Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2186(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0122/2016

Predkladané texty :

A8-0122/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.52
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0188

Prijaté texty
PDF 356kWORD 93k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Európsky policajný úrad (Europol)
P8_TA(2016)0188A8-0122/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014 (2015/2186(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(4), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0122/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho policajného úradu za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho policajného úradu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 324.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 324.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014 (2015/2186(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(4), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0122/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho policajného úradu má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho policajného úradu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 324.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 324.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014 (2015/2186(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0122/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho policajného úradu (ďalej len „úrad“) za rozpočtový rok 2014 sumu 84 339 820 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 2,20 %;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  na základe správy Dvora audítorov s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 sa významne zlepšilo a prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,70 %, čo znamená že záväzky boli prijaté včas; berie na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 93 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená zvýšenie o 2,80 %;

Záväzky a prenosy

2.  konštatuje, že celkový objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2015 sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi znížil a predstavoval 5 663 960 EUR (6,72 % celkových rozpočtových prostriedkov); na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že prenosy v hlave II (administratívne výdavky) predstavovali 1 900 000 EUR (27 %), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená zníženie o 14 %; berie na vedomie, že tieto prenosy súviseli najmä s úpravami hlavného sídla úradu otvoreného v roku 2011;

3.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že miera zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013 bola vysoká, na úrovni 22 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 13 %; berie na vedomie, že uvedené zrušenia vyplynuli najmä z oneskorení IT projektov, ktoré realizovali externí dodávatelia v oblasti správy dokumentov a majetku, ako aj výmeny policajných údajov; berie tiež na vedomie, že tieto oneskorenia nemali vplyv na zabezpečovanie operačnej činnosti, keďže v prípade príslušných systémov sa naďalej používali existujúce IT riešenia; konštatuje, že napriek oneskoreniam dodávok spôsobeným externými dodávateľmi dosiahol skutočný nominálny nárast nevyužitých prenosov na konci roka 2014 výšku 0,9 milióna EUR;

4.  vyzýva úrad, aby v budúcnosti zachoval objem prenášaných viazaných rozpočtových prostriedkov na čo najnižšej úrovni, a tak lepšie splnil povinnosť transparentnosti a zodpovednosti;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  konštatuje, že úrad v roku 2014 ukončil preskúmanie celkového postupu verejného obstarávania v rámci celej organizácie s cieľom zlepšiť súčasný interný systém organizácie; berie na vedomie, že na základe preskúmania úrad zriadil sekciu pre verejné obstarávanie podliehajúcu priamo zástupcovi riaditeľa, ktorý je zodpovedný za odbor správy Europolu, čo viedlo k zavedeniu centralizovaného prístupu v prípade kľúčových fáz verejného obstarávania, ako aj k príslušným kontrolám kvality;

6.  berie na vedomie informáciu úradu, že súťažné kritériá pre prebiehajúce postupy verejného obstarávania sú zverejnené na jeho internetovej stránke spolu s ročným prehľadom dokončených zákaziek; berie na vedomie, že úrad má do konca júna 2016 zverejniť prehľad postupov verejného obstarávania za rozpočtový rok 2015, ako sa to vyžaduje v nariadení o rozpočtových pravidlách;

7.  žiada úrad, aby dôsledne uplatňoval opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, vo verejnom obstarávaní, vykonával riadne previerky v každom štádiu a uplatňoval kritériá vylúčenia, aby zabránil účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

8.  konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o nezávislom plnení úloh a vykonávaní právomocí riaditeľa a zástupcov riaditeľa úradu boli zverejnené na jeho webovej stránke; konštatuje, že správna rada úradu vzala na vedomie odporúčania orgánu udeľujúceho absolutórium týkajúce sa zverejnenia životopisov a vyhlásení o záujmoch jej členov; vyzýva úrad a členov jeho správnej rady, aby tieto dokumenty zverejnili na webovej stránke úradu hneď po ich predložení úradu;

9.  berie na vedomie, že úrad v roku 2014 zverejnil nový kódex správania s usmerneniami týkajúcimi sa prevencie a riadenia konfliktov záujmov a javu otáčavých dverí;

10.  vyzýva tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Európskeho parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, napríklad kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

11.  vyzýva úrad, aby venoval osobitnú pozornosť ochrane oznamovateľov v kontexte smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnení, ktorá sa má čoskoro prijať;

12.  nabáda úrad, aby popri prebiehajúcich činnostiach na zvyšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne diskutovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti, ďalej zvyšoval informovanosť zamestnancov o politike v oblasti konfliktu záujmov;

13.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania a boja proti korupcii prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

14.  víta opatrenia, ktoré prijala správna rada úradu v oblasti vnútorných vyšetrovaní, a pripomína mu, že musí prijať záväzné interné pravidlá týkajúce sa oznamovateľov v súlade s článkom 22c služobného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014;

Vnútorná kontrola

15.  berie na vedomie, že úlohy a právomoci oddelenia vnútorného auditu (IAC) v úrade vykonáva jeho funkcia vnútorného auditu (IAF); konštatuje, že v súlade s plánovaním auditu, ktoré schválila správna rada úradu, IAF zverejnila poradenské preskúmanie otázok operačnej výkonnosti úradu, ktorého výsledkom je päť strategických tém, ktoré sa zohľadnia pri jeho plánovaní a budú predstavovať hlavné východiská ďalšej viacročnej stratégie úradu, ktorej príprava sa má ukončiť v roku 2016;

16.  berie na vedomie, že IAF podporila audit forenzného laboratória úradu, pokiaľ ide o overovanie eurobankoviek, čo je kľúčovým krokom na ceste k žiadosti o oficiálnu akreditáciu forenzného laboratória úradu v tejto oblasti;

Vnútorný audit

17.  konštatuje, že správna rada úradu v máji 2014 schválila strategický plán auditu na roky 2014 – 2016, ktorý vypracoval Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie; berie na vedomie, že IAS vykonal v septembri 2014 audit spoľahlivosti v oblasti prijímania zamestnancov, ktorý potvrdil spoľahlivosť postupov úradu pri prijímaní zamestnancov; berie na vedomie, že v správe o audite IAS zdôraznil, že postupy prijímania zamestnancov a výberové konania v úrade sú riadne a účinné a že podávanie správ o riadení je podľa neho primerané a včasné; konštatuje, že IAS označil tri odporúčania ako dôležité; berie na vedomie, že úrad vypracoval akčný plán s cieľom zmierniť zistené problémy, ktorý IAS následne schválil;

Ďalšie pripomienky

18.  na základe informácií úradu berie na vedomie, že úrad preskúmal svoje nariadenie o rozpočtových pravidlách(1) s cieľom uviesť ho do súladu s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013(2); ďalej berie na vedomie, že úrad uplatňuje vykonávacie pravidlá Komisie a mal by pokračovať vo svojom úsilí o zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu v súlade s predpismi, najmä pokiaľ ide o prenosy týkajúce sa administratívnych výdavkov;

19.  konštatuje, že úrad zverejnil svoju konsolidovanú výročnú správu o činnosti na svojej internetovej stránke;

o
o   o

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).
(3) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia