Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2166(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0108/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0108/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.53
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0189

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 510kWORD 104k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
P8_TA(2016)0189A8-0108/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0108/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 334.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 334.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0108/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 334.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 334.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0108/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 21 229 000 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 0,56% σε σύγκριση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 99% του προϋπολογισμού του Οργανισμού προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100%, ήτοι ίδιο με του προηγούμενου έτους, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 69,45%, ποσοστό που αντιπροσωπεύει μείωση 0,82% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· γνωρίζει ότι το υψηλό συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων υποδηλώνει την έγκαιρη ανάληψη των υποχρεώσεων·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

2.  σημειώνει ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2015 ανήλθε σε 25% για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και σε 75% για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες)· ενημερώνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι οι μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος στο πλαίσιο του τίτλου II αφορούν κυρίως την προγραμματισμένη αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠ, πληρωτέων το 2015· γνωρίζει επίσης ότι οι μεταφορές πιστώσεων στο πλαίσιο του Τίτλου III απηχούν κατά κύριο λόγο τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Οργανισμού, για τα οποία οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα·

3.  σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το 2013 στο 2014 ανήλθε σε 97,68% το 2014, με μόνο τα 147 430 EUR να έχουν ακυρωθεί, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,32% του συνολικού ποσού· σημειώνει επίσης ότι αυτό το χαμηλό επίπεδο ακυρώσεων σαφώς υπολείπεται του στόχου του Οργανισμού·

Μεταφορές

4.  σημειώνει ότι τρεις δημοσιονομικές μεταφορές, οι οποίες έγιναν μεταξύ τίτλων του προϋπολογισμού και αφορούσαν πάνω από το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού το 2014· σημειώνει ότι οι μεταφορές αυτές ανήλθαν σε 947 932 EUR και συνδέονταν κυρίως με την ανακατανομή του πλεονάσματος στο πλαίσιο των διοικητικών δαπανών, με επιχειρησιακά προγράμματα ή με επιχειρησιακές δαπάνες·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

5.  ενημερώνεται από τον Οργανισμό ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των διαγωνισμών, όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υποβλήθηκαν σε εποπτική επανεξέταση πριν από την προκήρυξη των προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών· σημειώνει το γεγονός ότι, μετά τις εν λόγω επανεξετάσεις, ελήφθησαν, όπου χρειαζόταν, διορθωτικά μέτρα όπως τροποποιήσεις στη συγγραφή υποχρεώσεων·

6.  διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός εισήγαγε νέο σύστημα αξιολόγησης το 2014, ως αποτέλεσμα των αλλαγών στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, οι οποίες επήλθαν με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1)· σημειώνει, ειδικότερα, ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης του Οργανισμού περιλαμβάνουν πλέον μια συνολική εκτίμηση σχετικά με το εάν οι επιδόσεις του κατόχου μιας θέσης υπήρξαν ικανοποιητικές· διαπιστώνει ότι διοργανώθηκαν μαθήματα κατάρτισης για το προσωπικό σχετικά με το πώς να θέτει συγκεκριμένους, μετρήσιμους, επιτεύξιμους, σημαντικούς και χρονοκαθορισμένους (SMART) στόχους, σθεναρούς δείκτες επιδόσεων, καθώς και με το πώς να γράφει σαφείς αξιολογήσεις·

7.  χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός συμμετέχει στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της Επιτροπής, όταν αυτό είναι δυνατόν· σημειώνει επίσης ότι ο Οργανισμός δρομολόγησε κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για την ανάπτυξη ενδοδικτυακών εφαρμογών, και με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων (EIGE) για τη συλλογή δεδομένων στήριξης της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

8.  ενημερώνεται ότι ο Οργανισμός αναθεώρησε και ενέκρινε τους εναρμονισμένους κανόνες του για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά το διοικητικό του συμβούλιο και την επιστημονική του επιτροπή στα τέλη του 2014· σημειώνει επίσης ότι ο Οργανισμός εκπόνησε και ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά το προσωπικό του·

9.  ενημερώνεται από τον Οργανισμό ότι έχει δημοσιεύσει τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της επιστημονικής επιτροπής του, καθώς και της διευθυντικής του ομάδας·

10.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την καταγγελία δυσλειτουργιών βάσει της απόφασης της εκτελεστικής του επιτροπής(2)· σημειώνει επίσης ότι τα μέλη του προσωπικού του υποχρεούνται να αναφέρουν γεγονότα που υποδηλώνουν πιθανή παράνομη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της διαφθοράς, ή σοβαρή παράλειψη συμμόρφωσης με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις· διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός αύξησε την ευαισθητοποίηση για την πολιτική αυτή σε εσωτερικό επίπεδο· ενημερώνεται ότι ο Οργανισμός θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την καταγγελία δυσλειτουργιών, μέχρις ότου η Επιτροπή υιοθετήσει μια νέα πολιτική για την καταγγελία δυσλειτουργιών, κάτι που προβλέπεται να γίνει εντός του 2016·

11.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, στην καταγγελία 178/2013/LP, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Οργανισμός διέπραξε κακοδιοίκηση· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη συνέχεια που έδωσε στις αποφάσεις του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης το 2015·

12.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να μεριμνήσει περαιτέρω ώστε να συνειδητοποιήσει καλύτερα το προσωπικό του την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στις αξιολογήσεις των επιδόσεων·

13.  ζητεί από τον Οργανισμό να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στο πλαίσιο της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίας και των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους, η έγκριση της οποίας επίκειται·

14.  καλεί τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης που έχουν θεσπίσει κώδικες συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, να επιταχύνουν την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων τους, όπως οι έλεγχοι των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

15.  σημειώνει ότι δεν διενεργήθηκαν νέοι λογιστικοί έλεγχοι από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) κατά το 2014· σημειώνει επίσης ότι ο Οργανισμός έδωσε συνέχεια στους δύο λογιστικούς ελέγχους που διεξήχθησαν το 2013 για τους ανθρώπινους πόρους και τη διαχείριση συμβάσεων· διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός υπέβαλε σχέδια δράσης προκειμένου να ανταποκριθεί στις συστάσεις της IAS, τα οποία αξιολογήθηκαν θετικά από την IAS· ενημερώνεται από τον Οργανισμό ότι το 2015 η IAS διενήργησε λογιστικό έλεγχο παρακολούθησης, ο οποίος κατέληξε σε θετικό αποτέλεσμα, χωρίς εκκρεμείς συστάσεις με τον χαρακτηρισμό «Πολύ σημαντική»· σημειώνει ότι όλες οι συστάσεις που εκδόθηκαν από την IAS πριν από τον Δεκέμβριο του 2013 έχουν κλείσει·

Λοιπά σχόλια

16.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης το 2004 από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 του Συμβουλίου(3), ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης συμπεριέλαβε διατάξεις που προβλέπουν ότι οι μελλοντικές αμοιβές των υπαλλήλων που προσελήφθησαν πριν από την 1η Μαΐου 2004 δεν πρέπει να είναι χαμηλότερες από εκείνες που προβλέπονται στον προηγούμενο κανονισμό· παρατηρεί ότι από τον λογιστικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν τηρήθηκε και, στην περίπτωση 10 εκ των 26 υπαλλήλων που απασχολούνταν εκείνη την περίοδο, οδήγησε σε συνολική απώλεια μισθών ύψους 45 892 EUR για την περίοδο 2005-2014· ενημερώνεται από τον Οργανισμό ότι ο υπολογισμός των μισθών έχει ανατεθεί και διενεργείται από το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης της Επιτροπής· σημειώνει ότι ο Οργανισμός έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να επιλύσει το ζήτημα αυτό·

17.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τον Οργανισμό παρέχονται στην ιστοσελίδα του σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης· σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναρτά τακτικά πληροφορίες και ενημερώσεις, συμπεριλαμβανομένων οπτικών απεικονίσεων, γραφικών υπολογιστή, φωτογραφιών και βίντεο διαδραστικών δεδομένων, σχετικά με τις πλέον πρόσφατες εκθέσεις του και άλλες εργασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του·

18.  διαπιστώνει ότι μια ανεξάρτητη αξιολόγηση του Οργανισμού διενεργήθηκε το 2012 προκειμένου να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η προστιθέμενη αξία, η ωφελιμότητα, ο συντονισμός και η συνεκτικότητα του έργου του Οργανισμού· σημειώνει ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες που περιλαμβάνει το στρατηγικό πρόγραμμα δράσης του Οργανισμού για την περίοδο 2013-2017, το οποίο βασίζεται στην εν λόγω αξιολόγηση, είναι να ενισχυθεί η συμβολή του Οργανισμού στις διεργασίες σε εθνικό επίπεδο· σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναπτύσσει ισχυρότερη σύνδεση με τα κράτη μέλη και αυξάνει τη συνεργασία του με εθνικούς συντελεστές προκειμένου να φέρει τις βασιζόμενες σε στοιχεία συμβουλές του Οργανισμού στο επίκεντρο της εθνικής χάραξης και εφαρμογής των πολιτικών για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

19.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι τον Φεβρουάριο του 2014 ο Οργανισμός ξεκίνησε ιστοσελίδα για τα παιδιά, στο πλαίσιο του τμήματος του ιστοτόπου του για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου τα παιδιά μπορούν να βρουν πληροφορίες για το ποια είναι τα δικαιώματά τους, ποιος αποφασίζει για τα δικαιώματά τους, τι κάνει ο Οργανισμός για τα παιδιά, καθώς και συνδέσμους στους οποίους μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες·

20.  καλεί τον Οργανισμό να ενισχύσει τις διαδικασίες και τις πρακτικές του με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συμβάλει ενεργά σε μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα διαδικασία απαλλαγής·

21.  ζητεί συνολική βελτίωση στο θέμα της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με αφετηρία τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα και αυστηρότερους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, την καθιέρωση ή την ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και την πρόβλεψη επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με τις σχετικές τρίτες χώρες·

22.  δηλώνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις του Οργανισμού θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί τον Οργανισμό να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

o
o   o

23.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016(4) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15).
(2) http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3) Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004, της 22ας Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1).
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0159.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου