Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2186(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0122/2016

Ingediende teksten :

A8-0122/2016

Debatten :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.52
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0188

Aangenomen teksten
PDF 181kWORD 78k
Donderdag 28 april 2016 - Brussel
Kwijting 2014: Europese Politiedienst (Europol)
P8_TA(2016)0188A8-0122/2016
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2186(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014, vergezeld van het antwoord van de Politiedienst(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het Bureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese Politiedienst (Europol)(4), en met name artikel 43,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0122/2016),

1.  verleent de directeur van de Europese Politiedienst kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014;

2.  formuleert zijn opmerkingen bijgaande onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van de Europese Politiedienst, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 324.
(2) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 324.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over de afsluiting van de rekeningen van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2186(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014, vergezeld van het antwoord van de Politiedienst(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het Bureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese Politiedienst (Europol)(4), en met name artikel 43,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0122/2016),

1.  stelt vast dat de definitieve jaarrekening van de Europese Politiedienst overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van de Europese Politiedienst, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 324.
(2) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 324.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 28 april 2016 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2186(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0122/2016),

A.  overwegende dat volgens de jaarrekening de begroting voor het begrotingsjaar 2014 van de Europese Politiedienst ("Europol") 84 339 820 EUR bedroeg, hetgeen een stijging van 2,20 % ten opzichte van 2013 betekent;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van Europol voor het begrotingsjaar 2014 ("het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van Europol betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1.  verneemt met tevredenheid uit het verslag van de Rekenkamer dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2014 aanzienlijk zijn verbeterd en hebben geresulteerd in een hoog uitvoeringspercentage van de begroting van 99,70 %, hetgeen aangeeft dat de vastleggingen tijdig zijn gedaan; stelt vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 93 % bedroeg, een stijging van 2,80 % ten opzichte van het voorgaande jaar;

Vastleggingen en overdrachten

2.  stelt vast dat het totaalbedrag van de naar 2015 overgedragen vastleggingskredieten is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren en 5 663 960 EUR bedroeg (6,72 % van de totale kredieten); verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat de overdrachten voor titel II (administratieve uitgaven) 1 900 000 EUR (27 %) bedroegen, hetgeen een verlaging van 14 % inhoudt ten opzichte van het voorgaande jaar; wijst erop dat deze overdrachten vooral verband hielden met aanpassingen aan het in 2011 geopende hoofdkantoor van Europol;

3.  verneemt met bezorgdheid uit het verslag van de Rekenkamer dat het annuleringspercentage van vastgelegde kredieten die uit het voorgaande jaar waren overgedragen, hoog was met 22%, oftewel een verhoging met 13% ten opzichte van het voorgaande jaar; wijst erop dat deze annuleringen hoofdzakelijk verband hielden met vertragingen in IT-projecten die door externe leveranciers werden verzorgd op het gebied van documenten- en vermogensbeheer en de uitwisseling van politiegegevens; wijst er verder op dat deze vertragingen geen invloed hadden op de operationele activiteiten, daar bestaande IT-oplossingen voor de desbetreffende systemen in gebruik bleven; constateert dat ondanks de door externe leveranciers veroorzaakte vertraging de feitelijke nominale toename van niet-bestede overdrachten 0,9 miljoen EUR bedroeg aan het eind van 2014;

4.  wijst Europol erop dat de omvang van de naar het volgend jaar over te dragen vastleggingskredieten in de toekomst zo laag mogelijk moet worden gehouden, om zo meer transparantie te betrachten en beter te voldoen aan de verantwoordingsplicht;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

5.  verzekert zich ervan dat Europol in 2014 zijn organisatiebrede evaluatie van het algehele aanbestedingsproces heeft afgerond, met als doel om de huidige interne organisatiestructuur te verfijnen; merkt op dat Europol naar aanleiding van de evaluatie een afdeling "Aanbestedingen" heeft opgericht, onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de adjunct-directeur die aan het hoofd staat van de dienst Bestuur, met als doel een gecentraliseerde benadering van belangrijke fasen bij aanbestedingen en van de desbetreffende kwaliteitscontroles;

6.  verneemt van Europol dat de criteria voor zijn doorlopende aanbestedingsprocedures worden gepubliceerd op zijn website, samen met een jaarlijks overzicht van de voltooide opdrachten; constateert dat Europol het overzicht van aanbestedingen voor het begrotingsjaar 2015 uiterlijk in juni 2016 dient te publiceren, als vastgelegd in het Financieel Reglement;

7.  verzoekt Europol de maatregelen inzake discretie en uitsluiting bij openbare aanbestedingen strikt toe te passen, en erop toe te zien dat in alle gevallen een grondig achtergrondonderzoek wordt verricht, en om de uitsluitingsgronden toe te passen zodat ondernemingen in geval van belangenconflicten worden geweerd, aangezien dit van essentieel belang is om de financiële belangen van de Unie te beschermen;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

8.  constateert dat de cv's en verklaringen over de onafhankelijke uitvoering van taken en verantwoordelijkheden van de directeur en adjunct-directeuren op de website van Europol zijn gepubliceerd; merkt op dat de raad van bestuur van Europol kennis heeft genomen van de aanbevelingen van de kwijtingsautoriteit over de publicatie van de cv's en belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur; roept Europol en de leden van de raad van bestuur op deze documenten meteen na de indiening ervan toegankelijk te maken op de website van Europol;

9.  merkt op dat Europol in 2014 een nieuwe gedragscode heeft gepubliceerd, met richtsnoeren inzake de omgang met en preventie van belangenconflicten en "draaideur"-constructies;

10.  verzoekt de instellingen en agentschappen van de Unie die een gedragscode hebben ingevoerd, waaronder het Parlement, de maatregelen ter uitvoering daarvan, zoals verificaties van de opgaven van financiële belangen, aan te scherpen;

11.  verzoekt Europol bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van klokkenluiders in het kader van de op de korte termijn aan te nemen richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan;

12.  spoort Europol voorts aan het beleid inzake belangenconflicten onder de aandacht van zijn personeel te brengen, naast de lopende bewustmakingsactiviteiten en de opname van integriteit en transparantie als verplichte onderwerpen in aanwervingsprocedures en beoordelingsgesprekken;

13.  roept op tot een algehele verbetering van de preventie en bestrijding van corruptie door middel van een holistische benadering, te beginnen bij betere toegankelijkheid van documenten voor het publiek en striktere regels voor belangenconflicten, invoering of versterking van transparantieregisters en beschikbaarstelling van voldoende middelen voor wetshandhavingsmaatregelen, alsook door middel van verbeterde samenwerking tussen de lidstaten onderling en met betrokken derde landen;

14.  is ingenomen met de door de raad van bestuur van Europol vastgestelde bepalingen inzake interne onderzoeken en herinnert Europol eraan dat bindende interne regels vastgesteld moeten worden inzake klokkenluiders, overeenkomstig artikel 22 quater van het Ambtenarenstatuut, dat op 1 januari 2014 in werking is getreden;

Internecontrolemaatregelen

15.  merkt op dat de taken en verantwoordelijkheden van de interne controledienst (IAC) van Europol werden uitgevoerd door de interne controlefunctie (IAF); wijst erop dat overeenkomstig de planning van de controle als goedgekeurd door de raad van bestuur, de IAF een adviserende evaluatie heeft uitgevoerd van de operationele prestaties van Europol, resulterend in vijf strategische thema's die bij de bedrijfsplanning van Europol als uitgangpunt gehanteerd zullen worden en een belangrijk onderdeel zullen vormen van de volgende meerjarige strategie van Europol, die in 2016 zal worden afgerond;

16.  merkt op dat de IAF een controle van het forensisch laboratorium van Europol heeft uitgevoerd wat betreft het onderzoek naar eurobankbiljetten, een belangrijke stap voor de aanvraag van een formele accreditatie van het forensisch laboratorium op dit terrein;

Interne controle

17.  wijst erop dat de raad van bestuur in mei 2014 het strategisch controleplan voor de periode 2014-2016 heeft goedgekeurd, als opgesteld door de dienst Interne Audit van de Commissie (IAS); merkt op dat de IAS in september 2014 een betrouwbaarheidscontrole van de aanwerving heeft verricht, waarbij de deugdelijkheid van het aanwervingsproces van Europol werd bevestigd; wijst erop dat bij de controle door de IAS werd benadrukt dat de aanwervings- en selectieprocedures van Europol deugdelijk en doeltreffend waren en dat de verslaglegging over het bestuur passend en tijdig was; wijst erop dat de IAS drie aanbevelingen heeft gedaan, aangemerkt als "belangrijk"; merkt op dat Europol een actieplan heeft opgesteld om de genoemde kwesties aan te pakken, dat door de IAS is goedgekeurd;

Overige opmerkingen

18.  merkt op dat Europol zijn financieel reglement(1) heeft herzien om het in overeenstemming te brengen met de bepalingen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie(2); wijst er verder op dat Europol de uitvoeringsvoorschriften van de Commissie toepast en zich moet blijven inspannen voor een efficiënte begrotingsuitvoering in overeenstemming met de Europese begrotingsvoorschriften, in het bijzonder wat de overdrachten met betrekking tot de administratieve uitgaven betreft;

19.  merkt op dat Europol zijn geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag openbaar heeft gemaakt op zijn website;

o
o   o

20.  verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 28 april 2016(3) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 tot vaststelling van de financiële kaderregeling voor de organen bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42).
(3) Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2016)0159.

Juridische mededeling - Privacybeleid