drīzumā paredzēts pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu;

12.  mudina Biroju turpmāk palielināt darbinieku izpratni par interešu konfliktu politiku līdztekus pašreizējiem izpratnes veidošanas pasākumiem un noteikt, ka darbā pieņemšanas procedūrās un darbības novērtēšanā kā viens no izskatāmajiem jautājumiem obligāti ir jāiekļauj integritāte un pārredzamība;

13.  aicina kopumā uzlabot korupcijas novēršanu un cīņu pret to, izmantojot holistisku pieeju, un sākt ar labāku publisku piekļuvi dokumentiem un stingrākiem noteikumiem par interešu konfliktiem, pārredzamības reģistru ieviešanu vai nostiprināšanu un pietiekamu resursu piešķiršanu tiesību aktu īstenošanas pasākumiem, kā arī uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un ar attiecīgām trešām valstīm;

14.  atzinīgi vērtē Biroja valdes izstrādātos noteikumus par iekšējām izmeklēšanām un atgādina Birojam, ka saskaņā ar 22.c pantu Civildienesta noteikumos, kuri stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī, tam ir jāpieņem iekšēji saistoši noteikumi par trauksmes cēlēju aizsardzību;

Iekšējā kontrole

15.  ņem vērā to, ka iekšējās revīzijas struktūras (IAC) pienākumus Birojā veic tā Iekšējās revīzijas nodaļa (IRN); norāda, ka saskaņā ar Biroja valdes apstiprināto revīzijas plānošanu IRN nāca klajā ar konsultatīvas pārbaudes atzinumiem saistībā ar Biroja darbības rezultātiem, kuras rezultātā tika noteiktas piecas stratēģiskās jomas, kas tiks ņemtas vērā darbības plānošanā un nodrošinās galveno pienesumu Biroja nākamās daudzgadu stratēģijas izstrādē, kas tiks pabeigta 2016. gadā;

16.  atzīst, ka IRN atbalstīja Biroja kriminālistikas laboratorijas darba revīziju attiecībā uz EUR valūtas banknošu pārbaudi, kas ir būtisks solis ceļā uz Biroja kriminālistikas laboratorijas oficiālu akreditāciju šajā jomā;

Iekšējā revīzija

17.  norāda, ka 2014. gada maijā Biroja valde apstiprināja tā stratēģisko revīzijas plānu 2014.–2016. gadam, ko sagatavojis Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS); pieņem zināšanai, ka IAS 2014. gada septembrī veica ticamības revīziju par darbā pieņemšanas procedūrām, kurā tika apstiprināta Biroja darbā pieņemšanas procesa noturība; atzīst, ka IAS revīzijas ziņojumā uzsvērts, ka Biroja darbā pieņemšanas un atlases procedūras ir pareizas un efektīvas un ka vadības sniegtie ziņojumi ir atbilstoši un laicīgi; konstatē, ka IAS ir sniedzis trīs ieteikumus, kas apzīmēti kā „svarīgi”; pieņem zināšanai, ka Birojs ir izstrādājis rīcības plānu konstatēto problēmjautājumu risināšanai, ko IAS vēlāk pieņēma;

Citi komentāri

18.  pieņem zināšanai, ka Birojs ir pārskatījis savus finanšu noteikumus(1), lai tos saskaņotu ar Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1271/2013(2) ietvertajiem noteikumiem; turklāt pieņem zināšanai, ka Birojs piemēro Komisijas īstenošanas noteikumus, un norāda, ka tam būtu jāturpina centieni nodrošināt efektīvu un pienācīgu budžeta izpildi, jo īpaši attiecībā uz pārnesumiem saistībā ar administratīvajiem izdevumiem;

19.  norāda, ka Birojs savā tīmekļa vietnē darīja publiski pieejamu konsolidēto gada darbības pārskatu;

o
o   o

20.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju(3) par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf
(2) Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.).
(3) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0159.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika