Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2166(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0108/2016

Indgivne tekster :

A8-0108/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.53
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0189

Vedtagne tekster
PDF 184kWORD 79k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
P8_TA(2016)0189A8-0108/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014 (2015/2166(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(4), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0108/2016),

1.  meddeler direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 334.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 334.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014 (2015/2166(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(4), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0108/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 334.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 334.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014 (2015/2166(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0108/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder ("agenturet") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 21 229 000 EUR, hvilket svarer til et fald på 0,56 % sammenlignet med 2013; der henviser til, at 99 % af agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for agenturet for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2014 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, hvilket er den samme som det foregående år, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 69,45 %, hvilket repræsenterer et fald på 0,82 % sammenlignet med det foregående år; anerkender, at det høje samlede niveau af forpligtede bevillinger tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt;

Forpligtelser og fremførsler

2.  bemærker, at niveauet af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2015, var på 25 % for afsnit II (administrationsudgifter) og 75 % for afsnit III (aktionsudgifter); erfarer fra Revisionsretten, at fremførslerne under afsnit II primært vedrører planlagte indkøb af IT-varer og -tjenester, som der først skulle betales for i 2015; anerkender desuden, at fremførslerne under afsnit III primært afspejler den flerårige karakter af agenturets operationelle projekter, hvor betalingerne sker i henhold til fastsatte frister;

3.  noterer sig, at gennemførelsesgraden for bevillinger, som blev fremført fra 2013 til 2014, var på 97,68 % i 2014, og at kun 147 430 EUR bortfaldt, hvilket repræsenterer 2,32 % af det samlede beløb; bemærker desuden, at dette lave niveau for bortfaldne fremførsler ligger et godt stykke under agenturets mål;

Overførsler

4.  noterer sig, at tre bevillingsoverførsler mellem budgetafsnit og over 10 % af det godkendte budget blev godkendt af agenturets bestyrelse i 2014; bemærker, at disse overførsler beløb sig til 947 932 EUR og primært vedrører omfordeling af overskuddet under administrative udgifter, til operationelle projekter eller inden for aktionsudgifter;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

5.  erfarer fra agenturet, at alle udbudsprocedurer henblik på at forbedre tilbuddenes kvalitet var underlagt en tilsynskontrol inden iværksættelsen af udbudsprocedurer; noterer sig, at der foruden denne tilsynskontrol blev truffet korrigerende foranstaltninger, såsom ændringer af udbudsbetingelserne, hvor dette var nødvendigt;

6.  bemærker, at agenturet indførte et nyt bedømmelsessystem fra 2014 som følge af de ændringer i personalevedtægten, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013(1); bemærker navnlig, at agenturets bedømmelsesrapporter nu omfatter en samlet evaluering af, om den ansattes indsats har været tilfredsstillende; konstaterer, at personalet blev tilbudt uddannelseskurser om fastsættelse af specifikke, målelige, realiserbare, relevante og tidsbundne mål, solide resultatindikatorer, og hvordan man udarbejder klare evalueringer;

7.  glæder sig over, at agenturet deltager i Kommissionens udbudsprocedurer, hvor det er muligt; bemærker endvidere, at agenturet iværksatte fælles udbudsprocedurer med Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) til udvikling af intranetapplikationer og med Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) til indsamling af data til støtte for gennemførelsen af de operationelle projekter;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

8.  anerkender, at agenturet reviderede og vedtog sine harmoniserede bestemmelser for forebyggelse af interessekonflikter vedrørende sin bestyrelse og sit videnskabelige udvalg ved udgangen af 2014; noterer sig endvidere, at agenturet udviklede og vedtog retningslinjer for forebyggelse af interessekonflikter vedrørende sit personale;

9.  erfarer fra agenturet, at det har offentliggjort interesseerklæringer og CV'er for medlemmerne af sin bestyrelse og sit videnskabelige udvalg samt for sin ledelsesgruppe;

10.  noterer sig, at agenturet anvender Kommissionens retningslinjer vedrørende whistleblowing efter en beslutning truffet af dets bestyrelse(2); bemærker endvidere, at agenturets medarbejdere har pligt til at indberette forhold, der peger i retning af, at der eventuelt finder ulovlige handlinger sted, herunder svig eller korruption eller et alvorligt brud på deres faglige forpligtelser; konstaterer, at agenturet øgede bevidstheden omkring denne politik internt; anerkender, at agenturet fortsat vil anvende Kommissionens retningslinjer vedrørende whistleblowing, indtil Kommissionen vedtager en ny politik om whistleblowing i 2016;

11.  bemærker med bekymring, at Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med klage 178/2013/LP konkluderede, at agenturet havde begået fejl eller forsømmelser; opfordrer agenturet til at informere dechargemyndigheden om en opfølgning på Retten for EU-Personalesagers domme i 2015;

12.  tilskynder agenturet til yderligere at øge opmærksomheden omkring politikken om interessekonflikter blandt sine medarbejdere sideløbende med de igangværende oplysningsaktiviteter og til at inkludere integritet og gennemsigtighed som et obligatorisk punkt, der skal drøftes i forbindelse med ansættelsesprocedurer og præstationssamtaler;

13.  opfordrer agenturet til at være særlig opmærksomt på beskyttelse af whistleblowere inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv, som snart vil blive vedtaget, om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse;

14.  opfordrer de EU-institutioner og -agenturer, der har indført adfærdskodekser – herunder Parlamentet – til at fremskynde gennemførelsesforanstaltningerne hertil, f.eks. kontrol af erklæringer om økonomiske interesser;

Intern revision

15.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) ikke gennemførte nogen nye revisioner i løbet af 2014; noterer sig endvidere, at agenturet fulgte op på de to revisioner, der blev gennemført i 2013 vedrørende menneskelige ressourcer og kontraktforvaltning; konstaterer, at agenturet fremsendte handlingsplaner til håndtering af IAS' anbefalinger, som blev bedømt positivt af IAS; erfarer fra agenturet, at IAS i 2015 gennemførte en opfølgende revision, som blev afsluttet med et positivt resultat, uden åbne anbefalinger klassificeret som "meget vigtige"; noterer sig, at alle IAS' anbefalinger fra før december 2013 blev afsluttet;

Andre bemærkninger

16.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at personalevedtægten – efter dens ændring i 2004 ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004(3)– omfattede bestemmelser om, at fremtidige vederlag for tjenestemænd, der blev rekrutteret før den 1. maj 2004, ikke bør være lavere end under den tidligere vedtægt; bemærker, at Revisionsrettens revision viste, at dette ikke var blevet overholdt, og for så vidt angår ti ud af de 26 tjenestemænd, der var ansat på dette tidspunkt, havde dette ført til, at der i perioden 2005-2014 var blevet udbetalt 45 892 EUR for lidt; erfarer fra agenturet, at beregningen af lønningerne foretages eksternt af Kommissionens Kontor for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder; noterer sig, at agenturet traf de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe dette spørgsmål;

17.  bemærker med tilfredshed, at de grundlæggende oplysninger om agenturet er tilgængelige på dets hjemmeside på samtlige officielle EU-sprog; bemærker, at agenturet regelmæssigt via sine sociale medier opslår oplysninger og opdateringer, herunder interaktive datavisualiseringer, infografik, fotos og videoer, om sine seneste rapporter og andet arbejde;

18.  konstaterer, at en uafhængig evaluering af agenturet blev iværksat i 2012 for at vurdere agenturets arbejde for så vidt angår effektivitet, virkning, merværdi, nytte, koordinering og sammenhæng; bemærker, at en af de vigtigste prioriteter, som indgår i agenturets strategiske plan for 2013-2017, som er baseret på denne evaluering, er at forbedre agenturets bidrag til processerne på nationalt plan; noterer sig, at agenturet er i gang med at udvikle en stærkere forbindelse til medlemsstaterne og øge sit samarbejde med nationale interessenter for at bringe agenturets evidensbaserede rådgivning i centrum for national politikudformning og -gennemførelse af grundlæggende rettigheder;

19.  konstaterer med tilfredshed, at agenturet i februar 2014 lancerede et websted for børn som en del af sit webstedsafsnit om børns rettigheder, hvor børn kan finde oplysninger om, hvilke rettigheder de har, hvem der afgør deres rettigheder, hvad agenturet gør for børn samt link for dem, der ønsker at vide mere;

20.  opfordrer agenturet til at forbedre sine procedurer og praksisser, der tager sigte på at beskytte Unionens finansielle interesser, og til at bidrage aktivt til en resultatorienteret dechargeprocedure;

21.  opfordrer til en generel forbedring af forebyggelsen og bekæmpelsen af korruption ved hjælp af en holistisk tilgang, i første omgang gennem en forbedring af aktindsigten i dokumenter og strengere regler om interessekonflikter, indførelse eller styrkelse af åbenhedsregistre og tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer til retshåndhævende foranstaltninger, samt gennem et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og med relevante tredjelande;

22.  mener, at agenturets årsberetninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer agenturet til at indføre et standardkapitel om disse principper i sin årsberetning;

o
o   o

23.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 28. april 2016(4) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15).
(2) http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1).
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik